Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту Івана Франка НАН України

01.08.2022

Інститут Івана Франка НАН України планує відкриття аспірантури на здобуття наукового ступеня доктора філософії та докторантури на здобуття ступеня доктора наук за науковою спеціальністю 035-Філологія.
Ліцензійний обсяг (осіб) - 2

Вступники до аспірантури подають такі документи:

·           заяву на ім’я директора Інституту;

·           копію диплома магістра з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;

·           особовий лист з обліку кадрів із фотографією (завірений на останньому місці роботи/навчання);

·           медичну довідку форми 086/о;

·           копію сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче B2 (за наявності);

·           ксерокопії публікацій за спеціальністю (за наявності);

·           реферат за обраною спеціалізацією, в якому обґрунтовується вибір тематики майбутньої дисертаційної роботи, підготовлений відповідно до вимог;

·           4 фотокартки розміром 3х4 см;

·           2 конверти (з марками по Україні) зі зворотною адресою;

·           копію паспорта (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»);

·           військовий квиток (посвідчення офіцера) (для військовозобов’язаних).

Особи, які здобули вищу освіту за кордоном, до копії диплома обов’язково додають свідоцтво компетентного органу про визнання документа про вищу освіту відповідно до вимог «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015.

Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.


Перелік документів для вступу до докторантури

·         заяву на ім’я директора Інституту;

·         особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи;

·         засвідчену копію диплома про вищу освіту;

·         засвідчену копію диплома доктора філософії (кандидата наук);

·         засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);

·         список наукових праць встановленого зразка та додаток до нього із переліком робіт, опублікованих у фахових виданнях за темою дисертації;

·         розгорнутий план дослідницької роботи та докторської дисертації;

·         письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту, зі згодою бути науковим консультантом вступника у разі його прийому до докторантури;

·         висновок двох докторів наук щодо дисертації вступника з підтвердженням, що робота виконана не менше ніж на 70 %;

·         направлення (рекомендація) Вченої ради наукової установи (вищого навчального закладу) (при наявності);

·         копію паспорта (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»).

Оригінали паспорта (документа, що його заміняє), дипломів про освіту та присудження наукового ступеня, атестата про присвоєння вченого звання, військового квитка або посвідчення про прописку (для військовозобов’язаних) вступники пред’являють особисто.

До диплома доктора філософії, виданого за кордоном, додається нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

Ліцензійний обсяг (осіб) - 2.

Мова викладання - українська.