Франко Андрій Дмитрович

Франко Андрій Дмитрович

Науковий співробітник відділу франкознавства
Кандидат історичних наук

Народився 14 березня 1965 року у м. Ленінграді (нині м. Санкт-Петербурзі у складі РРФСР).
1990 р. – рік закінчення Львівського державного (нині національного) університету імені Івана Франка (історичний факультет).
Навчався в аспірантурі Львівського державного (нині національного) університету імені Івана Франка (історичний факультет) у 1990–1993 рр. (котру успішно закінчив). Захистив у 1995 р. (30 червня) на засіданні спеціалізованої вченої ради ДО 16.31.01 (по захисту дисертацій) в Інституті історії України НАН України (м.Київ, вул. М. Грушевського,4) дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему „Науково-організаційна і видавнича діяльність Івана Яковича Франка в Науковому товаристві ім. Т. Г. Шевченкаˮ за спеціальністю: 07.00.02 – Історія України [див. видання на правах рукопису: Франко А. Д. Науково-організаційна і видавнича діяльність Івана Яковича Франка в Науковому товаристві ім. Т. Г. Шевченка : Автореф. дис. … канд. іст. наук / Андрій Дмитрович Франко / НАН України. Інститут історії України. – Київ, 1995. – 16 с.].
Працює з 1994 р. (з 1 січня) у Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (нині - Інституту Івана Франка НАН України). Зараз обіймає посаду наукового співробітника.
Важливі премії та нагороди.
Нагороджений у 2008 р.:
а) грамотою – „Подякоюˮ „за заснування Музею-оселі родини Івана Франка, посильний внесок у розвиток його роботи та з нагоди 15-річчя створення музею-оселіˮ (за підписом міського голови м. Калуша Івано-Франківської області п. Ігора Насалика);
б) Почесною грамотою Головного управління культури і туризму Івано-Франківської обласної державної адміністрації, котре „нагороджує Андрія Дмитровича Франка, науковця, франкознавця, кандидата історичних наук, за вагомий внесок у вивчення, збереження, популяризацію багатогранної творчої спадщини «Будителя Духу» – Івана Яковича Франка і сприяння в роботі Музею-оселі родини Франків у с. Підгірки [тепер в межах м. Калуша] Калуського районуˮ (за підписом начальника Головного управління культури і туризму Івано-Франківської обласної державної адміністрації п. Володимира Федорака).
Нагороджений у 2011 р.: грамотою – „Подякоюˮ „за плідну діяльність Музею-оселі родини Івана Франка у м. Калуші, вагомий внесок у розвиток його роботи та з нагоди 19-річчя створення установи та ювілею письменникаˮ (за підписом міського голови м. Калуша Івано-Франківської області п. Ігора Насалика) на науково-практичній конференції „Іван Франко і сучасність (До 155-річчя від дня народження)ˮ, яка відбулась 7–8 жовтня 2011 р. у м. Калуші.
Наукові зацікавлення: франкознавство; текстологія; історія, літературознавчі, видавничі та організаційно-правничі аспекти діяльності НТШ – офіційно не визнаної, проте de facto першої всеукраїнської Академії наук в умовах бездержавності; літературознавство; шевченкознавство; наукознавство. 

Вибрані публікації:

1. Франко А. Д. Діяльність І. Франка в Етнографічній комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка / Андрій Дмитрович Франко // Народознавчі зошити. – Львів, 2001 [2002]. – № 3. – С. 465–469.
2. Франко А. Д. До питання: Іван Франко про вплив шляхти українського походження на перманентний процес формування основ української історії / Андрій Дмитрович Франко // Матеріали П’ятого (V-го) Конгресу Міжнародної асоціації україністів (МАУ; Чернівці, 26–29 серп. 2002 р.). Історія [тексти наук. доповідей з істор. наук] : Збірн. наук. праць. Част. 3. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 4–5.
3. Франко А. Д. Українсько-руська видавнича спілка / Андрій Дмитрович Франко // Р. Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку : Матеріали ІІ-го Міжнар. наук. семінару „Кайндлівські читанняˮ (Чернівці, 28–29 трав. 2005 р.) : Збірн. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2005. – С. 358–364.
4. Франко А. Д. Діяльність Івана Франка в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка / Андрій Дмитрович Франко // Визвольний шлях : Сусп.-політ., наук. та літ. місячник. – Київ; Лондон : Укр. Вид. Спілка ім. Юрія Липи, 2006. – Річн. 59. – Кн. 7–8 (700–701; лип.–серп.). – С. 74–91.
5. Франко А. Д. Франків “Кобзар” (до сторіччя виходу в світ “Кобзаря” Тараса Шевченка за редакцією Івана Франка) / Андрій Дмитрович Франко // Визвольний шлях : Сусп.-політ., наук. та літ. місячник. – Київ; Лондон : Укр. Вид. Спілка ім. Юрія Липи, 2008. – Річн. 61. – Кн. 3 (720; лип.–верес.). – С. 107–116.
6. Франко А. Д. Концептуальні міркування щодо проблеми формування передумов створення перших українських енциклопедій (за матеріалами особистих архівів Ф. Вовка та І. Франка) / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Парадигма : Збірн. наук. праць на пошану Миколи Ільницького / Відп. ред. Я. Мельник; [на основі матер. наук. конф. (Львів, 24 верес. 2009 р.) „Осягаючи літературу на перехрестях віку (до 75-річчя з дня народж. Миколи Ільницького)ˮ]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – Вип. 5 – С. 129–152.
7. Франко А. Д. Методологічні аспекти моделі джерелознавчої текстологічно-атрибуційної співпраці редакторів видань Шевченкового “Кобзаря” І. Франка (Львів, 1908) та В. Доманицького (Петербург, 1907; 1908) / Андрій Дмитрович Франко // Вісник Львівського Університету: Серія філологічна. Франкознавство. – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 51 – С. 37–52.
8. Франко А. Д. До питання створення першої української енциклопедії (за матеріалами особистих архівів Ф. Вовка та І. Франка) / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Народознавчі зошити. – Львів, 2010. – № 1–2. – С. 156–159.
9. Франко А. Д. Проспект додаткових томів „Наукові переклади Івана Франкаˮ / Андрій Дмитрович Франко, Микола Зиновійович Легкий // Іван Франко : Тексти. Факти. Інтепретації : Збірн. наук. праць / НАН України. Інститут Івана Франка; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Редкол. : М. Жулинський (голова) та ін.; Відп. і літ. ред. та упоряд. Є. Нахлік; Відп. секр. О. Нахлік. – Київ; Львів, 2011. – Вип. І : Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 346–350.
10. Франко А. Д. Провідна роль Ф. Вовка, І. Франка, І. Раковського, З. Кузелі, В. Кубійовича у формуванні українознавчого універсуму енциклопедичних знань / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : Збірн. наук. праць. – Чернівці–Вижниця : Черемош, 2011. – Т. 2 (32). – С. 188–205.
11. Франко А. Д. Андрій Франко як науковий дослідник фольклористично-етнографічного доробку Григорія Ількевича, перекладач, креативний співробітник, секретар, помічник, опікун Івана Франка / Андрій Дмитрович Франко // Українське літературознавство : Збірн. наук. праць. – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 76. – С. 81–121.