Луцишин Олена Богданівна

Луцишин Олена Богданівна

Старша наукова співробітниця відділу франкознавства
Кандидат філологічних наук

Народилася 13 листопада 1970 року у Львові.

У 1992 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка (українське відділення філологічного факультету).

У 1992-1995 рр. навчалася в аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури на тему: «Категорія "літературний розвиток" у науковому трактуванні Івана Франка» (наук. керівник докт. філол. наук Г. М. Сивокінь).

В установі працює від 1992 р.

Лауреат премії НАН України для молодих учених 1999 р. за монографію «Категорія літературний розвиток у науковому трактуванні Івана Франка» (Львів, 1998).

Наукові зацікавлення: франкознавство, історія української літератури, теорія літератури.


Вибрані публікації:


Бібліографічні покажчики: 

1. Заборонене франкознавство: 1885–1988. Матеріали до бібліографії критичної літератури про Івана Франка (публікації, вилучені з наукового обігу в Радянській Україні 1930–1980-х років) / Відп. ред. Є. К. Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка. Львів, 2006. 216 с. (Бібліографічна серія. Вип. 4). Співавтор – М. О. Мороз.

2. Іван Франко в дисертаційних дослідженнях (1988–2009 рр.). Матеріали до бібліографії // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. Київ, Львів, 2011. Вип. І : Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. С. 396–408.

3. Франкознавчі публікації науковців Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2006–2010 рр. Бібліографічний покажчик // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. пр. Київ, Львів, 2011. Вип. І : Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. С. 409–423. Співавтор – Мар’яна Барабаш.

 

Статті:

4. Літературознавча спадщина Івана Франка у ракурсі проблеми національної ідентичності української літератури // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство. Чернівці: Рута, 2003. Кн. 2. С. 158–161.

5. Штрихи до портрета Івана Франка-літературознавця (у ракурсі проблеми національної ідентичності української літератури) // Вісник Львівського університету: збірник наук. пр. Серія філологічна. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. Вип. 32: Франкознавство. С. 139–154.

6. Творчість Данила Мордовця в оцінці Івана Франка: до проблеми національної ідентичності // Українське літературознавство. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. Вип. 68: Іван Франко. Статті і матеріали. С. 163–169.

7. Іван Франко і український жіночий рух // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наук. пр. До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. До 90-ліття до дня заснування Союзу Українок Америки / НАН України, Ін-т Івана Франка ; Всеукр. громад. орг-я Союз Українок України ; відп. ред. А. Швець; наук. та літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець. Львів, 2015. С. 174–180.
8. Іван Франко про Петра Огієвського-Охоцького, Семена Бендасюка та Ганну Мордовцеву // Українське літературознавство. Львів, 2015. Вип. 79. С. 137–148.
9. Іван Франко та Одарка Романова // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Ред. тому Олег Купчинський ; Наукове т-во імені Шевченка. Львів, 2016. Т. CCLXIX : Праці Філологічної секції. С. 242–252.

10. Іван Франко й Олександр Здерковський // Українське літературознавство. Львів, 2018. Вип. 83. С. 209–218.

11. Генераційна теорія Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2018. Вип. 67. Ч.2. С. 101–107.

12. Осип Осипович Марков про Івана Франка: москвофільська рецепція // «ДИВЛЯЧИСЬ на цей гірський світ» : літературознавчий зб. / відп. ред. А. Швець ; наук. ред. М. Котик-Чубінська, М. Лапій ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (гол.), Р. Кушнір (гол.) та ін. ; Ін-т Івана Франка, Наукове товариство ім. Шевченка. Львів, 2018. С. 303–310.


Наукове редагування: 

Мороз М. Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. / Мирослав Мороз; авт. передм. М. Жулинський, М. Шалата; [редкол: М. Жулинський (голова) та ін.]; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т Івана Франка НАН України, Ін-т франкознавства Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Львів: АРТОС, 2016. Т. 2 : На вершинах (1887–1899) / наук. ред. О. Луцишин. 692 с.