Публікації науковців Інституту Івана Франка НАН України за 2021 рік

Публікації науковців Інституту Івана Франка НАН України за 2021 рік
29.07.2022

У 2021 році в Інституті Івана Франка НАН України з’явилися друком нові книжкові видання (індивідуальні монографії та збірник наукових праць), переклади, статті, рецензії, інтерв’ю.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ

ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ

ЗА 2021 РІК

 

КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

 1.  КАЛУСЬКІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ : Збірник наукових статей. Т. 5 / Упоряд. та відп. наук. ред. І. М. Тимів ; за ред. О. М. Малярчука. Івано-Франківськ : Фоліант, 2021. 356 с.
 2. ЛЕГКИЙ Микола. Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці: монографія / науковий редактор Є. Нахлік; ДУ «Інститут Івана Франка НАН України ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2021. 608 с. («Франкознавча серія». Вип. 17).
 3. НАХЛІК Олеся. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури ХХ століття (1991–2018 рр.): монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 236 с.

ПЕРЕКЛАДИ

 1. Зиґмунд Фройд, Невпокій в культурі / переклав з німецької Ю. ПРОХАСЬКО. Львів : Видавництво «Апріорі», 2021. 120 с.
 2. Юзеф Віттлін. Мій Львів. Розділ IV // Нова Польща / переклав з польської Ю. ПРОХАСЬКО. URL: https://novapolshcha.pl/article/lviv-yuzefa-vittlina/

КОЛЕКТИВНА ПУБЛІКАЦІЯ

 1. «ЧИТАЮЧИ, ПЕРЕЧИТУЮЧИ…» Миколу Ільницького / Є. НАХЛІК, А.ШВЕЦЬ, М. ЛЕГКИЙ,  М. КОТИК-ЧУБІНСЬКА, І.КОТИК, О. САЛІЙ // Українська літературна газета. URL: https://litgazeta.com.ua/articles/chytaiuchy-perechytuiuchy-mykolu-ilnytskoho/. Розміщено: 08.12.2021; «ЧИТАЮЧИ, ПЕРЕЧИТУЮЧИ…» Микола Ільницький. Читаючи, перечитуючи… : Літературознавчі статті, портрети, роздуми // Українська літературна газета. 2021. № 25. 16 груд. С. 16–17. Рубр.: На здобуття Шевченківської премії.                    З нагоди висунення на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року в номінації «Літературознавство і мистецтвознавство» книжки Миколи Ільницького «Читаючи, перечитуючи… Літературознавчі статті, портрети, роздуми» (Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019), яка за результатами розгляду 26 листопада 2021 р. на засіданні Шевченківського комітету допущена до участі в другому турі конкурсу, в Інституті Івана Франка НАН України (м. Львів) відбулося її обговорення, в ході якого учасники висловилися за підтримку кандидатури автора. На сайті «Української літературної газети» під загальною назвою «”Читаючи, перечитуючи…” Миколу Ільницького» оприлюднено виступи Євгена Нахліка (с. 16), Алли Швець (с. 16–17), Миколи Легкого, Марії Котик-Чубінської, Ігоря Котика, Олександри Салій (с. 17).

СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНТЕРВ’Ю

 1. ВОРОК Х. «В природі є порядок і гармонія всіх речей» (художній світ Франкової казки «Як пан собі біди шукав») // Альманах «Франкіана»: матеріали Науково-практичної конференції «Іван Франко у ХХІ ст.: виклики та перспективи», присвяченої 165-й річниці від дня народження Івана Франка та 105-річчю з дня його смерті (Київ, 25 травня 2021) / За заг. ред. М. Мозер. К. : ВПЦ «Київський університет», 2021. С. 120–132.
 2. ВОРОК Х. У пошуках життєвого досвіду та мудрості (Художня своєрідність казки Івана Франка «Як пан собі біди шукав») // Слово і Час. 2021. № 5. С. 58–74.
 3. ДРОНЬ К. «Отак тридцять літ тому було б вам зазирнути до Борислава...»: аналіз та інтерпретація оповідання І. Франка «Полуйка» // Слово і Час. 2021. № 5. С. 40–57.
 4.  КОТИК І. «Ізоляція», місцина поза цивілізацією // Український журнал. 2021. № 2. С. 64–65. Рец. на кн.: Асєєв С. Світлий шлях. Львів : ВСЛ, 2020.
 5. КОТИК І. «Нові поезії» – журнал поетів без країни // Читомо. URL: https://chytomo.com/ekzempliary-xx/novi-poezii-zhurnal-poetiv-bez-krainy/
 6.  КОТИК І. Білл Еванс. Роман з русинкою з русскою ідентичністю? Про книжку Лорі Верхомин «Кохання. Життя і смерть з Біллом Евансом» та довкола неї // ZBRUČ. URL: zbruc.eu/node/106728. Розміщено: 04.08.2021.
 7. КОТИК І. Бути собою – як Гендрікс. Рец. на кн.: Ішігуро К. Ноктюрни: 5 етюдів про музику і смеркання. Львів : ВСЛ, 2021 // ЛітАкцент. URL: http://litakcent.com/2021/05/17/buti-soboyu-yak-gendriks/. Розміщено: 17.05.2021.
 8. КОТИК І. Досвід перечитування удосвіта. Рец. на кн.: Ільницький М. Читаючи, перечитуючи…: Літературознавчі статті, портрети, роздуми. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019 // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/108765. Розміщено: 13.11.2021.
 9. КОТИК І. Слідами колекціонера. Рец. на кн.: Ґабор В. Мовчи мовчи: тонкий слід. Львів : Піраміда, 2020 // ЛітАкцент. URL: http://litakcent.com/2021/03/02/slidami-kolektsionera/. Розміщено: 02.03.2021.
 10. КОТИК І. Українське жіноцтво та бандерівське оповідання Антона Чехова. Рец. на кн.: Забужко О. Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емсу. Київ : Комора, 2021 // ЛітАкцент. URL: http://litakcent.com/2021/06/18/ukrayinske-zhinotstvo-ta-banderivske-opovidannya-antona-chehova/.                               Розміщено: 18.06.2021.
 11.  КОТИК І. Український історичний репортаж. Живий, читабельний. Рец. на кн.: Курико В. Вулиця причетних. Київ : Темпора, 2020 // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/102854.Розміщено: 22.01.2021. 
 12. ЛАПІЙ М. Природа у ліричній інтроспекції І. Франка “Безмежнеє поле в сніжному завою...” (символічні проєкції і паралелі) // Волинь філологічна : текст і контекст. Вип. 31 : Проблеми інтерпретації тексту / упоряд. Т. Левчук. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. С. 89–103. URL:  https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/960.
 13. ЛЕГКИЙ М. До ґенези головного образу повісти Івана Франка «Boa constrictor» (декілька гіпотез) // Альманах «Франкіана» : Мат-ли Наук.-практ. конф. «Іван Франко у ХХІ ст.: виклики та перспективи», присв. 165-й річниці від дня народж. Івана Франка та 105-річчю зі дня його смерті (Київ, 25 травня 2021 року). К. : ВПЦ «Київський університет», 2021. С. 144–153.
 14. ЛЕГКИЙ М. Фейлетон Івана Франка «Доктор Бессервіссер»: мотиви появи та полеміка навколо нього // Слово і Час. 2021. № 5. С. 118–122. 
 15. ЛУЦИШИН О. Бібліографічні джерела Франкознавства // Франкіана : альманах : матеріали наук.-практичн. конф. «Іван Франко у ХХІ ст.: виклики та перспективи», присвяч. 165-й річниці від дня народж. Івана Франка та 105-річчю зі дня його смерті (Київ, 25 травня 2021 р.) / за заг. ред. М. Мозер. К. : ВПЦ «Київ. у-т», 2021. С. 154–162.
 16. НАХЛІК Є. Академікові Іванові Михайловичу Дзюбі – 90! // До ювілею Івана Дзюби (до 90-річчя від дня народження) / [голов. ред. Сергій Пирожков] ; НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. К. : Вид-во ІМФЕ, 2021. С. 210–214. Також див.: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. URL: http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2235&Itemid=490. Розміщено: 22.07.2021.
 17. НАХЛІК Є. Атрибуційні аспекти у Франковій публікації «Польська поема про уманську різню» // Київські полоністичні студії / гол. ред. Ростислав Радишевський ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Навч.-наук. ін-т філології. Каф. полоністики ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України. К. : [Талком], 2021. Т. ХХХVII. С. 227–256.
 18. НАХЛІК Є. Доля // Шевченківська енциклопедія : Теорія літератури. Мова / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь [та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К. : Ліра-К, 2021. С. 899–913.  Складник статті «Теми і мотиви поезії Шевченка».
 19. НАХЛІК Є. Екзистенціал долі у версії Михайла Яцкова : До 60-річчя пам’яті письменника-модерніста (5 листопада 1873 р.  9 грудня 196 р.) // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/109230Розміщено: 09.12.2021.
 20. НАХЛІК Є. Екзистенційний вимір людини в літературній творчості Шевченка // Шевченківська енциклопедія: Теорія літератури. Мова / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь [та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К. : Ліра-К, 2021. С. 180–192.
 21. НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Іван Франко в долі Евгена Косевича (*1875  †1914) // Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі» / редкол.: Богдан Лазорак (голов. ред.) [та ін.]. Нагуєвичі ; Дрогобич : По́світ, 2021. Книга друга. С. 13–60.
 22. НАХЛІК Є. НАХЛІК О. Іван Франко і Микола Міхновський: перетини життєвих траєкторій  // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Л., 2021. Т. CCLXXIV : Праці Історично-філософської секції / [ред. тому Олег Купчинський]. С. 436–471.
 23. НАХЛІК Є. Іван Франко про культуру як чинник власного творчого розвитку, українського націєтворення, державотворення і суспільного поступу // Національна культура як консолідувальна сила і визначальний чинник формування і згуртування суспільства : монографія / за ред. акад. НАН України М. Г. Жулинського; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Т. : Джура, 2021. С. 9–59.
 24. НАХЛІК Є. Коваль не Старицький, а Ковалевський : Коментувальні спотворення у «Зібранні творів» Франка // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/106986.                                                   Розміщено: 18.08.2021.
 25. НАХЛІК Є. Котляревський Іван Петрович // Шевченківська енциклопедія : Тарас Шевченко та його сучасники / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь [та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К. : Ліра-К, 2021. С. 245–249.
 26. НАХЛІК Є. Куліш Олександра Михайлівна // Шевченківська енциклопедія : Тарас Шевченко та його сучасники / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь [та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К. : Ліра-К, 2021. С. 257–269.
 27. НАХЛІК Є. М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь [та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Київ : Ліра-К, 2021. С.269–291.
 28. НАХЛІК Є. Майбутнє // Шевченківська енциклопедія : Теорія літератури. Мова / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь [та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К. : Ліра-К, 2021. С. 982994.     Складник статті «Теми і мотиви поезії Шевченка».
 29. НАХЛІК Є. Міфомислення Шевченка // Шевченківська енциклопедія : Теорія літератури. Мова / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь [та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К. : Ліра-К, 2021. С. 382–399.
 30. НАХЛІК Є. Мотивація Івана Ґонти (верифікація гіпотез Івана Франка, Данила Мордовця і Володимира Антоновича) // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці. Нова серія / ред. Григорій Грабович. Нью-Йорк, 2021. Т. 2–3 / ред. тому Олесь Федорук. С. 217–256.
 31. НАХЛІК Є. Освоєння творчости Ґабрієлі Запольської в Україні // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/109412. Розміщено: 17.12.2021.
 32. НАХЛІК Є. Плагіат з Франка й не тільки // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/104368. Розміщено: 05.04.2021.
 33. НАХЛІК Є. Покритки образ // Шевченківська енциклопедія : Теорія літератури. Мова / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь [та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К. : Ліра-К, 2021. С. 448–457. Складник статті «Образи-концепти поетичної творчості Шевченка».
 34. НАХЛІК Є. Поспіх на шкоду науковості // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/106348. Розміщено: 16.07.2021.          Критичний відгук на монографію: Таїрова-Яковлева Тетяна. Коліївщина: великі ілюзії. Друге вид. / Пер. з рос. Тетяни Кришталовської. Київ : Кліо, 2021. 255 с.
 35. НАХЛІК Є. Пророцтво Шевченкове // Шевченківська енциклопедія : Теорія літератури. Мова / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь [та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К. : Ліра-К, 2021. С. 614–625.
 36. НАХЛІК Є. Реалізм у літературній творчості Шевченка // Шевченківська енциклопедія : Теорія літератури. Мова / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь [та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К. : Ліра-К, 2021. С. 660–676.
 37. НАХЛІК Є. Революціонізм // Шевченківська енциклопедія : Теорія літератури. Мова / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь [та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К. : Ліра-К, 2021. С. 867–879.     Складник статті «Теми і мотиви поезії Шевченка».
 38. НАХЛІК Є. Романтизм у літературній творчості Шевченка // Шевченківська енциклопедія : Теорія літератури. Мова / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь [та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К. : Ліра-К, 2021. С. 686–708.
 39. НАХЛІК Є., НАХЛІК О. Теофіль Мелень – публіцист, літературознавець, громадсько-політичний діяч 1899–1915 рр. // Шевченків світ : Науковий щорічник. Черкаси, 2021. Вип. 14. С. 118–141.
 40. НАХЛІК Є. Українська рецепція Ґабрієлі Запольської : До 100-річчя пам’яті львівської польської письменниці, родом з Волині (1857–1921) // Dialog dwóch kultur – Діалог двох культур. 2020 / Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Sulejówek, 2021. Rocznik XV. Nr 1 – Річник XV. № 1. S. 104–127. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Також див. на сайті: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. URL: https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2022/01/Dialog-Dwoch-Kultur-2020-1-XV.pdf.
 41. НАХЛІК Є. Франків пріоритет: друзі чи істина? // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/108102. Розміщено: 12.10.2021.        Републікація: Майдан: дрогобицька інтернет газета. URL: http://maydan.drohobych.net/?p=110458. Розміщено: 15.10.2021.
 42. НАХЛІК Є. Франко про мемуарні описи уманської трагедії // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/104823. Розміщено: 27.04.2021.
 43. НАХЛІК Є. Франкова характеристика Дениса Зубрицького як галицького фольклориста, історика та москвофіла // З історії західноукраїнських земель / [наук. ред. і упоряд. Ірина Орлевич] ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Л., 2021. Вип. 17. С. 68–89.
 44. НАХЛІК Є. Хрещення Франкових дітей: дійові особи // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/107730. Розміщено: 23.09.2021.
 45. НАХЛІК Є. Як з’явилася Франкова «Присвята» Шевченкові// ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/105307. Розміщено: 21.05.2021.
 46. НАХЛІК О. Біла книга Юрія Коваля : [Рец. На кн.:] Коваль Ю. А. Цей лагідний-лагідний світ. Львів : Апріорі, 2011. 576 с. // РІЧ : тексти й візії. URL:https://chasopys-rich.com.ua/2021/09/26/%d0%b1%d1%96%d0%bb%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d1%8e%d1%80%d1%96%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f/

  Розміщено: 26/09/2021.
 47. НАХЛІК О., НАХЛІК Є. Іван Франко в долі Евгена Косевича (*1875 – †1914) / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Садиба Франка : науковий збірник заповідника «Нагуєвичі» / редкол.: Богдан Лазорак (голов. ред.) та ін. Нагуєвичі ; Дрогобич : По́світ, 2021. Книга друга. С. 13–60.
 48. НАХЛІК О., НАХЛІК Є. Іван Франко і Микола Міхновський: перетини життєвих траєкторій / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Л., 2021. Т. CCLXXIV : Праці Історично-філософської секції / ред. тому Олег Купчинський. С. 436–471.
 49. НАХЛІК О., НАХЛІК Є. Теофіль Мелень – публіцист, літературознавець, громадсько-політичний діяч 1899–1915 рр. / Євген Нахлік, Оксана Нахлік // Шевченків світ : Науковий щорічник. Черкаси, 2021. Вип. 14. С. 118–141.
 50. ПРОХАСЬКО Ю.«Немає людей і суспільств цілком стійких до маніпуляцій»: психоаналітик Юрій Прохасько про інтерпасивність, спокуси і роздільне мислення. URL:https://kurs.if.ua/article/nemaye-lyudej-i-suspilstv-czilkom-stijkyh-do-manipulyaczij-psyhoanalityk-yurij-prohasko-pro-interpasyvnist-spokusy-i-rozdilne-myslennya/

 51. ПРОХАСЬКО Ю. Львівські епіфанії // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/10171

 52.  ПРОХАСЬКО Ю. Невпокій в культурі і сексуальність // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/105711

  Інтерв’ю з Юстиною Добуш, 11 червня 2021

 53. ПРОХАСЬКО Ю. Психоаналіз і сучасність // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/104980.

 54. ПРОХАСЬКО Ю. Їхати до Львова // ZBRUČ. URL: https://zbruc.eu/node/104128

 55. САЛІЙ О. «Іригація»: призабуте оповідання Івана Франка зі шляхетського прозового циклу // Науковий вісник національного музею Івана Франка. Львів, 2017. Вип. 1 (21) / редкол. Б. Тихолоз (голова) та ін.; відп. ред. вип. Н. Тихолоз. С. 39–45. (Збірник вийшов у 2021 році).
 56. САЛІЙ О. Загублена «намистина» «Зів’ялого листя» // Слово і Час. № 5. 2021. С. 22–39.
 57. САЛІЙ О. Оголений нерв ірландського серця [рец. на кн.: Донал Раян. Серце на шарнірі. Роман / з англійської переклала Ольга Демиденко. Львів : Видавництво «Астролябія», 2020] // День. 2021. №78–79. Передрук: https://blog.astrolabium.com.ua/post/660567922433032192/%D0%BE%D%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2-%D1%96%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8

 58. САЛІЙ О. Як «працює» візуал [рец. На кн.: Косів В. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989 років. К. : Родовід, 2019] // Український Best. Мініенциклопедія книжкового дворіччя: 2019–2020. К. : Майстер Книг, 2021. С. 193–196.
 59. ФРАНКО А. Науково-критична та історіософська рецепція Івана Франка «Історії України-Руси» Михайла Грушевського крізь модерну візію інтерпретації взаємин між автором вітчизняного літописання та його рецензентом // Садиба Франка : науковий збірник заповідника «Нагуєвичі» / Ред. кол. Б. Лазорак (голов. ред.), Я. Мельник, М. Мозер, П. Гриценко, Л. Тимошенко, В. Александрович та ін. Кн. 2. Дрогобич-Нагуєвичі: По́світ, 2021. [784 с.]. С. 97–169.
 60. ФРАНКО А. Непроминальний слід І. Франка, Ф. Вовка, М. Грушевського, І. Раковського, З. Кузелі, В. Кубійовича, Є. Онацького у формуванні базису україноцентричного набутку енциклопедичних знань // Науковий збірник Українського Вільного Університету (ювілейний науковий збірник праць до 100-річчя УВУ). Мюнхен, 2021 Том 22. С. 99–133.
 61. ФРАНКО А., ФРАНКО О. Родинні взаємозв’язки голови Товариства дрогобичан у США, видатного музиканта Володимира Осередчука (1910–1988) зі шляхетної династії Дидинських із Франковим сімейством на Калущині: мемуарно-дослідницька візія життя й діяльності (до 110-річчя від дня народження) / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Калуські історичні студії. Збірник наукових статей / Упоряд. і відп. наук. ред. І. М. Тимів. За ред. О. М. Малярчука. Івано-Франківськ : Фоліант, 2021. [356 с.]. Т. 5. С. 199250.
 62. ФРАНКО А., ФРАНКО О. Співак, гітарист світової слави та громадський діяч. До 110-річчя від дня народження Володимира Осередчука / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Вікна [тижневик, «паперове» видання]. 2021. 19 лют. № 7 (964). С. 10–11; Див. також передрук цієї статті у співавторстві з незначними змінами (насамперед уміщено більшу кількість світлин) під назвою «Співак, гітарист світової слави та громадський діяч Володимир Осередчук» (0,7 друк. арк). у вид.: Вікна [Електрон. ресурс]. 2021. 20 лют. URLhttps://vikna.if.ua/news/category/articles/2021/02/20/119322/view
 63. ФРАНКО А., ФРАНКО О. У 13 років Михайло Франко взяв на себе керівництво родиною / Андрій Дмитрович Франко, Оксана Омелянівна Франко // Вікна [Електрон. ресурс]. 2021. 4 лип.     URL: https://vikna.if.ua/news/category/articles/2021/07/04/123728/view 
 64. ШВЕЦЬ А. «Від неї виводиться новий тип українки»: Наталія Кобринська // Українка в світі. Торонто, 2021. С. 6–10.
 65. ШВЕЦЬ А. Мовний світ Франкової прози крізь призму лінгвостатистики [рец. на монографію: Бук С. Велика проза Івана Франка: електронний корпус, частотні словники та інші міждисциплінарні контексти. Львів, 2021. 424 с.] // Волинь філологічна: текст і контекст. Проблеми інтерпретації тексту. 2021. С. 236‒240.
 66. ШВЕЦЬ А. «Передусім бути собі ціллю, для власного духа працювати, як бджола». Вступне слово // Анатомія письменниці. К. : Creative Women Publishing. 2021. С. 2‒5.
 67. ШВЕЦЬ А. Історія на полях: Олена Пчілка, Наталія Кобринська, Уляна Кравченко, Євгенія Ярошинська, Леся Українка, Ольга Кобилянська // Анатомія письменниці. К. : Creative Women Publishing. 2021. С. 22–28, 42–43, 49–50, 55, 58–59, 62–65. 71, 84–85, 88–89, 94–95,117–118, 124–127, 139–140, 147–149, 153–155, 162–163, 171–172, 174–175, 178–179, 184–185, 191–198, 212, 224–226, 228–230.
 68. ШВЕЦЬ А. Передмова // Табачин Л. Пізнання непізнаних світів (дослідження, статті, критичні етюди, студії, літературні есеї, інтерв’ю, передмови). С. 7‒10.
 69. ШВЕЦЬ А. Франків поетичний цикл «Скорбні пісні»: аспекти поетики // Слово і Час. № 5. 2021. С. 321.
 70.  HALCHUK О., SHVETS A. James Joyce’s Dubliners and Nataliia Kobrynska’s Galicians: Concurrences, Mirrorings and Differences // Life Writing, 2021.
 71. PROCHASKO J. «Die Habsburgische Zivilisation», ein Essay // Was heißt Österreich? Überlegungen zum Feld der Austrian Studies im 21. Jahrhundert. Doktoratskolleg Austrian Studies Innsbruck. Sieglinde Klettenhammer / Kurt Scharr (Hg.) Wieser Wissenschaft Verlag Klagenfurt 2021, S. 33–50.
 72. PROCHASKO J. Lemberg. Der Raum und die (T)Räume // Metropolen des Ostens. Essays. Hrsg. Von Angela Huber und Erik Martin. edition. Foto. TAPETA Berlin 2021, S. 13–32.
 73. PROCHASKO J. Nach Lemberg fahren. URL: https://www.iwm.at/news/fremden-stadten-bleiben

 74. SАLIJ O. Pronalazak sebe: guculski identitet u prozi Ljube-Paraskevije Strynadjuk // Književna Smotra. Godište LIII. 2021. № 202 (4). S. 105–116.