Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у публікації наукового збірника, присвяченого світлій пам’яті проф.кафедри світової літератури Львівського нац. університету імені Івана Франка Нонни Хомівни Копистянської 

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у публікації наукового збірника, присвяченого світлій пам’яті проф.кафедри світової літератури Львівського нац. університету імені Івана Франка Нонни Хомівни Копистянської 
11.07.2013

Статті та матеріали просимо надсилати до 31 жовтня 2013 року за адресою:
е-maіl: zbirnyk_kopystjanska@ukr.net
телефони для контактів:
097-66-99-312; 099-71-06-448 (Оксана Левицька)

До публікації у збірнику пропонуємо подавати такі матеріали:

1)      наукові статті, тематично споріднені із тематикою досліджень та сферою діяльності професора Нонни Копистянської (проблеми художнього часу, простору, ритму; генологія літератури: дослідження літературних родів і жанрів у їхній взаємодії; богемістика);
2)      аналітичні статті про наукову діяльність Н. Копистянської;
3)      спогади про наукову та педагогічну діяльність Н. Копистянської;
4)      рецензії на праці Н. Копистянської;
5)      інші, що пов’язані із науково-педагогічною діяльністю Н. Копистянської.
Вимоги до оформлення статей:
1)      тексти матеріалів набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2003;
2)      технічні характеристики: формат аркуша А4, гарнітура шрифту — Times New Roman, кегль — 14 pt, міжрядковий інтервал — 1,5;
3)      посилання на використані джерела потрібно подавати у тексті у квадратних дужках із вказанням порядкового номера і сторінки цитованого джерела (наприклад, [5, с. 136]);
4)      тексти наукових статей супроводжують:
—    код Універсальної десяткової класифікації (УДК);
—    анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами;
—    список використаної літератури (в алфавітному порядку; оформлений відповідно до стандарту бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006);
—    відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, місце праці, посада, вчений ступінь i наукове звання, домашня адреса, телефон, e-mail) (на окремому аркуші).

 Вихід із друку та презентація збірника заплановані на квітень 2014 року у день 90‑ї річниці від дня народження професора Нонни Копистянської.