ФондиБібліотека

Фонд Євгена та Оксани Нахлік
Фонд Мирослава Мороза
Фонд Нонни Копистянської
Фонд Богдана Сороки
Фонд Анастасії Гумницької

  Фонд Євгена та Оксани Нахлік

 1. Агантангел Кримський – творець та інтерпретатор літератури: Зб. наук. пр. / Відп. ред. Гуменюк В. І. – Сімферополь: Таврія, 2002. – 80 с.
 2. Агєєва В. П. Українська імпресіоністична проза / Віра Агеєва. – К., 1994. – 160 с.Андієвська Е. Роман про добру людину / Емма Андієвська – К.: Вид-во «Обрій», 1993. – 272 с.
 3. Амос О. Повісті / Оз Амос; Пер. з івриту Віктора Радуцького, Анатолія Григорука, Володимира Чайковського. – Слово до читачів А. Оза; Про автора; Післямова В. Мунбліт. – К.: Ред. журн. «Всесвіт», 1933. – 95 с.

 4. Андієвська Е. Роман про людське призначення / Емма Андієвська – К.: Вид-во «Обрій», 1992. – 512 с.

 5. Андієвська Е. Хвилі: Поезія / Емма Андієвська. – К.: Вид. дім «Всесвіт», 2002. – 160 с.

 6. Апокрифи і легенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. Т. І. Апокрифи старозавітні.  Репринт видання 1896 року / перед. Я. Мельник. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2006. – 512 с.

 7. Апокрифи і легенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. Т. ІІ. Апокрифи новозавітні. Апокрифічні євангелія.  Репринт видання 1899 року. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2006. – 532 с.

 8. Апокрифи і легенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив др.. Іван Франко. Т. ІІІ. Апокрифи новозавітні. Апокрифічні діяння апостолів.  Репринт видання 1902 року / перед. Я. Мельник. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2006. – 456 с.

 9. Апокрифи і легенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. Т. IV. Апокрифи есхатологічні: Репринт видання 1906 року. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2006. – 600 с.

 10. Апокрифи і легенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. Т. V. Леґенди про святих. Часть перша. Репринт видання 1910 року. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2006. – 312 с.

 11. Астаф’єв О. Г. На березі неба. Вірші. – К.: Преса України, 2013. – 160 с.

 12. Бабовал Р. Мандрівки ймовірного: Поезії / Передм. В. Івашка / Бабовал Роман. – К.: Дніпро, 1993. – 335 с.

 13. Баран Є. М. Українська історична проза другої половини ХІХ–початку ХХ ст. і Орест Левицький. – Львів: Логос, 1998. –144 с.

 14. Білик І. Золотий Ра: Геродотові історії у віл. переказі / Іван Білик. – К.: Веселка, 1989. ‒ 470 с.

 15. Білинська М. Сидір Воробкевич / М. Білинська. – К.: Видавництво «Музична Україна», 1982. – 46 с.

 16. Бойчук Б. Третя осінь: Поезії / Бойчук Богдан. – К.: Дніпро, 1991. ‒ 286 с.

 17. Брюховецький В. С. Ліна Костенко: Нарис творчості. – К.: Дніпро, 1990. – 262 с.

 18. Брюховецький В. С. Микола Зеров: До 100-річчя від дня народження. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1990. – 84 с. – (Серія 6 «Духовний світ людини»; № 2).

 19. Брюховецький В. С. Микола Зеров: Літ.-крит. нарис. – К.: Рад. письменник, 1990. – 309 с.

 20. Буковинський журнал. – 2014. – № 3. – 279 с.

 21. Буковинський журнал. – 2014. – № 4.

 22. Васильчук М. З віку минулого: Поезія, переклади / передм. Кандидата філологічних наук С. Кирилюк / М. Васильчук. – Коломия, 2005. – 80 с.

 23. Великий неспокій: Друга половина ХІІ – ХІІІ ст. / Упоряд. і передм. В. М. Рички. – К.: Україна, 1992. – 431 с.

 24. Величковський І. Твори – К.: Наукова думка, 1972. – 190 с.

 25. Високий Замок: Творчість молодих. Поезія, переклад, проза, публіцистика. / Упоряд. М. Й. Людкевич; Вступ. слово Р. М. Лубківського; Худож. І. Г. Пеник. – Л.: Каменяр, 1989. – 190 с.: іл.

 26. Войскобойнікова-Гузаєва О. В. Стратегій розвитку біблітечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація: монографія / О. В. Войскобойнікова-Гузаєва; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: Академперіодика, 2014. – 362 с.

 27. Володимир Шухевич: Біобібліогр. покажч.: У 2 ч. Ч. 1 / Уклад.: М. Гордій, Б. Геляс; Наук. ред..: Р. Кирчів, Б. Якимович; Бібліогр. ред.: Г. Домбровська. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 204 с.

 28. Володимир Шухевич: Біобібліогр. покажч.: У 2 ч. Ч. 2 / Уклад.: М. Гордій, Б. Геляс; Наук. ред..: Р. Кирчів, Б. Якимович; Бібліогр. ред.: Г. Домбровська. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 230 с.

 29. Гальперин И. Р. Текст как обьект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – Москва: «Наука», 1981. – 140 с.

 30. Гальченко С. А. Грані великого таланту: До 100-річчя від дня народження П.Г.Тичини / С. А. Гальченко. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1990. – 48 с.

 31. Гальчук О. В. «… Не минає міт!»: Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років: Монографія. – Чернівці: Книги – ХХІ,2013. – 552 с.

 32. Гнатюк М. М. Текстологічні студії: [навч. посіб.] / М. М. Гнатюк. – К.: ВПК «Експерес-поліграф», 2011. – 156 с.

 33. Гнатюк М. М. Юрій Яновський: текст і авантекст: Монографія / Мирослава Гнатюк. – К., Ніжин: «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 328 с.

 34. Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. – 284 с.

 35. Горинь В. Мої стрічі з Ректором / В. Горинь; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Л., 2012. – 64 с.: іл.

 36. Грëзы любви: поэзия крымских ханов и поэтов их круга / Перев. С. Дружинина; сост. Н.Абдульваап. – Симферополь: Доля, 2003. – 70 с.

 37. Григір Тютюник і його епоха у фотографіях Володимира Білоуса: Фотоальбом / упоряд. Фотографій та розробка макета В. М. Березового; Упоряд. Текстів П. Л. Мазуренка.

 38. Григорій Кочур: Біобібліогр. покажч.: У 2 ч. Ч. 2 / Уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська: Наук. ред., авт.  передм. Р. Зорівчак. – 2-е вид., доопрац. і допов. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 496 с.

 39. Гризун А. Поезія концептуальної думки (філософічність сучасної української поезії): Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 135 с.

 40. Гризун А. Скоропис мигавці. Поезії / А. Гризун. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2010. – 68 с.

 41. Грицай М. С. Українська драматургія XVII–XVIII ст. – К.: «Вища школа», 1974. – 200 с.

 42. Грицюта М. С. Художній світ В. Стефаника. – К.: Наук. думка, 1982. – 200 с.

 43. Гуманітарна освіта: фактор світової інтеграції / Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції. ‒ Ч. І. – Чернівці: Митець, 1997. – 304 с.

 44. Гуменюк В. І. Над сторінками Лесі Українки. Статті, дослідження. – Сімферополь: Бізнес-Інформ, 1999. – 64 с.

 45. «Ґулівер у Швейцарії». Макс Фірш – інтелектуал на перехресті традицій і культур / упор. М. Унзер, Є. Волощук, О. Чертенко. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. ‒ 256 с.

 46. Денисюк І. О. Розвиток української малої прози ХІХ‒поч. ХХ ст. ‒ К.: Вища школа, 1981. ‒ 216 с.

 47. Дзюба І. М. «Застукали сердешну волю…» (Шевченків «Кавказ» на тлі непроминального минулого). – К.: Дніпро, 1995. – 62 с.

 48. Дзюба І. Між культурою і політикою. – К., 1998. – 374 с.

 49. Дмитренко М. Допит: Повісті, оповідання / М. Дмитренко. – К.: Рад. Письменник, 1989. – 358 с.

 50. Дмитренко М. Квіти добра: Лірика / М. Дмитренко. ‒  К.: Видавництво «Сталь», 2005. – 144 с.

 51. Дмитренко М. Люблю вій усміх загадковий: Лірика / М. Дмитренко. – К.: Видавництво «Сталь», 2005. – 56 с.

 52. Дончик В. Г. Неминуче й неминуще: Літературні досліди і хроніки / В. Г. Дончик. – К.: Наукова думка, 2012.

 53. Драгоманов М. Бібліографія (1861–2011) / упоряд.: М. О. Мороз, В. А. Коротий (керівник авторського колективу), І. І. Тіщенко, І. С. Гриценко, С. І. Білокінь / Михайло Драгоманов. – Дрогобич : Коло, 2011. – 740 с.
 54. Дубас М. Щем кленового зорепаду. Вибране. ‒ Львів: Галицька видавнича спілка, 2013. ‒ 120 с.

 55. Дяк О. М. Михайло Дяк на світлинах, у спогадах, документах. – Львів: СПОЛОМ, 2004. – 128 с.

 56. Еквафразис: Вербальні образи мистецтва: монографія / за ред. Т. Бовсунівської; пер. з англ. Малішевської, з пол. та рос. Д. Литовченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 237 с.

 57. Жабінська Є.  Коли приходить тиша: Поезія / Євгенія Жабінська. – Більськ-Підляський, 1995. – 63 с.

 58. Жанры в историко-литературном процессе / Под редакцией В. В. Гуры: Межвузовский сборник науч. трудов. – Вологда, 1985. – 151 с.

 59. Жук Н. Й., Денисюк І. О., Халимончук А. М. Дипломна робота з української літератури. – К.: «Вища школа», 1983. – 128 с.

 60. Завгородній Ю. Попелище дикого степу. Вірші / Ю. Завгородній. – К.: ТОВ «Задруга», 2009. – 155 с.

 61. Загороднюк В. С. Психологізм творчості Михайла Стельмаха: Монографія. – К.: Акцент, 2002. – 192 с.

 62. «Заповіт» Тараса Шевченка мовами народів світу. – Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 311 с.

 63. Затонський Д. Минуле. Сучасне, майбутнє (Про реалізм, традиції. Новаторство) / Дмитро Затонський. – К. : Дніпро, 1982. – 370 с.

 64. Зборовська Н. «Танцююча зірка» Тодося Осьмачки / Ніла Зборовська. – К.: МСП «Козаки», 1996. – 63 с.

 65. Звиняцковський В. Я. Новелістика А. Чехова і М. Коцюбинського. – К.: Наук. думка, 1987. – 108 с.

 66. Зуєвський О. Вибране. Поезії. Переклади / Авт. перед. С. Павличко / Зуєвський Олег. – К.: Дніпро, 1992. – 364 с.

 67. Иваньо И. Очерк развития эстетической мысли Украины / И. Иваньо. – М.: Искусство, 1981. – 423 с.

 68. Іван Франко: Каталог книжкових видань / Уклад: Б. Геляс, К. Костишина, А. Соловйова; Наук. редактор М. Гордій – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 253 с. (Серія «Каталоги книгозбірні». Чис. 2).

 69. Іменник. Антологія дев’яностих. / Упоряд.: А. Кокотюха, М. Розумний. – К.: Смолоскип, 1997. – 264 с.

 70. Історико-літературні, теоретико-літературні й мовно-стилістичні аспекти творчості Тодося Осьмачки: Матер. всеукр. міжнар. наук. конфер. з нагоди 105-ї річниці з дня народження Т. С. Осьмачки 11‒12 травня 2000 р. – Черкаси, 2000. – 128 с.

 71. Історія давньої української літератури: Програми для філологічних факультетів університетів. – К.: Вища школа, 1972. – 64 с.

 72. К. Маркс і Ф. Енгельс про мистецтво: Збірник / Упоряд.: В. О. Кудіна. – К.: «Мистецтво», 1978. – 302 с.

 73. Калениченко Н. Л. Михайло Коцюбинський. Нарис життя і творчості. – К.: Дніпро, 1984. – 189 с.

 74. Канончук Т. Затемнення українського сонця, або Трагедія голодомору 1932-1933 років у фольклорі України: Монографія / Т. Канончук. – К.: Твім інтер, 1998. – 216 с.

 75. Канончук Т. І. Дороги Тараса Шевченка: Короткий біографічний нарис / Т. Канончук. – К.: Твім інтер, 2009. – 72 с.

 76. Карманський П. Ой люлі, смутку…: Поезії / Петро Карманський. – Ужгород, 1996. – 400 с.

 77. Київська старовина. Історичний науково-популярний та літературний журнал. Заснований 1882 р. – № 1. – К.: «АртЕк». – Січень‒лютий 2000. – 175 с.

 78. Київська старовина. Історичний науково-популярний та літературний журнал. Заснований 1882 р. – № 2. – К.: «АртЕк». – Березень‒квітень 1998. – 191 с. (5 прим.)

 79. Київська старовина. Історичний науково-популярний та літературний журнал. Заснований 1882 р. – № 3. – К.: «АртЕк». – Травень‒червень 1998. – 191 с.

 80. Київська старовина. Історичний науково-популярний та літературний журнал. Заснований 1882 р. – № 4. – К.: «АртЕк». – Липень-серпень 1999. – 175 с.

 81. Київська старовина. Історичний науково-популярний та літературний журнал. Заснований 1882 р. – № 6. – К.: «АртЕк». – Листопад‒грудень 1998. – 191 с.

 82. Київська старовина. Історичний науково-популярний та літературний журнал. Заснований 1882р. – №6. – К.: «АртЕк». – листопад-грудень 1997. – 167 с.

 83. Київська старовина. – 1997. – № 6. – 167 с.

 84. Київська старовина. – 1998. – № 2. – 191 с.

 85. Київська старовина. – 1998. – № 3. – 191 с.

 86. Київська старовина. – 1999. – № 4. – 175 с.

 87. Київські  полоністичні студії. – Т. XXII. – К.: Кафедра, 2013. – 496 с.

 88. Клен Ю. Вибране / Упоряд., авт. передм. та приміт. Ю. Ковалів. – К.: Дніпро, 1991. – 461 с.

 89. Клочек Г. Шевченкове Слово: спроби наближення / Г. Клочек. – Кіровоград, 2014. – 416 с.

 90. Кобилянська О. Апостол черні: Повість у 2-ох т. – Тернопіль: «Збруч», 1994. – 318 с.

 91. Ковалів Ю. І. Абетка дисетанта: Методологічні принципи написання дисертації: Посібник / Худож. оформ.  Д. В. Мазуренка. – К.: Твім-інтер, 2009. – 460 с.

 92. Ковалів Ю. І. Літературна дискусія 1925–1928 рр. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1990. – 48 с. – (Серія 6 «Духовний світ людини»; № 1).

 93. Ковалів Ю. Літературна герменевтика / Юрій Ковалів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2008. – 240 с.

 94. Ковальчук О. Г. Творчість Олександра Довженка / Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя. ‒ Ніжин, 1994. – 16 с.

 95. Козлик І. Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства / Ігор Козлик. – Івано-Франківськ: Поліскан; Гостинець, 2007. – 591 с.

 96. Комаринець О. І. Марія Сабат-Свірська про себе і свій час: Худож.-докум. нарис / О. Комаринець. – Л.: Каменяр, 1995. – 61 с.

 97. Комаринець Т. Ідейно-тематичні основи українського романтизму / Т. Комаринець. – Л.: Видавниче об’єднання «Вища школа», 1983. – 223 с.

 98. Конисский Г. История Русов / Георгий Конисский. – М.: РИФ «Дзвін». – 45 с.

 99. Королева Н.  Предок:  Іст. повісті; Легенди старокиїв. / Упоряд., авт. післямови та приміт. О. В. Мишанич. – К.: Дніпро, 1991. – 670 с.

 100. Костенко А. Творчі методи в їх історичному розвитку (категорія творчого методу в світлі марксистсько-ленінської теоретичної спадщини) / Андрій Костенко. – К. : Дніпро, 1981. – 375 с.

 101. Костенко Л. В. Сад нетанучих скульптур: Вірші, поема-балада, драматичні поеми / Л. Костенко. – К.: Рад. Письменник, 1987. ‒ 207 с.

 102. Кошелівець І. Розмови в дорозі про себе: Фрагменти спогадів та інше/ Після мова О. Микитенка / Кошелівець Іван. – К.: Всесвіт, 1994. – 320 с.

 103. Кримський А. Ю. Повістки та ескізи / Упоряд. Г. Г. Остініної. – К.: Твім-інтер, 2011. – 424 с.

 104. Крутикова Н. Е. Урбанистическая проблема в художественной прозе Гоголя: Очерки / Н. Крутикова. – К.: ИД «Стилос», 2007. – 88 с.

 105. Кузнецов Ю. Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського. – К.: Наук. думка, 1989. – 272 с.

 106. Кур’єр Кривбасу. ‒ 1997. ‒ № 83‒84.

 107. Кур’єр Кривбасу. ‒ 1997. ‒ № 85‒86.

 108. Лапський О. Себе: розшукую / О. Лапський. – Варшава, 2003. – 223 с.

 109. Левчик Н. В. Поезія М. П. Старицького (Жанрові та образно-стильові особливості) / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка; Відп. ред. М. Т. Яценко. – К.: Наук. думка, 1990. – 124 с.

 110. Лепкий Б. С. Мазепа: Трилогія. І. Мотря: Іст. Повість у 2 т. / Худож. оформл. Б. Р. Пікулицького. – Львів: Кооп. «Манускрипт»; Вид-во «Каменяр», 1991. – 424 с.

 111. Лесин В. М. Юрій Федькович: До 150-річчя від дня народження. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1984. – 48 с. – (Серія VI «Література і мистецтво»; № 4).

 112. Лімниченко В. Убите щастя. Драма з сільського життя у п’яти діях. – Івано-Франківськ: «Плай», 1999. – 87 с.

 113. Літературознавство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-27 серпня 1999р.). Кн. 1 / Упоряд. і відповід. ред. О. Мишанич. – К.: ТОВ «Видавництво «Обереги», 2000. – 592 с.

 114. Літературознавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів (Харків, 26–29 серпня 1996 р.) / Відп. ред. О. Мишанич. – К.: АТ «ОБЕРЕГИ», 1996. – 496 с.

 115. Лужницький Г. Посол до Бога: українська історично-релігійна драма / Г.  Лужницький. – Івано-Франківськ, 1996. – 246с.

 116. Лотоцький А. Княжа слава / Антін Лотоцький. – Львів: Каменяр, 1991. – 232 с.

 117. Людкевич М. Й.  Спитати в янгола : поезія . – Київ: Мамине сонечко, 2012. – 160 с.

 118. Марко Вовчок і Вінничина (1833–1907) / Рекомендаційний покажчик літератури. – Вінниця, 1983. – 16 с.

 119. Матвієнко С. Дискурс формалізму: український контекст / Світлана Матвієнко. – Львів: Літопис, 2004. ‒ 144 с.

 120. Махно В. Лютневі елегії та інші вірші / Іл. П. М. Мороза / В. Махно. – Л.: Каменяр, 1998. – 61 с.: іл.

 121. Мельник В. О. Суворий аналітик доби. Валер’ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст. – К., 1994. – 320 с.

 122. Мельник В. О. Суворий аналітик доби: Валер’ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст. / В. О. Мельник. –  К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1994. – 318 с.

 123. Мельничук Б. Пегасові копита: Миттєвості літературного буття в епіграмах, пародіях, шаржах, із поза літературним антрактом у тому ж дусі, передмовою та післямовою / Б. Мельничук. – Чернівці: Місто, 2001. – 96 с.

 124. Микуш С. Й. Вивчення поетики Василя Стефаника: Навч. Посібник / С. Й. Микуш. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 176 с.

 125. Михайлин І. Гамартія Миколи Хвильового. – Х.: «Лінотип», 1993. – 40 с.

 126. Міщук Р. С. Співець душі народної: До 150-річчя від дня народження І. С. Нечуя-Левицького. – К., 1987. – 48 с. – (Серія 6 «Література і мистецтво»; № 8).

 127. Молода нація: Альманах / Упоряд.: М. Розумний, О. Проценко. – К.: Смолоскип, 1996 – 264 с.

 128. Моренець В. П. Володимир Сосюра: Нарис життя і творчості. – К.: Дніпро, 1990. – 262 с.

 129. Мориквас Н. Меланхолія Степана Чарнецького / Надія Мориквас. – Львів: Світ, 2005. – 384 с.

 130. Мориквас Н. Рід / Н. Мориквас. – Л.: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – 324 с. з іл.

 131. Мориквас Н. Рід: Українські хронічки / Н. Мориквас. – Л.: НВФ «Українські технології», 2002. – 196 с.

 132. Мороз Л. З. «…Сто рівноцінних правд». Парадокси драматургії В. Винниченка. – К., 1994. – 208 с.

 133. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: / За ред. д. ф. н. Ткачука М. П. – Тернопіль, 2011. – Вип. 33. – 453  с.

 134. Нечуй-Левицький І. С. Князь Єремія Вишневецький. Гетьман Іван Виговський. Історичні романи / Упоряд., авт. післям. та приміт. Р. С. Міщук. – К.: Дніпро, 1991. – 511 с.

 135. Ніжинська старовина. Ніжинознавчі студії №4: Ніжин окупаційної доби (до 65-річчя звільнення міста від нацистів). Пам’яткознавство північного регіону України №1: Історико-культорологічний збірник. Випуск 4‒5 (7‒8) / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – К. – 2007. – 172 с.

 136. Ніжинська старовина. Ніжинознавчі студії №5. Збірник регіональної історії та пам'яткознавства. Випуск 6 (9) / Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК. – 2008. – 207 с.

 137. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського (1910-1941). – К.: Наук. думка, 1980. – 407 с.

 138. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського (1941-1964) / Леонід Новиченко. – 272 с.

 139. Нямцу А. Е. Славянские литературы в общекультурном универсуме: учб. Пособие / А. Е. Нямцу. – Черновцы: Черновицкий нац. ун-т, 2012. – 520 с.

 140. Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве ХХ века: Сб. статей / Под ред.: Б. И. Зингермана. – Москава: Наука, 1984. – 214 с.

 141. «Орю свій переліг… та сію слово»: Шевченкознавча монограф. / Л. М. Задорожна, Ю. Б. Дядищева-Росовецька, С. В. Задорожна [та ін.]. – К.: Логос, 2012. – 514 с.

 142. Осьмачка Т. С. Поезії / Упоряд. та приміт. Л. Р. Світайло. Перед. М. Г. Жулинського. – К.: Рад. Письменник, 1991. – 252с.

 143. Павлюк  І. Алергія на вічність: Поезія / Худож. оформл. М. І. Кумановського / І. Павлюк. – Л.: Каменяр, 1999. – 150 с.

 144. Павлюк І. Бунт свяченої води. Лірика. Драматизовані поеми / І. Павлюк. – Л.: СПОЛОМ, 2005. – 280 с.

 145. Павлюк І. Діагностика і прогностика брехні. Екскурси в теорію комунікації / Ігор Павлюк. – Львів : Сполом, 2003. – 80 с.

 146. Павлюк І. Камертон. Лірика / І. З. Павлюк. – Вінниця, 2007. – 32 с.

 147. Павлюк І. Митець – Влада – Преса : історико-типологічний аналіз / Ігор Пвавлюк. – Луцьк : Надстир’я, 1997. – 112 с.

 148. Павлюк І. Стратосфера: лірика / І. З. Павлюк. – Луцьк, 2010. – 228 с.

 149. Пахаренко В. Незбагненний апостол. Нарис світобачення Шевченка. – Черкаси: «Сіяч», 1994. – 195 с.

 150. Пахаренко В. Шевченко як геній. Природа, своєрідність і стратегії інтерпретації геніяльности поета: Монографія. – Черкаси, 2013. – 840 с.

 151. Пелевина Н. Ф. Стилистический анализ художественного текста: Учеб. пособие для студентов / Н. Ф. Пелевина. – Л.: «Просвещение», 1980. – 272 с.

 152. Піхманець Р. «Кімната сто один», або дещо про соціологічні аспекти аспекти вивчення літератури в школі / Роман Піхманець. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 132 с.

 153. Погребенник В. Ф. Слово-зброя. Література у творчому набутку Романа Олійника-Рахманного (публіцистика, есеїстка, літературознавство): Навч. Посібник / В. Погребенник. – К.: Ковчег, 2003. – 256 с.

 154. Погребенник Ф. П. Ольга Кобилянська: До 125-річчя від дня народження. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1988. – 48 с. – (Серія 6 «Література і мистецтво»; № 6).

 155. Поліщук В. Художня проза Михайла Старицького. – Черкаси: БРАМА, 2003. – 376 с.

 156. Працьовитий В. С. Українська історична драма. – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2002. – 174 с.

 157. Проблеми творчої спадщина Бориса Грінченка. Тези доповідей республіканської наук. конференції, присвяченої 130-річчю з дня народження Бориса Дмитровича Грінченка. – Луганськ, 1993. – 83 с. (2 прим.)

 158. Проблемы литературного развития (на материали русских и зарубежных литературно-художественных традиций): Сб. статей / Под ред.: Л. Г. Лободанова. – Москва: Изд-во Москов. ун-та, 1982. – 141 с.

 159. Процюк С. Інфекція / С. Процюк. – Л.: ЛА «ПІРАМІДА», 2002. – 196 с.

 160. Пухонська О. Творчість Ігоря Павлюка: проблематика та тропіка: [монографія] / О. Я. Пухонська. – Луцьк, 2010. – 88с.

 161. Радянське литературознавство. – К: Наукова думка, 1989. – № 4. – 80 с.

 162. Рідний край. – 2005. – № 1. – 243 с.

 163. Рідний край. – 2007. – № 1. – 197 с.

 164. Рідний край. – 2009. – № 2. – 243 с.

 165. Рідні голоси з далеких далей. Наукове видання. – Черкаси: Відлуння-плюс, 2000. – 148 с.

 166. Різник Л. Й. Зеня і Славко; Маргінал [Текст]: романи. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 240 с.

 167. Різник Л. Фактор Данила Вернади. Політичний роман. – Львів, 2003. – 224 с.

 168. Романович-Ткаченко Н. Д. Твори: Оповідання. Повісті. Спогади. / Упоряд. В. Тищенка; Передм., приміт. Н. Шумило. – К.: Дніпро, 1987. – 399 с.

 169. Руденко М. Д. Поезії / Передм. М. Ф. Слабошпицького / М. Д. Руденко. – К.: Дніпро, 1991. – 413 с.

 170. Ружевич Т. Вірші / Упоряд., переклад і вступ. слово Я. Б. Сенчишин; Худож. оформл. Я. В. Максименка. – Львів: Каменяр, 1997. – 228 с.

 171. Садикова Л. В.  Російське есе ХХ століття. Художня своєрідність, динаміка жанру / Л. В. Садикова  – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 415 с.

 172. Сапфо: Збірник статей / Упоряд. Олена Галета, Євген Гулевич (Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка). – Л.: Літопис, 2005. – 320 с. («Соло триває…нові голоси», № 2; Тарас Лучук, «Catullus versus Sappho: переклад поза контекстом гендерної лінгвістики»: Лекція-2003  на пошану Соломії Павличко).

 173. Сейдамет Дж. Публицистика: малоизвестные статьи / сост. Куршутов Т. Н. – Симферополь: КРП «Издатильство «Крымучпедгиз», 2012. – 128 с.

 174. Серця живого джерело. Антологія поезій присвячених Блаженнішому Патріарху Йосифу Сліпому. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2000. – 176 с.

 175. Сиваченко Г. Пророк не своєї вітчизни. Експатріанський «метароман» Володимира Винниченка: текст і контекст / Галина Сиваченко. – К.: Альтернативи, 2003. – 280 с.

 176. Сивоківнь Г. М. У вимірах сприймання. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій. – К.: Фенікс, 2006. – 304 с.

 177. Сковорода Г. С. Сад пісень: Вибрані твори.      Для ст. шкіл. в. / [Пер. М. К. Зерова, П. М. Пелеха, В. О. Шевчука; Передм., упоряд. та приміт. В. В. Яременка; Худож. С. К. Артюшенко]. – Веселка, 1983. – 190 с.

 178. Скупейко Л. І. Постаті і тексти (з історії української літератури): Зб. статей. – К.: Фенікс, 2007. – 204 с.

 179. Слабошпицький М. Ф. Тодось Осьмачка: Літ. Профіль; Никофор Дровняк із Криниці: Роман-колаж (фрагменти) / М. Ф. Слабошпицький. – К.: Рада, 1995. – 142 с.

 180. Славейков Петко. Избранное / Петко Славейков; Пер. с. болг. / Сост. и примеч. С. Баевой; Предисловие Тончо Жечева. – М.: Худож. лит., 1981. – 223 с.

 181. Сліпушко О. М. Духовна держава Тараса Шевченка: монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 127 с.

 182. Соболь В. Пам’ятна книга Дмитра Туптала. – Варшава, 2004. – 217 с.

 183. Соловей Е. Українська філософська лірика: Навч. посібник із спецкурсу / Елеонора Соловей. – К.: Юніверс, 1998. – 368 с.

 184. Сорока Б. Спогади [Текст] / Б. Сорока; [Переднє сл. І. Калинця]. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 280 с.

 185. Слухай Н. Світ сакрального слова Тараса Шевченка. – К., 2011. – 227 с.

 186. Степанова А. Поэтология фаустовсткой культуры. «Закат Эвропы» Освальда Шпенглера и литературный процесс 1920‒1930-х гг.: монография / А. А. Степанова. – Днепропетровск: Днепропетровский університет шимени Альфреда Нобеля, 2013. – 496 с.

 187. Стефаниківські читання / Відп. ред. Л. М. Кіліченко. – Вип. 1. – Івано-Франківськ, 1990. – 193 с.

 188. Стефаниківські читання / Ред. кол.: Л. Кіліченко, В. Кононенко, О. Пилип’юк. – Вип. 2. – Івано-Франківськ, 1993. – 196 с.

 189. Структура литературного произведения / Под ред.: И. К. Кузьмичева: Межвузовский сборник науч. трудов. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1983. – 180 с.

 190. Студії з україністики.  До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. / Упоряд.:  О. Боярчук, С. Яковенко. – К., 2004. – Вип. 5. – 334 с.

 191. Стус як текст / Під ред. Марка Павлишина. – Мельбурн: Університет ім. Монаша, відділ славістики, 1992. – 93 с.

 192. Сугак Д. Одиночества сад. Стихи / Д. Сугак. – М.‒К.: ИПО «Дом дружбы», 1996. – 31 с.

 193. Тарнавський О. Зібрані вірші / О. Тарнавський. – Філядельфія, 1992. – 449 с.

 194. Тичинознавчі студії / Відп. ред. Гуменюк В. І. – Сімферополь: Таврія, 2002. – 62 с.

 195. Ткаченко О. Г. Елегія в давній українській літературі XVI–XVIII століть. – Суми: Вид-во мистецького центру «Собор», 1996. – 118 с.

 196. Ткачук М. П. Наративні моделі українського письменства. – Тернопіль, ТНПУ, Медобори, 2007. – 464 с.

 197. Ткачук М. П. Українська поезія останньої третини ХІХ століття: основні тенденції розвитку й естетична стратегія: навчальний посібник. – Тернопіль: ТДПУ, 1998. – 80 с.

 198. Трембецький С. Софіївка: поема / С. Трембецький; упоряд., пер. та передм. Р. Радишевський. – К., 2015. – 192 с.

 199. Тулуб З. Людолови. Історичний роман: У 2-х т. / Зінаїда Тулуб. – К.: Дніпро, 1965.

 200. Український дольник: Колективна монографія / за ред. Н. В. Костенко; упор. О. М. Собачко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 432 с.

 201. Український BEST. Міні-енциклопедія книжкового року. Упорядники: К. Родик, Т. Щербаченко. – К.: Книжник-review, 2005. – 272 с.

 202. Улас Самчук – видатний український письменник ХХ ст.: Матеріали урочистої академії присвяч. творчості митця. –  Кременець, 1993. – 72 с.

 203. Федорук О., Фіголь М. Радість і смуток Ярослава Пстрака. Повість про художника. – Львів, 1997. – 150 с.

 204. Філоненко С. Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90-х років ХХ ст. / Софія Філоненко. – К., 2006. – 158 с.

 205. Філософська і соціальна думка: Український науково-теоретичний часопис. – К., 1994. – 256 с.

 206. Філософська і соціологічна думка. – 1994. – № 11–12. – 255 с.

 207. Хоменко Б. В. Ясна зоря української літератури: До 150-річчя з дня народження Марка Вовчка. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1983. – 48 с. – (Серія VI «Література і мистецтво»; № 6).

 208. Хороб М. Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття: (дослідження, статті, критичні етюди) / Марта Хороб. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 418 с.

 209. Хороб С. На літературних теренах: Дослідження, статті, рецензії. Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 410 с.

 210. Хороб С. Українська драматургія 20–30-х років у Західній Україні та діаспорі. – Івано-Франківськ: Нова зоря, 2008. – 192 с.

 211. Хоткевич Г. Історія України (до кінця ХVІІ століття) / Гнат Хоткевич. – К.: Веселка, 1992. – 232 с.

 212. Хоткевич Г. М. Камінна душа. Повість. – Передм. О. Засенка. – К.: Дніпро, 1981. – 295 с.

 213. Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность, человек. – М.: «Советский писатель», 1978. – 368 с.

 214. Хрестоматія давньої української  літератури / Упоряд. О. І. Білецький. – К.: «Радянська школа», 1952. – 602 с.

 215. Хроніка: Український культурологічний альманах /  Ю. Г. Буряк, Н. М. Бабюк. – К.: Довіра, 1992. – 190 с.

 216. Художественное творчество и литературный процесс: Сб. статей / Под ред.: Н. Н. Киселева. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1982. – Вип. 3. – 155 с.

 217. Художественное творчество и литературный процесс: Сб. статей / Под ред. Н. Н. Киселева. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1985. – Вип. 5. – 148 с.

 218. Циховська Е. Поезія Євгена Маланюка в контексті україно-польських літературних зв’язків: Монографія / Е. Циховська. – Київ, Ніжин: ТВО «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2006. – 128 с.

 219. Черінь Г. Мандри: Подорожні нариси / Черінь Ганна. – К.: Всесвіт, 1994. – 320 с.

 220. Черненко О. В дорозі до другого берега: поезії  / О. Черненко. –  Edmonton : Об-ня укр. письменників «Слово», 1992. ‒ 176c.

 221. Чичерин А. В. Ритм образа. Стилистические проблемы / А. В. Чичерин. – Москва: Советский  писатель, 1980. – 335 с.

 222. Чопик Г. З. Чорна чайка: Пісні і вірші з України / Г. З. Чопик. – Л.: Літературна агенція «Піраміда», 2004. – 88 с., іл.

 223. Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова / Мариэтта Чудакова. – М. : Книга, 1988. – 672 с.

 224. Чупринка Г. Поезії / Чупринка Грицько – К.: Радянський письменник, 1991. – 494 с.

 225. Шевченко М. Вибрані твори: У 3 т. / М. Шевченко. – К.: ПТФ «Просвіта», 2007.

 226. Шевченко Т. Г. Кобзар. – К.: Держ. вид. Художньої літератури, 1954. – 490 с.

 227. Шевченко Т. Г. Кобзар / Передм. П. Мовчана; Приміт. Є. Нахліка. – К., 2001. – 344 с.

 228. Шестопалова Т. П. На шляхах синтези думки (теоретичні засновки спадщини Юрія Лавріненка) / Тетяна Павлівна Шестопалова. – Луганськ : Вид-во ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 320 с.

 229. Штонь Г. М. De visu (На власні очі): літературні есе. ‒ Тернопіль, 2012. ‒ 160 с.

 230. Штонь Г. М. Духовний простір української ліро-епічної прози. – К., 1998. – 318 с.

 231. Шумило Н. М. Проза Степана Васильченка. – К.: Наук. думка, 1986. – 240 с.

 232. Щоденник Аркадія Любченка (2.11.1941–21.02.1945). – Львів–Нью-Йорк, 1999. – 383 с.

 233. Яковина О., Слободян О. Тарас Шевченко: істина – не комунікативна реальність. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 312 с.

 234. Якубовська У. Львів на межі ХІХ і ХХ століть / Уршуля Якубовська; пер. з польської Ольга Михайлівна Цівкач. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 220 с.

 235. Яросевич Л. В. Леся Українка і музика. – К.: Муз. Україна, 1978. – 125 с.

 236. Burlasova S. Kompozícia balady ako kritérium žánru // Československá slavistika, 1983. – S. 209 – 219.

 237. Elementa: Journal of Slavic Studies and Comparative cultural Semiotics / Ed. by Vyacheslav Ivanov – Harwood Academic Publishers, 1993. – Vol. 1, No.1. – 113 s.

 238. Interpretation of Bible =  Interpretation der Bibel = Interprétation de la Bible = Interpretacija Svetego pisma / [editor, urednik Jože Krašovec; translation, prevajanje Margaret Davis … [et. at.]; illustrations selected and prepared by, slikovno gradivo izbrala in pripravila Nataša Golob; photography, fotografiranje Lucijan Bratuš]. – Ljubljana: slovenka akademija znanosti in umetnosti: Sheffield Akademic Press, 1998.

 239. Korniejenko A. Poezja Wasyla Stusa. – Kraków, 1996. – 176 s.

 240. Pospíšil I. Ruská románová kronira (příspěvek k historii a teorii žánru) / Ivo – Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1983. – 132 c.

 241. Qasevet. Историко-этнографический журнал. – 2014. – № 42. – 120 с.

 242. Slavica litteraria. – Brno, 1998. – № XLVII. – 125 s.

 243. Wowk W. Śmieszny Święty / Wira Wowk. – Lublin, 2013. – 104 s.

  Фонд Мирослава Мороза

 1. Архіви України. – 1966. – № 1, № 4‒6. – 112 с.
 2. Архіви України. – 1967. – № 1‒6. – 112 с.
 3. Архіви України. – 1968. – № 1‒6. – 112 с.
 4. Архіви України. – 1969. – № 1‒6. – 112 с.
 5. Архіви України. – 1970. – № 1‒6. – 112 с.
 6. Архіви України. – 1971. – № 1‒6. – 112 с.
 7. Архіви України. – 1972. – № 1‒4. – 96 с.
 8. Вісник  Академії наук УРСР. – 1972. – № 7‒12. – 110 с.
 9. Вітчизна. – 1963. – № 2. – 224 с.
 10. Вітчизна. – 1971. – № 2. – 224 с.
 11. Вітчизна. – 1974. – № 6, 12 – 224 с. 
 12. Вітчизна. – 1976. – № 4, 8. – 224 с.
 13. Вітчизна. – 1977. – № 3. – 224 с.
 14. Вітчизна. – 1981. – № 8. – 224 с.
 15. Всесвіт. – 1973. – № 5. – 240 с.
 16. Всесвіт. – 1974. – № 2,  4, 6‒12. – 240 с. (№ 10, 12 по 2 екзем.)
 17. Всесвіт. – 1975. – № 2, 11. – 240 с.
 18. Всесвіт. – 1976. – № 3, 6‒7, 9, 12. – 240 с.
 19. Всесвіт. – 1977. – № 1‒2, 5‒6, 9. – 240 с.
 20. Всесвіт. – 1978. – № 1, 3‒8, 12. – 240 с.
 21. Всесвіт. – 1979. – № 1. – 240 с.
 22. Дзвін. – 1990. – № 1‒12. – 160 с.
 23. Дзвін. – 1991. – № 1‒6, 8‒12. – 160 с.
 24. Дзвін. – 1993. – № 1. – 160 с.
 25. Жовтень. – 1957. – № 10. – 160 с.
 26. Жовтень. – 1966. – № 1‒4, № 8. – 160 с.
 27. Жовтень. – 1971. – № 1‒12. – 160 с.
 28. Жовтень. – 1972. – №  1‒12. – 160 с.
 29. Жовтень. – 1976. – № 8. – 160 с.
 30. Жовтень. – 1978. – № 1. – 160 с.
 31. Жовтень. – 1979. – № 8. – 160 с.
 32. Жовтень. – 1980. – №  1‒12. – 160 с.
 33. Жовтень. – 1982. – № 2‒3. – 136 с.
 34. Жовтень. – 1984. – №  1‒12. – 136 с.
 35. Жовтень. – 1985. – №  1‒12. – 136 с.
 36. Жовтень. – 1987. – №  1‒12. – 136 с.
 37. Жовтень. – 1988. – № 1‒11. – 136 с.
 38. Жовтень. – 1989. – № 8. ‒ 136 с.
 39. Мовознавство. – 1967. – № 2, № 5‒6. – 96 с.
 40. Мовознавство. – 1968. – № 1‒3, № 6. – 96 с.
 41. Мовознавство. – 1969. – № 1‒6. – 96 с.
 42. Мовознавство. –1970. – № 1‒6. – 96 с.
 43. Мовознавство. –1971. – № 1‒2, № 4‒6. – 96 с.
 44. Мовознавство. –1972. – № 1‒6. – 96 с.
 45. Народна творчість  та етнографія. – 1961. – № 2‒3. – 159 с.
 46. Народна творчість  та етнографія. – 1962. – № 1‒4. – 159 с.
 47. Народна творчість  та етнографія. – 1965. – № 1‒6. – 110 с.
 48. Народна творчість  та етнографія. – 1966. – № 1‒6. – 110 с. (№ 5 – 2 екзем.)
 49. Народна творчість  та етнографія. – 1967. – № 1‒6. – 110 с.  (№ 1 – 2 екзем.).
 50. Народна творчість  та етнографія. – 1968. – № 1‒6. – 110 с.
 51. Народна творчість  та етнографія. – 1969. – № 1‒6. – 110 с.
 52. Народна творчість  та етнографія. – 1970. – № 1‒6. – 110 с.
 53. Народна творчість  та етнографія. – 1971. – № 1‒6. – 110 с. (№ 5 ‒ 3 екзем.).
 54. Народна творчість  та етнографія. – 1972. – № 1‒6. – 110 с.
 55. Народна творчість  та етнографія. – 1973. – № 1‒6. – 110 с.
 56. Народна творчість  та етнографія. – 1974. – № 1. – 110 с.
 57. Народна творчість  та етнографія. – 1975. – № 13, 5‒6. – 110 с.
 58. Народна творчість  та етнографія. – 1976. – № 1‒2. – 110 с.
 59. Народна творчість  та етнографія. – 1977. – № 1‒6– 110 с.
 60. Народна творчість  та етнографія. – 1978. – № 1‒6. – 110 с.
 61. Народна творчість  та етнографія. – 1979. – № 1‒6. – 110 с.
 62. Народна творчість  та етнографія. – 1980. – № 1‒6. – 110 с.
 63. Народна творчість  та етнографія. – 1981. – № 1‒6. – 110 с.
 64. Народна творчість  та етнографія. – 1982. – № 1‒6. – 95 с.
 65. Народна творчість  та етнографія. – 1983. – № 1‒6. – 95 с.
 66. Народна творчість  та етнографія. – 1984. – № 1‒6. – 95 с.
 67. Народна творчість  та етнографія. – 1985. – № 1‒6. – 95 с.
 68. Народна творчість  та етнографія. – 1986. – № 1‒6. – 95 с.
 69. Народна творчість  та етнографія. – 1987. – № 1‒6. – 95 с.
 70. Народна творчість  та етнографія. – 1988. – № 1‒6. – 95 с.
 71. Народна творчість  та етнографія. – 1989. – № 1‒6. – 95 с.
 72. Народна творчість  та етнографія. – 1990. – № 1‒6. – 95 с.
 73. Радянське літературознавство. – 1958. – № 1–6. – 157 с.
 74. Радянське літературознавство. ‒ 1959. ‒ № 1–6. ‒ 158 с.
 75. Радянське літературознавство. ‒ 1960. ‒№ 1–6. ‒ 158 с.
 76. Радянське літературознавство. ‒ 1961. ‒ № 1–3, № 5–6. ‒ 157 с.
 77. Радянське літературознавство. – 1962. –  № 1‒6. – 160 с.
 78. Радянське літературознавство. – 1963. –  № 1‒6. – 160 с.
 79. Радянське літературознавство. ‒ 1964. ‒ № 1–6. ‒ 157 с.
 80. Радянське літературознавство. ‒ 1965. ‒ № 1‒11. ‒ 96 с.  (№ 10 ‒ 2 екзем.)          
 81. Радянське літературознавство. ‒ 1966. ‒ № 1‒12. – 96 с. (№  5 – 2 екзем.)
 82. Радянське літературознавство. – 1967. ‒  № 1‒12 ‒ 96 с.
 83. Радянське літературознавство. – 1968. –  № 1‒12. – 96 с.
 84. Радянське літературознавство. – 1969. –  № 1‒12. – 96 с.
 85. Радянське літературознавство. – 1970. –  № 1‒12. – 96 с.
 86. Радянське літературознавство. – 1971. –  № 1‒12. – 96 с.
 87. Радянське літературознавство. – 1972. –  № 1‒12. – 96 с.
 88. Радянське літературознавство. ‒ 1973. ‒ № 1–12. ‒ 96 с.
 89. Радянське літературознавство. – 1974. –  № 1‒5, № 7‒8. – 96 с.
 90. Радянське літературознавство. – 1975. –  № 1‒12. – 96 с.
 91. Радянське літературознавство. – 1976. –  № 1–12. – 96 с.
 92. Радянське літературознавство. – 1977. –  № 1–12. – 96 с.
 93. Радянське літературознавство. – 1978. –  № 1‒12. – 96 с.
 94. Радянське літературознавство. – 1979. –  № 1‒12. – 96 с.
 95. Радянське літературознавство. – 1980. –  № 1‒12. – 96 с.
 96. Радянське літературознавство. – 1981. –  № 1‒12. – 96 с.
 97. Радянське літературознавство. – 1982. –  № 1‒12. – 80 с.
 98. Радянське літературознавство. – 1983. –  № 1‒3,  № 6‒12. – 80 с.
 99. Радянське літературознавство. – 1984. –  № 1‒12. – 80 с.
 100. Радянське літературознавство. – 1985. –  № 1‒6, № 8‒12. – 96 с.
 101. Радянське літературознавство. – 1986. –  № 1‒12. – 80 с.
 102. Радянське літературознавство. – 1987. –  № 1‒12. – 96 с.
 103. Радянське літературознавство. – 1988. –  № 1‒12. – 80 с.
 104. Радянське літературознавство. – 1989. –  № 1‒3, 5‒12. – 80 с.
 105. Слово і час. – 1992. –  № 1‒6 – 96 с.
 106. Слово і час. – 1992. –  № 7‒10. – 96 с. (по 2 екзем.).
 107. Слово і час. – 1992. –  № 11. – 96 с.
 108. Слово і час. – 1992. –  № 12. – 96 с. (по 2 екзем.).
 109. Слово і час. – 1993. –  № 1 . – 96 с.   (по 2 екзем.).
 110. Слово і час. – 1993. –  № 2. – 96 с.
 111. Слово і час. – 1993. –  № 3‒8. – 96 с.   (по 2 екзем.).
 112. Слово і час. – 1993. –  № 9. – 96 с.
 113. Советская библиография. – 1965. – № 1‒2. – 125 с.
 114. Советская библиография. – 1965. – № 3. – 103 с.
 115. Советская библиография. – 1965. – № 4. – 127 с.
 116. Советская библиография. – 1965. – № 5. – 105 с.
 117. Советская библиография. – 1965. – № 6. – 151 с.
 118. Советская библиография. – 1966. – № 1‒6. – 120 с.
 119. Советская библиография. – 1967. – № 1‒2. – 98 с.
 120. Советская библиография. – 1967. – № 3. – 247 с.
 121. Советская библиография. – 1967. – № 5‒6. – 93 с.
 122. Советская библиография. – 1969. – № 1. – 127 с.
 123. Советская библиография. – 1969. – № 2. – 116 с.
 124. Советская библиография. – 1969. – № 3. – 111 с.
 125. Советская библиография. – 1969. – № 4. – 103 с.
 126. Советская библиография. – 1969. – № 5‒6. – 92 с.
 127. Советская библиография. – 1970. – № 1‒6. – 120 с.
 128. Советская библиография. – 1971. – № 1‒4. – 120 с.
 129. Советская библиография. – 1972. – № 1‒6. – 120 с.
 130. Сучасність. – 1991. – № 1. – Ч. 4. – 128 с.
 131. Сучасність. – 1993. – № 9‒10. – 168 с.
 132. Сучасність. – 1993. – № 12. – 168 с.
 133. Українська мова і література в школі. – 1966. – № 8. – 96 с.
 134. Українська мова і література в школі. – 1968. – № 3. – 94 с.
 135. Українська мова і література в школі. – 1969. – № 1‒12. – 96 с.
 136. Українська мова і література в школі. – 1970. – № 1‒12. – 94 с.
 137. Українська мова і література в школі. – 1971. – № 1‒12. – 96 с.
 138. Українська мова і література в школі. – 1972. – № 1‒12. – 96 с.
 139. Українська мова і література в школі. – 1973. – № 1. – 96 с.
 140. Окремі відбитки:
 141. Радянське літературознавство. – 1957. –  № 4. –  С. 115‒136.
 142. Радянське літературознавство. – 1957. –  № 5. –  С. 124‒131.
 143. Радянське літературознавство. – 1958. –  № 3. –  С. 150‒157 (2 екзем.).
 144. Радянське літературознавство. – 1958. –  № 4. –  С. 146‒156 (2 екзем.).
 145. Радянське літературознавство. – 1959. –  № 1. –  С. 142‒154 (2 екзем.).
 146. Радянське літературознавство. – 1961. –  № 1. –  С. 150‒157.
 147. Радянське літературознавство. – 1961. –  № 3. –  С. 112‒122.
 148. Радянське літературознавство. – 1962. –  № 1. –  С. 153‒154 (4 екзем.).

 

  Фонд Нонни Копистянської

 1. Абрамович Г. Л. Введение в литературоведение / Г. Л. Абрамович. – М., 1956. – 367 с.
 2. Аксюкина Е. И. Нравственная проблематика и ее художественное воплощение в творчестве Франсуа Мориака : автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филол. наук. : спец. 10.01.05 «Литература стран Западной Европы, Америки и Австралии» / Елена Ивановна Аксютина ; Институт литературы им. Т. Г. Шевченко. – К., 1990. – 17 с.
 3. Актуальні проблеми відродження мов і культур західних і південих слов’ян в Україні: Тези доповідей і повідомлень. – Одеса, 1993. – 106 с.
 4. Актуальные проблемы методики преподавания дисциплин класической филологии и зарубежной литературы. – Минск, 1981. – 163 с.
 5. Актуальные проблемы славянской филологии. – М., 1993. – 147 с.
 6. Американская литература и общественно-политическая борьба в 60-е–начало 70-х гг. ХХ в. / Под ред. А. С. Мулярчик. – М., 1977. – 235 с.
 7. Американская литература проблемы романтизма и реализма. – Краснодар, 1975. – Вып. 3. – 175 с.
 8. Американська література після середини ХХ століття: Матеріали міжнар. конф., Київ, 25–27 трав. 1999 р. / Уклад. Т. Н. Денисова. – К., 2000. – 367 с.
 9. Американські студії в Україні. – К., 2005. – Вип. 2 «Просвітницька традиція в літературі США». – 350 с.
 10. Анастасьев Н. Творчество Э. Хемингуэя / Николай Анастасьев. – М., 1981. – 111 с.
 11. Английские и шотландские баллады. – М., 1973. – 155 с.
 12. Андреева Е. С.  Безличные предложения в чешском языке ХIV в. (по материалам Томаша из Штитного). Общая характеристика / Е. С. Андреева // Славянское языкознание. Ученые записки Ленинградского ун-та им. А. А. Жданова. Серия филологических наук. – № 316. – Вып. 64. – С. 138–148.
 13. Аникин М. Свете тихий (книга стихотворений 1972–1992) / Михаил Аникин. – СПб., 1993. – 50 с.
 14. Аникина Т. Е. Система речевых образов в поэзии и прозе М. Пуймановой : Автореф. дисс. канд. филол. наук / Татьяна Евгеньевна Аникина. – СПб., 1999. – 15 с.
 15. Античная литература. Греция. Антология. – Ч. І. – 1989. – 512 с.
 16. Античная литература. Греция. Антология. – Ч. ІІ. – 1989. – 383 с.
 17. Античная литература: Учебник / Под ред. А. А. Тахо-Годи. – 1973. – 438 с.
 18. Античність – сучасність (питання філології). – Д., 2001. – Вип. 1. – 320 с. (2 прим.)
 19. Антология чешской и словацкой философии. – М., 1982. – 407 с.
 20. Антология чешской поэзии. – М., 1959. – 609 с.
 21. Антологія словацька. Поезія. – К., 1964. – 414 с.
 22. Антофійчук В. І., Нямцу А. Є. Проблеми поетики традиційних сюжетів та образів у літературі / В. І. Антофійчук, А. Є. Нямцу. – Чернівці, 1997. – 200 с.
 23. Артамонов С., Гражданская З. История зарубежной литературы ХVIIІ вв. / Сергей Артамонов, Зоя Гражданская. – М., 1960. – 518 с.
 24. Атлас истории древнего мира 6 клас. – М., 1991. – 14 с.
 25. Балахонов В. Е. Ромен Роллан и его время. Ранние годы / В. Е. Балахонов. – Л., 1972. – 195 с.
 26. Бандровська О. Творчість Девіда Лоджа і академічний контекст / Ольга Бандаровська. – К., 1998. –  100 с.
 27. Бахман І. Маліна / Інґеборґ Бахман. – Л., 2003. – 303 с.
 28. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / Михаил Михайлович Бахтин. – М., 1990. – 543 с.
 29. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе (Очерки по исторической поэтике) / Михаил Бахтин // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики (Исследования разных лет). – М., 1975. – С. 234–407. (ксерокопія; не всі стор. є)
 30. Бахтинология: Исследования, переводы, публикации. К столетию рождения Михаила Михайловича Бахтина (1895–1995) / Сост., ред. К. Г. Исупов. – СПб., 1995. – 370 с.
 31. Бахтинський вестник: Собр. сочен. уч. в 5-ти т. – ///, 2005. – Т. 1. – 768 с.
 32. Безруч П. Сілезькі пісні. Поезії / Петр Безруч. – К.: Дніпро, 1970. – 175 с.
 33. Бендзар Б. П. Інтернаціоналізм літератури НДР (на матеріалі творів німецьких письменників про радянську Україну) / Богдан Павлович Бендзар. – Л., 1979. – 180 с.
 34. Беранже П.-Ж.  Избранные песни / Пьер-Жан Беранже – М., 1958 – 128 с.
 35. Беранже П.-Ж. Пісні / П’єр-Жан Беранже. – К., 1970. – 215 с. (два прим., один із підписом І. Світличного)
 36. Беранже П.-Ж. Пісні / Упоряд. В. Пащенко. – К., 1980. – 125 с.
 37. Бернс Р. Стихи / Роберт Бернс. – М., 1976. – 382 с.
 38. Бернштейн А. Эпос обновления жизни / Инна Бернштейн. – М., 1982. – 340 с.
 39. Бернштейн И. А. Карел Чапек. Творческий путь / Инна Абрамовна Бернштейн. – М., 1969. – 200 с.
 40. Бернштейн И. А., Олонова Э. М.  Современный чешский и словацкий роман / И. А. Бернштейн, Э. М.  Олонова. – М., 1962. – 170 с.
 41. Бернштейн И. Литература социалистической Чехословакии / Инна Бернштейн. – М., 1965. – 246 с.
 42. Бернштейн И. Развитие реализма в чешском романе ХХ в. и европейский литературный процесс: автореферат на сосиск. уч. ст. доктора филол. наук / Инна Бернштейн. – М., 1978. –  38 с.
 43. Бернштейн И. Развитие чешского романа ХХ века и европейский роман // Славянские литературы. – М., 1968. – С. 553–576.
 44. Бернштейн И. Чешский роман ХХ в. и пути реализма в европейских литературах / Инна Бернштейн. – М., 1979. – 302 с.
 45. Бехер И.-Р. О литературе и искусстве / Иоганнес-Р. Бехер. – М., 1981. – 527 с.
 46. Біблія і культура: Збірник наукових статей. – Чернівці, 2001. – Вип. 3. –311 с.
 47. Біблія і культура: Збірник наукових статей. – Чернівці, 2002. – Вип. 4. – 280 с.
 48. Біблія і культура: Науково-теоретичний журнал / За ред. А. Є. Нямцу – Чернівці, 2010. – Вип. 13. – 392 с.
 49. Бобульскій А. Держися данного слова. Весела игра въ одномъ дійствіи / Антоній Бобульскій. – Ужгородъ, 1923. – 15 с.
 50. Боева Л. Древнерусские повести (жанры ХVII века) / Людмила  Боева. – София, 1992. – 218 с.
 51. Бонгард-Левин Г. Древнеиндийская цивилизация. Философия. Наука. Религия / Григорий Бонгард-Левин. – М., 1980. – 332 с.
 52. Боннар А. Греческая цивилизация / Андре Боннар. – М., 1992. – Т. 2. – 331 с.
 53. Боровский К. Г. Сатира и статьи / Карел Гавличек Боровский. – М., 1950. – 158 с. (2 прим.)
 54. Ботникова А. Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм / А. Б. Ботникова. – Воронеж, 2004. – 340 с.
 55. Бояджиев Г. Вечно прекрасный театр Возрождения / Григорий Бояджиев. – Л., 1973. – 470 с.
 56. Брати Грімм. Казки / Упоряд. Є. Кроткевич. – К., 1954. – 316 с.
 57. Брехт Б. Копійчаний роман. Матінка Кураж та її діти. Кавказьке крейдяне коло / Бертольт Брехт. – К., 1973. – 525 с.
 58. Брехт Б. О литературе / Бертольт Брехт. – М., 1988. – 525 с.
 59. Бульвер-Литтон Э. Кенелм Челлингли / Эдуард Бульвер-Литтон. – М., 1965. – 565 с.
 60. Бухаркин П. Православная церковь и русская литература в ХVIII – XIX / Петр Бухаркин. – СПб., 1996. – 169 с.
 61. Бухаркин П. Русская литература ХVIII–XIX вв. В контексте православной культуры: автореферат на сосиск. уч. ст. докт. филол. наук / Петр Бухаркин. – СПб., 1997. – 46 с.
 62. Бушмин А. С. Преемственность в развитии литературы / Алексей Бушмин. – Л., 1975. – 158 с.
 63. Вейдле В. В. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества / Владимир Васильевич Вейдле. – СПб., 1996. – 336 с.
 64. Великовский С. Грани «несчастного сознания». Театр, проза, философская эссеистика А. Камю / Самарий Великовский. – М., 1973. – 240 с.
 65. Венгеров Л. Зарубіжна література (1871–1973) / Леонід Венгеров. – К., 1974. – 390 с.
 66. Вильямс А. Путешествие в революцию / Альберт Вильямс. – М., 1977. – 318 с.
 67. Виноградов А. Три цвета времени / Анатолий Виноградов. – М., 1979. – 621 с.
 68. Винокур Г. О языке художественной литературы / О. Г. Винокур. – М., 1991. – 446 с.
 69. Виппер Ю. Б., Самарин Р. М. Курс лекций по истории зарубежных литератур ХVII века / Ю. Б. Виппер, Р. М. Самарин. – М., 1954. – 815 с.
 70. Відродження мов і культур західних та південних слов’ян в Україні: Збірник статей. – К., 1995. – 176 с.
 71. Вісник Київського університету: Літературознавство. Мовознавсво. – К., 1982. – Вип. 24. – 126 с.
 72. Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Л., 2011. – Вип. 18. – 342 с.
 73. Вісник Львівського університету. Серія Філологічна. – 2000. – Вип. 28. – Л., 2000. – 440 с.
 74. Вісник Львівського університету. Серія Філологічна. – 2003. – Вип. 31. – 453 с.
 75. Вісник Львівського університету. Серія Філологічна. – 2009. – Вип. 44.  – Ч. 1. – 308 с.
 76. Вісник Львівського університету. Серія Філологічна. – 2009. – Вип. 44.  – Ч. 2. – 361 с.
 77. Вітер з полонин: Збірник творів чеських письменників. – Ужгород, 1986. – 341 с.
 78. Вітчизна. Журнал – К., 1953. – № 2. – 192 с.
 79. Вітчизна. – К., 1956. – № 5 (травень). – 192 с.
 80. Волков А. Драматургія Карела Чапека / Анатолій Волков. – Л., 1972. – 174 с.
 81. Волков А. Р. Карел Чапек и проблема реалистической условности в драматургии ХХ века: автореферат на соиск. уч. ст. доктора филол. наук / Анатолий Романович Волков. – М., 1979. –  46 с.
 82. Волков Е. М. Творчество Анны Зегерс. Книга для учителя / Евгений Михайлович Волков. – М., 1987. – 80 с.
 83. Волков Ф. И. Литература как вид художественного творчества / Ф. И. Волков. – М., 1985. – 192 с.
 84. Волькер И. Избранное / Иржи Волькер. – М.–Л., 1949. – 144 с.
 85. Волькер Ї. Поезії / Їржі Волькер. – К., 1986. – 182 с.
 86. Вольф К. От первого лица. Художественная публицистика / Криста Вольв. – М., 1990. – 414 с.
 87. Вопросы болгарской и чехословацкой литературы. – М., 1962. – 272 с.
 88. Вопросы истории и теории литератури: Труды Самаркандского госуд. ун-та им. А. Навои. – Самарканд, 1964. – № 153. – 244 с.
 89. Вопросы литературы. – М., 1966. – № 12. – 253 с.
 90. Вопросы литературы. – М., 1974. – № 3. – 320 с.
 91. Вопросы литературы. – М., 1975. – № 2. – 319 с.
 92. Вопросы литературы. – М., 1981. – № 11. – 382 с.
 93. Вопросы литературы. – М., 1985. – № 2.
 94. Вопросы романтизма и реализма в зарубежной литературе. – Днепропетровск, 1969. – 153 с.
 95. Вопросы русской литературы. – Л., 1980. – № 2. – 153 с.
 96. Всесвіт. – 1959. – № 2 (8) лютий. – 160 с.
 97. Всесвіт. – 1961. – № 9 (39) вересень. – 160 с.
 98. Всесвіт. – 1974. – № 11. – 240 с.
 99. Всесвіт. – 1977. – № 4. – 239 с.
 100. Всесвіт. – 1977. – № 5. – 240 с.
 101. Всесвіт. – 1978. – № 12. – 240 с.
 102. Всесвіт. – 1982. – № 1. – 192 с.
 103. Всесвіт. – 1982. – № 2. – 192 с.
 104. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. Щомісячний науково-методичний журнал. – К., 2000. – № 3 (239) березень. – 64 с.
 105. Всесвітня література. – 2000. – № 4. – 64 с.
 106. Всесоюзная конференция по словянской филологии: Программа и тезисы докладов. – Л., 1962. – 140 с.
 107. Гавел В. Сила безсильних / Вацлав Гавел. – Минск, 1991. – 126 с.
 108. Гаврилюк А. М. Стиль Форсайтовского цикла Джона Голсуорси / А. М. Гаврилюк. – Л., 1977. – 165 с.
 109. Галета О. Переступ і поступ / Олена Галета. – Л., 1998. – 72 с.
 110. Галь Н. Слово живое и мертвое / Нора Галь. – М., 1975. – 192 с.
 111. Гашек Я. Камінь життя / Ярослав Гашек. – К., 1957. – 44 с.
 112. Гашек Я. Рассказы, фельетоны / Ярослав Гашек. – М., 1955. – 226 с.
 113. Гашек Я. Хресний хід / Ярослав Гашек. – К., 1983. – 222 с.
 114. Гейне Г. Лирика и сатира / Генрих Гейне. – М., 1948. – 214 с.
 115. Гейне Г. Полное собрание сочинений / Генрих Гейне. – СПб., 1904. – Т. 5. – 400 с.
 116. Гейне Г. Вибрані поезії / Генріх Гейне. – К., 1946.  – 384 с.
 117. Гессе Г. Избранное. / Герман Гессе. – М., 1991. – 537 с.
 118. Гете Й. Страдания юного Вертера / Йоган Гете . – М., 1957. – 143 с.
 119. Гиленсон Б. А. Джон Рид. У истоков социалистического реализма в литературе США / Борис Александрович Гиленсон. – М., 1987. – 112 с.
 120. Гиршман М. М. Избранные статьи / Михаил Гиршман. – Д., 1996. –  160 с.
 121. Гиршман М. Ритм художественной прозы / М. Гиршман. – Москва: «Советский писатель», 1982. 
 122. Головна течія – гетерогенність – канон в сучасній американській літературі: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції з американськогої літератури. Київ, Україна, 3–5 жовтня 2005 р. – К., 2006. – 608 с.
 123. Голсуорси Д. Цвет яблони / Джон Голсуорси. – М., 1958. – 60 с.
 124. Гольберг М. Франкознавчі етюди / Марк Гольберг. – Дрогобич, 2007. –  160 с.
 125. Гомер. Одіссея / Перекл. Б. Тен. – К., 1968. – 460 с.
 126. Горьковские чтения – 88: Материалы конференции «М. Горький –художник и современность». – Горький, 1988. – 176 с.
 127. Готье Т. Эмали и камеи: Сборник  / Теофиль Готье. – М., 1989. – 389 с.
 128. Гофман И. А. Развитие социальной темы в путевых очерках Гейне об Италии / И. А. Гофман. – Л., 1977. – 30 с.
 129. Гражданская З. Т. От Шекспира до Шоу: Английские писатели XVI – XX веков / З. Т.  Гражданская – М., 1982. – 1982 с.
 130. Гром’як Р. Орієнтації. Розмисли. Дискурси. 1997 – 2007 / Роман Гром’як. – Тернопіль, 2007. – 368 с.
 131. Грубин Ф. Романс для корнета / Франтишек Грубин. – М., 1970. – 288 с.
 132. Гуля О. П. Ромен Роллан: Спеціальний курс з французької літератури  для студентів університету / О. П. Гуля. – Чернівці, 1960. – 66 с.
 133. Данте А. Божественна комедія. Чистилище / Перекл. Є. Дроб’язко. – К., 1968. – 277 с.
 134. Данте Алігієрі в Українській РСР. Бібліографічний покажчик / Сост. М. А. Мороз. – Л., 1970. – 53 с.
 135. Дань сердца и ума : сборник научных трудов, посвященных юбилею А. Б. Ботниковой. – Воронеж, 2009. – 214 с.
 136. Денисова Т.  Н. Про романтичне у реалізмі / Т. Н. Денисова. – К., 1973. –  235 с.
 137. Дмитриев А. С. Романтическая эстетика Августа Вильгельма Шлегеля / А. С. Дмитриев. – М., 1974. – 119 с.
 138. Днепров В. Идеи времени и формы времени / Владимир Днепров. – Л., 1980. – 600 с.
 139. Додэ А. Тартарен из Тараскона / Альфонс Додэ. – М., 1951. – 86 с.
 140. Долгош І. І. Колочава: Роман / Іван Іванович Долгош. – Ужгород: «Карпати», 1982. – 480 с.
 141. Драйзер Т. Очерки и рассказы / Теодор Драйзер. – М., 1950. – 198 с.
 142. Драйзер Т. Репортаж про репортаж / Теодор Драйзер. – М., 1955. – 32 с.
 143. Древнечешская литература. – М., 1969. – 67 с.
 144. Древне-чешская литература. Виставка памятников чешской письменности с ІХ века до начала ХІХ столетия. – М., 1959.
 145. Душанек І. Хуст в Мармароші / Іоанн Душанек. – Хуст, 1938. – 130 с.
 146. Дюришин Д. Особые межлитературные общности и методика их изучения / Диониз Дюришин // Теория: проблемы и размышления. (ксерокопия; 2 прим.). – ///, ///. – /// с.
 147. Ежегодник общества братьев Чапек (2003–2004). – СПб., 2005. – 91 с.
 148. Елизарова М. Е., Гиждеу С. П., Колесников Б. И., Михайловская Н. П. История зарубежной литературы ХІХ века / М. Е. Елизарова, С. П. Гиждеу, Б. И. Колесников, Н. П.  Михайловская. – М., 1957. – 573 с.
 149. Елистратова А. Фильдинг. Критико-биографический очерк / А. Елистратова. – М., 1954. – 100 с.
 150. Елюар П. Поезії / Поль Елюар. – К., 1975. – 261 с.
 151. Енгелькінг Лешек. Від цього не вмирають / Лешек Енгелькінг. – Л., 1997. – 93 с.
 152. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора. – К., 2003. – 503 с.
 153. Еремеев Л. А. Французский «новый роман» / Леонид Еремеев. – К., 1974. – 222 с.
 154. Естетичне виховання: Довідник / В. І. Мазепа, А. В. Азархін, В. С. Горський та ін. – К., 1988. – 214 с.
 155. Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе ХVIII–ХХ вв. – К.–Одесса, 1985. – 145 с.
 156. Жирмунский В. Байрон и Пушкин / Виктор Жирмунський. – Л., 1978. – 420 с.
 157. Жирмунский В. Гете в русской литературе / Виктор Жирмунський. – Л., 1982. – 555 с.
 158. Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика / В. М. Жирмунський. – Л., 1977. – 404 с.
 159. Житник В. К. Поезія Антоніна Сови /  В. К. Житник. – К., 1975. – 168 с.
 160. Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє: Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конференцїї у Києві, 3–4 грудня, 1999. – К., 1999. – 282 с.
 161. Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє: Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конференцїї у Києві, 5–6 липня 2002. – К., 2002. – 351 с. (2 прим.)
 162. Жовтень. Журнал. – Л., 1956. – № 5 (травень). – 128 с.
 163. Жовтень. – 1956. – № 6 (червень). – 128 с.
 164. Жовтень. – 1958. – № 7 (липень). – 160 с.
 165. Жовтень. – 1968. – № 11. – 160 с.
 166. Жовтень. – 1970. – № 3. – 162 с. (2 прим.)
 167. Жовтень. – 1971. – № 8. – 160 с.
 168. Жовтень. – 1971. – № 9. – 160 с.
 169. Жовтень. – 1975. – № 8. – 160 с.
 170. Жовтень і зарубіжні слов’янські літератури : Зб. матеріалів симпозіуму / Ред. кол. Г. Д. Вервес, В. І. Злиднєв та ін. – К. : Наук. думка, 1967. – 516 с.
 171. Жупанчич О. Лирика / Отон Жупанчич. – М., 1978. – 160 с.
 172. Журавская И. Е. Чешский антифашистський роман / Ида Ефимовна Журавская. – К. : Наук. думка, 1969. – 268 с.
 173. З історії чехословацько-українських зв’язків / Гол. ред. Й. Грозєнчик. – 2-ге вид. – Братіслава, 1959. – 688 с.
 174. За социалистическую культуру: Материалы съезда социалистической культуры. – Прага, 1950. – 96 с.
 175. Заиченко Г. Джон Локк / Г. аиченко. – М., 1988. – 208 с.
 176. Записки НТШ. Праці Філологічної секції. – Л., 2009. – Т. ССLVII. – 775 с.
 177. Записки перекладацької майстерні (2000–2001). – Л., 2001. – 300 с.
 178. Зарубежная литература. Эпоха Возрождения / Сост. Б. И. Пуришев. –  М., 1976. – 638 с.
 179. Зарубежная литература 30-е гг. ХХ века. – М., 1969. – 399 с.
 180. Зарубежная литература ХIХ вв. Романтизм. – М., 1990. – 367 с.
 181. Зарубежная литература ХХ века: Хрестоматия / Под ред. Н. П. Михалской, Б. И. Пуришева. – М., 1981. – 637 с.
 182. Зарубежное литературоведение 70-х годов. Направления, тенденции, проблемы / Ред. кол.: Н. К. Гей, И. П. Ильин, Е. Ф. Трущенко,  Е. А. Цурганова. – М., 1984. – 360 с.
 183. Зарубіжна література ХІХ ст.: Програма, методичні вказівки, робочий план. – Л., 1965. – 41 с.
 184. Засєкіна Л., Засєкін С. Вступ до психолінгвістики / Л. Засєкіна, С. Засєкін. – Острог, 2002. – 167 с.
 185. Засурский Я. Н. Американская литература ХХ века / Я. Н. Засурский. – М., 1966. – 438 с.
 186. Засурский Я. Теодор Драйзер – писатель и публицист. – М., 1957. – 223 с.
 187. Затонський Д. В. Минуле, сучасне, майбутнє / Дмитрій Затонський. – К., 1982. – 369 с.
 188. Збірник на пошану професора Марка Гольберга / Ред. кол. Т. Біленко, В. Меньок, Є. Пшеничний та ін. – Дрогобич, 2002. – 324 с.
 189. Збірник наукових праць. Серія «Проблеми світової літератури».– Л., 2009. – Вип. 2. – 145 с.
 190. Збірник робіт аспірантів філологічного та історичного факультетів. – Л., 1963. – 120 с.
 191. Зв’язки Івана Франка з чехами та словаками / Упоряд. М. Мольнар, М. Мундяк. – Братислава: Словацьке вид-во худ. літ-ри, 1957. – 693 с.
 192. Здоровега  В.  Мистецтво публіциста: Літературно-критичний нарис / Володимир Здоровега. – К., 1966. – 176 с.
 193. Здоровега В. У майстерні публіциста. Проблеми теорії, психології, публіцистичної майстерності / Володимир Здоровега. – Л., 1969. – 180 с.
 194. Зегерс А. И снова встреча. Повести и рассказы / Анна Зегерс. – М., 1980. – 285 с.
 195. Зегерс А. Свадьба на Гаити / Анна Зегерс. – М., 1957. – 56 с.
 196. Зегерс А. Сила слабых / Анна Зегерс. – Л.., 1969. – 108 с.
 197. Зинченко В. «Ф. Л. Век» А. Ирасека и чешский исторический роман конца ХІХ начала ХХ столетия (К проблеме типологии чешского исторического романа): автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. філол. наук. / Институт литературы АН УССР им. Т. Г. Шевченка / В. Зинченко. – К., 1975. – 27 с.
 198. «З його духа печаттю…»: Збірник наук. праць  на пошану проф. Івана Денисюка. – Л., 2001. – Т. 1. – 350 с.
 199. «З його духа печаттю…»: Збірник наук. праць  на пошану проф. Івана Денисюка. – Л., 2001. – Т. 2. – 228 с.
 200. Золя Э. Лурд / Эмиль Золя. – М., 1953. – 460 с.
 201. Золя Э. Собрание сочинений. – Т. 24 / Эмиль Золя. – М., 1966. – 565 с.
 202. Золя Э. Карьера Ругонов / Эмиль Золя. – М., 1985. – 272 с.
 203. Зонина Л. Тропы времени: заметки об искаиях французких романистов (60–70-е гг.) / Ленина Зонина. – М., 1984. – 263 с.
 204. Илемницкий П. Хроника. Роман (в сокрашенном виде). – М., 1952.
 205. Импрессионисты и постимпрессионисты. Альбом живописи. – М., 1988. – /// с.
 206. Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. – Воронеж, 1978. – 160 с.
 207. Иностранная литература. Журнал. – М., 1956. – № 12 (декабрь). – 288 с.
 208. Иностранная литература. – 1966. – № 10. – 170 с.
 209. Институт славяноведения. Краткие сообщения. – М., 1952. – Вып. 8. – 107 с.
 210. Институт словяноведения. Краткие сообщения. – М., 1957. – Вып. 22. – 101 с.
 211. Ионкис Г. Э. Оноре Бальзак / Г. Э. Ионкис. – М., 1988. – 175 с.
 212. Ирасек А. Зденек Неедлый. – Прага, 1952. – 100 с.
 213. История американской литературы / Под ред. проф.  Н. И. Самохвалова. Учеб. пособие. – Ч. 2. – М., 1971. – 320 с.
 214. История американской литературы / Ред. кол.: А. А. Аникст, А. А. Елистратова, В. М. Жирмунский, А. И. Старцев, В. Ф. Шишмарев. – Т. 1. – М.–Л., 1947. – 343 с.
 215. История английской литературы. – М., 1955. – Т. 2. – 440 с.
 216. История английской литературы. – М., 1958. – Т. 3. – 730 с.
 217. История зарубежной литературы конца ХІХ –начала ХХ в. / Под ред. Л. Г. Андреева, Р. М. Самарина – М., 1968. – 564 с.
 218. История зарубежной литературы после октябрьской революции / Под ред. Л. Г. Андреева, Р. М. Самарина. – М., 1969. – Ч. 1. – 589 с.
 219. История зарубежной литературы ХІХ вв. / Под ред. Л. Г. Андреева, Р. М. Самарина – М., 1970. – Ч. 2. – Кн. 1.– 332 с.
 220. История зарубежной литературы ХІХ века / Под ред. Я. Н. Засурского, С. В. Тураева. – М., 1982. – 315 с.
 221. История зарубежной литературы ХХ вв / Под ред. З. Т. Гражданской. – М., 1963. – 853 с.
 222. История литературы ФРГ / Под ред. М. М. Фридкина – М., 1980. – 685 с.
 223. История немецкой литературы. – М., 1976. – Т. 4. – 695 с.
 224. История немецкой литературы. – М., 1976. – Т. 5. – 695 с.
 225. История Чехии. – ///, 1947. – 260 с.
 226. Іванов Л. Творчість Ромена Роллана. Лекція з історії зарубіжної літератури для студентів-заочників філологічного факультету / Л. Іванов. – Л., 1960. – 60 с.
 227. Ільницький М., Будний М. Порівняльне літературознавство: Підручник / Микола Ільницький, Василь Будний. – К., 2008. – 430 с.
 228. Ільницький М., Будний М. Порівняльне літературознавство: У 2-х ч. – Ч. І. Лекцыйний курс / Микола Ільницький, Василь Будний. – Л., 2007. – 280 с.
 229. Ільницький М., Будний М. Порівняльне літературознавство: У 2-х ч. – Ч. ІІ. Практичні заняття / Микола Ільницький, Василь Будний. – Л., 2007. – 144 с.
 230. Іноземна філологія. Республіканський міжвідомчик науковий збірник. – Л., 1966. – Вип. 6. – 184 с.
 231. Іноземна філологія.– 1970. – Вип. 20. – 149 с.
 232. Іноземна філологія.– 1970. – Вип. 21. – 195 с.
 233. Іноземна філологія. – 1974. – Вип. 33. – 136 с.
 234. Іноземна філологія. – 1976. – Вип. 41. –  125 с.
 235. Іноземна філологія. – 1976. – Вип. 44. – 108 с.
 236. Іноземна філологія. – 1978. – Вип. 50. – 138 с.
 237. Іноземна філологія. – 1978. – Вип. 52. – 134 с. (2 прим.)
 238. Іноземна філологія. – 1982. – Вип. 67. – 125 с.
 239. Іноземна філологія. – 1984. – Вип. 76. – 125 с.
 240. Іноземна філологія. – 1986. – Вип. 84. – 133 с.
 241. Іноземна філологія. – 1988. – Вип. 92. – 152 с.
 242. Іноземна філологія. –1989. – Вип. 94. – 147 с.
 243. Іноземна філологія. –  1990. – Вип. 100. – 133 с. (2 прим.)
 244. Іноземна філологія. 1992. – Вип. 104 – 170 с.
 245. Іноземна філологія. –  1997. – Вип. 110. – 213 с.
 246. Іноземна філологія.– 2003. – Вип. 114. – 305 с. (2 прим.)
 247. Іноземна філологія. –  2007. – Вип. 118.  – 354 с.
 248. Ірасек А. Вибрані твори / Алоїс Ірасек. – К., 1951. – 262 с.
 249. Ісаковський М. Про поетичну майстерність / М. Ісаковський. – К., 1952. – 124 с.
 250. Історія світової літератури ХІХ ст. Романтизм: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / Розробили: Н. Копистянська, М. Приплоцька. – Л., 2001. – 48 с. (5 прим.)
 251. Йозеф Рот (1894–1939). Каталог виставки, складений Гайнцом Люнцером та Вікторією Люнцер-Тальос. – Л., 1994. – 43 с.
 252. Йон Я. Избранное / Сост. О. Малевича. – Л., 1982. – 544 с.
 253. К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве / Сост. Мих. Лифшиц. – Т. 1. – М., 1957. – 631 с.
 254. К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве / Сост. М. Лифшиц. – Т. 2. – М., 1957. – 758 с.
 255. Кайн Ф. Ромео і Джульєтта з вулиці Бернау / Франц Кайн. – К., 1957. – 60 с.
 256. Калачева С. В., Тимофеев Л. И. Краткий очерк теории литературы / С. В. Калачева,  Л. И. Тимофеев. – М., 1974. – 126 с.
 257. Калевич Е. Ф. Творческий путь Бодо Узе. – Автореф. дисс. канд. філол. наук. – Л., 1974. – /// с.
 258. Камаева Е. Проблема интеллектуального героя в романах Анатоля Франса : автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. філол. наук. : спец. 644 «Литература стран Западной Европы и Америки» / Е. Камаева ; Львовский ордена Ленина государственный университет им. И. Франко. – Л., 1970. – 18 с.
 259. Камаева Е. Проблема философии языка в современной культуре и художественной литературе / Елена Камаева. – Л.–СПб., 2007. – 71 с.
 260. Камаева Е. Франнцузский соцыально-философский роман конца ХIX века в боротьбе против политической реакции / Елена Камаева. – Л., 1989. – 200 с.
 261. Капоте Т. Лугова арфа. Сніданок у Тіффані. З холодним серцем / Трумен Капоте. – К., 1977. – 460 с.
 262. Каталог Библиотеки всемирной литературы. Библиографическое описание томов / Сост. Е. П. Гунст, К. А. Жаворонковой, Е. Х. Залиевой. – М., 1979. – 160 с.
 263. Кафка Ф. Америка. Процесс. Из дневников / Франц Кафка. – М., 1991. – 604 с.
 264. Кафка Франц. Замок. Новеллы и притчи. Письмо к отцу. Письма Милене. – М., 1991. – 574 с.
 265. Кеба А. Андрей Платонов и мировая литература ХХ века: типологические связи / Александр Кеба. – Камянець-Подільський, 2001. – 318 с.
 266. Кеба О. Творчість А. Платонова в контексті світової літератури ХХ ст : автореф. дисер. на здобуття наук. ст. док. філол. наук. / Олександр Кеба. – К., 2003. – 36 с.
 267. Кестнер Э. Повести / Эрих Кестнер – М., 1985. – 480 с.
 268. Кишик А. Н. Досье  пользователя Microsoft Word 97 / А. Н. Кишик. – К., 1998. – 125 с.
 269. Кіплінг Р. Ліспет / Редьярд Кіплінг. – К., 1958. – 12 с.
 270. Кіц Марта. Не поезія / Марта Кіц. – Л., 2006. – 100 с.
 271. Кіц М. А. Не поезія – 2 / Марта Кіц. – Л., 2007. – 76 с.
 272. Кіц М. А. Не поезія – 4 / Марта Кіц. – Л., 2009. – 102 с.
 273. Кіц М. А. Не поезія – 6 / Марта Кіц. – Л., 2011. – 74 с.
 274. Кіяновська М. Звичайна мова / Маріанна Кіяновська. – К., 2005. – 11 с.
 275. Кіяновська М. Інкарнація / Маріанна Кіяновська. – К.–Л., 1997. – 98 с.
 276. Кіяновська М. Міфотворення. Поезії / Маріанна Кіяновська. – К., 2000. – 108 с.
 277. Клима А. 1848 год в Чехии. Начало чешского рабочего движения / А. Клима. – М., 1949. – 238 с.
 278. Книги по литературоведению и критике 1967 года. – М., 1967. – 16 с.
 279. Козлова Н. Творчество Беранже / Н. Козлова. – М., 1973. – 80 с.
 280. Колесников Б. И. Роберт Бернс. Очерк жизни и творчества. – М., 1967. – 238 с.
 281. Коллар Я. Сто сонетов / Ян Коллар. – М., 1973. – 244 с.
 282. Кольридж С.-Т. Избранные труды / Сэмюэль Тэйлор Кольридж. – М., 1987. – 350 с.
 283. Комическое в мировом литературном процесе ХХ вв. (художесвенная практика и проблемы научного осмысления). Тезисы докладов и сообщений. – Харьков, 1992. – 204 с. (2 прим.)
 284. Комическое в мировом литературном процесе ХХ вв. (художесвенная практика и проблемы научного осмысления). Программа. – Харьков, 1992. – 11 с.
 285. Контекст 1986. Литературно-теоретические исследования / Ответс. ред. Н. К. Гей. – М., 1987. – 251 с.
 286. Концепция и смысл: Сб. статей в честь 60-летия проф. В. М. Марковича / Под ред. А. Б. Муратова, П. Е. Бухаркина. – СПб., 1996. – 380 с.
 287. Копистянська Н. Адам Міцкєвич. До 100-річчя з дня смерті поета / Нонна Копистянська // Червоний прапор. Газета. – Рівне. – 1955. – № 233 (3405). – С. 3.
 288. Копистянська Н. Х. Наукове материнство. Думки про підготовку молодих вчених і педагогів / Нонна Хомівна Копистянська // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє: Матеріали Другої Міжнар. наук-практичної конференцїї у Києві, 5–6 липня 2002. – К., 2002. – С. 166–170.
 289. Копистянська Н. Х. Роль українського фольклору в творах Івана Ольбрахта / Нонна Хомівна Копистянська // Слов’янське літературознавство і фольклористика. – К., 1973. – Вип. 9. – С. 79–90.
 290. Копыстянская Н. Ф. Виды и функции ретроспекции в романе ХХ века / Нонна Фоминична Копистянськая // Sbornik praci filozofickě fakulty Brněnské university. – Brno, 1996. –  № 4. – S. 441–450.
 291. Копыстянская Н. Ф. Жанровые модификации в чешской литературе периода становления социалистического реализма / Нона Фоминична Копыстянская. – Л., 1978. – 260 с.
 292. Копыстянская Н. Ф. Жанровые модификации в чешской литературе периода становления социалистического реализма / Нона Фоминична Копыстянская / Автореф. дисс. д-ра филол. наук. – М., 1982. – 42 с.
 293. Копыстянская Н. Ф. Жанровые модификации в чешской литературе периода становления социалистического реализма / Нона Фоминична Копыстянская. – Л., 1978. – 260 с.
 294. Копыстянская Н. Ф. Закарпатская Украина в творчестве Ивана Ольбрахта: автореф. дис. на соискан. уч. степени канд. филол. наук / Нонна Фоминична Копыстянская. – Л., 1955. – 16 с. (2 прим.)
 295. Копыстянская Н. Ф. К вапросу о системности в изучении жанра / Нонна Фоминична Копыстянская // Zagadnienia rodzajów literackich. – 1993. – Tom 36. – Zeszyt 1–2  (71–72). – S. 97–111.
 296. Копыстянская Н. Ф. Хронотоп как аспект изучения жанровой системы роиантизма / Нонна Фоминична Копыстянская // Zagadnienia rodzajów literackich. – 1994. – Tom 37. – Zeszyt 1 – 2  (73 – 74 ). – S. 119 – 135.
 297. Копыстянськая Н. К вопросу о системности в изучении жанра / Нонна Копыстянская // Zagadnienia rodzajów literackich. – 1993. – Tom 36. – Zeszyt 1–2 (71–72). – S. 97 – 111.
 298. Копыстянськая Н. К. Два типа чешского сатирического романа начала 20-х годов / Нонна Копыстянская. // Zagadnienia rodzajów literackich. – 1979. – Tom 22. – S. 65 – 80.
 299. Копыстянськая Н. Ф. А. Р. Волков «Драматургія Карела Чапека». Львів, 1972 / Рецензия / Нонна Фоминична Копыстянская // Советское словяноведение. – М., 1975. – С. 87–89. (отдельный оттиск), (3 прим.)
 300. Корзина С. А. Французский язык. Речевые клише в диалогической речи / С. А. Корзина. – М., 1991. – 111 с.
 301. Корнилова Е. В. Джеймс Олдридж / Елена Вячеславона Корнилова. – М., 1957. – 32 с.
 302. Корнійчук В. Ліричний універсам Івана Франка: горизонти поетики / Валерій Корнійчук. – Л., 2004. – 488 с.
 303. Коцюбинська М. Полін Джонон (Текагіонвейк) / Михайлина Коцюбинська. – Л., 1962. – 48 с.
 304. Коць-Григорчук Л. Лінгвістично-географічне дослідження українського діалектичного простору / Лідія Коць-Григорчук. – Нью-Йорк–Львів, 2002. – 266 с.
 305. Кочур Г. Відлуння. Вибрані переклади / Григорій Кочур. – К., 1969. – 146 с.
 306. Краснова Л. В. Художественный мир Александра Блока: Учебное пособие по спецкурсу / Л. В. Краснова. – М., 1990. – 95 с.
 307. Краснова Л. до проблеми аналізу та інтерпретації художнього твору / Людмила Краснова. – Дрогобич, 1977. – 146 с.
 308. Краснова Л. Іван Франко – Анна Ахматова: «Зів’яле листя»: поетика перекладу / Людмила Краснова. – Дрогобич, 2008. – 60 с.
 309. Краснова Л. Поетика Ліни Костенко / Людмила Краснова. – Луцьк, 2001. – 192 с.
 310. Крук Г. Мандри у пошуках дому. Поезії / Галина Крук. – Л., 1997. – 40 с.
 311. Кудержикова М. Отрывки из жизни. Письма из заключения / Мария Кудержикова. – М.: Молодая гвардия, 1962. – 144 с.
 312. Кузнецова Р.  Мария Майерова. Жизнь и творчество / Раиса  Кузнецова. – М., 1982. – 293 с.
 313. Кузнецова Р. История чешской литературы / Раиса  Кузнецова. – М., 1987. – 340 с.
 314. Кузнецова Р. О некоторых особенностях стиля произведений Юлиуса Фучика // Бюллетень Института русского языка и русской литературы. – Прага, 1960. – Вип. 4. – С. 227 – 243.
 315. Кузнецова Р. Роман 70-х г. в Чехословакии / Раиса  Кузнецова. – М., 1980. – 436 с.
 316. Кузнецова Р. Роман 70–80-х годов в Чехословакии / Раиса  Кузнецова. – М., 1988. – 465 с.
 317. Кузнецова Р. Становление романа-эпопеи нового типа в чешской прозе / Раиса  Кузнецова. – М., 1975. – 316 с.
 318. Кузнецова Р. Чешский межвоенный роман (эволюция жанра и стия) /  Раиса  Кузнецова. – М., 1980. – 285 с.
 319. Кузнецова Р. Чешский роман 30-х годов ХХ в: автореферат на сосиск. уч. ст. доктора филол. наук / Раиса  Кузнецова. – М., 1970. – 26 с.
 320. Куликова И. С. Философия и искусство модернизма / Ирина Сергеевна Куликова. – М., 1974. – 160 с.
 321. Куликова И. С. Экспрессионизм в искусстве / Ирина Сергеевна Куликова. – М., 1978. – 184 с.
 322. Культорология. Краткий тематический словарь. – Ростов н/Д, 2001. – 192 с.
 323. Кун Н. А. Легенды и мифы древней Греции / Н. А. Кун. – М., 1957. – 462 с.
 324. Купер Ф. Морская волшебница, или Бороздящий Океаны / Джеймс Фенимор Купер. – Одеса, 1982. – 376 c.
 325. Кусько Е. Я. Проблема языка современной художественной литературы / Екатерина Яковлевна Кусько. – Л., 1980. – 208 с.
 326. Лада Й. Книга о художнике / Йозеф Лада. – Л., 1971. – 150 с.
 327. Лайчак М. Лирика / М. Лайчак / Под ред. Д. Самойлова. – М., 1958. – /// с.
 328. Лангер Г. А. Человек нашел себя / Герберт А. Лангер. – М., 1951. – /// с.
 329. Лафарг П. Про естетику і літературну критику / Поль Лафарг. – К., 1977. – 302 с.
 330. Левый И. Искусство перевода / Иржи Левый. – М., 1974. – 396 с.
 331. Легенда про голод. Збірник творів про Закарпаття. – Ужгород, 1969. – 240 с.
 332. Лейбин  В. М. «Модели мира» и образ человека: (Критический анализ идей Римского клуба) / Валерий Моисеевич Лейбин. – М., 1982. – 255 с.
 333. Лейтес Н. С. Немецкий роман 1918–1945 годов (эволюция жанра). Учебное пособие по спецкурсу / Наталия Самойловна Лейтес. – Пермь, 1975. – 325 с.
 334. Лейтес Н. С. Черты поэтики немецкой литературы нового времени. Учебное пособие по спецкурсу / Наталия Самойловна Лейтес. – Пермь, 1984. – 80 с.
 335. Лер-Сплавинський Т. Польский язык / Т. Лер-Сплавинський. – М., 1954. – 367 с.
 336. Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів / В. М. Лесин,  О. С. Пулинець. – К., 1965. – 431 с.
 337. Литература исторического оптимизма / Сост.: С. А. Шерлаимова, В. А. Хорев. – М., 1977. – 389 с.
 338. Литература о общественно-политические проблемы эпохи. – Л., 1983. – 160  с.
 339. Литература славянских народов. – ///, 1960. – Вып. 5. – 275 с.
 340. Литература США ХХ века. Опыт типологического исследования (Авторская позиция, конфликт, герой) / Отв. ред. Я. Н. Засурский. – М., 1978. – 568 с.
 341. Литература Чехословакии и советская литература 20-30 годов. – М., 1980. – 368 с.
 342. Литературная история Соединенных Штатов Америки. – Т. 2. – М., 1978. – 524 с.
 343. Литературная учеба.– 1978. – № 4. – 239 с.
 344. Литературная учеба.– 1979. – № 5. – 235 с.
 345. Литературная учеба. – 1988. –  № 1. – 192 с.
 346. Литературная учеба.– 1989. – № 1. – 191 с.
 347. Литературное обозрение. – М., 1980. – № 2. – 112 с.
 348. Литературный авангард. Особенности развития / Ред. кол.: Л. Н. Будагова, О. Р. Медведева, Н. С. Осипова. – М., 1993. – 188 с.
 349. Литературоведческий сборник. – Вып. 5–6. – Д., 2001. – 328 с.
 350. Лихачев Д. Земля родная / Дмитрий Лихачев. – М., 1983. – 252 с.
 351. Лихачев Д. О филологии / Дмитрий Лихачев. – М., 1989.  – 206 с.
 352. Лихачев Д. Письма о добром и прекрасном / Дмитрий Лихачев. – Симферополь, 1990. – 176 с.
 353. Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы / Дмитрий Лихачев. – М., 1979. – 357 с.
 354. Лихачев Д. Прошлое – будущему / Дмитрий Лихачев. – Л., 1985. – 575 с.
 355. Личак М. Лирика / Милан Личак. – М., 1958. – 85 с.
 356. Лібман З. Я. Агонія сміху / З. Я. Лібман. – К., 1969. – 393 с.
 357. Літературний щоденник / Укл. Микола Терещенко. – К. : Дніпро, 1966. – 444 с.
 358. Літературознавство і культурологія: Збірник наук. праць.  – Чернівці, 2000. – Вип. 1. – 92 с. (2 прим.)
 359. Літературознавчі обрії. Збірник наукових праць. – К., 1984. – 216 с.
 360. Лондон Д. Мексіканець / Джек Лондон – К., 1957. – 38 с.
 361. Луначарский А. В. Статьи о литературе / Анатолий Луначарский. – М., 1957. – 734 с.
 362. Луначарський А. Історія Західньоєвропейської літератури в її найважливіших моментах / Анатолій Луначарський. – К., ///. – 380 с.
 363. Маген И. Избранное / Иржи Маген. – М., 1982. – 335 с.
 364. Маєрова М. Робінзонка / Марія Майєрова. – К., 1966. – 125 с.
 365. Майерова М. и Ольбрахт И. Избранное / Мария Майерова и Иван Ольбрахт. – М., 1973. – 640 с.
 366. Майерова М. Избранные произведения / Мария Майерова. – М., 1952. – 704 с.
 367. Майєрова М., Ольбрахт І. Вибрані твори / Марія Майєрова, Іван Ольбрахт. – К., 1982. – 359 с.
 368. Малы М. Бедржих Сметана / Мирослав Малы. – Прага, 1957. – 54 с.
 369. Мальц А. Цирк приехал / Альберт Мальц. – М., 1958. – 32 с.
 370. Манн Г. Гретхен и другие рассказы / Генрих Манн. – М., 1956. – 94 с.
 371. Марек М. Деревня под землей / Иржи Марек. – М., 1950. – 233 с.
 372. Марина Цветаева: Статьи и тексты / Марина Цветаева. – ///, 1992. – 252 с.
 373. Марков Д. Проблемы социалистического реализма / Дмитрий Марков. – М., 1978. – 413 с.
 374. Марков Д. Ф. Социалистические литературы в славянских странах 20–30-х годов и мировой литературный процесс / Д. Ф. Марков // Славянские литературы. VI международный съезд славистов (Прага, август 1968). Доклады советской делегации. – М., 1968. – С. 420–447. (отдельный оттиск)
 375. Марксистско-ленинская эстетика в борьбе за прогрессивное искусство / Отв. ред.: М. Ф. Овсянников, И. С. Куликова, В. Н. Ермолаева. – М., 1980. – 288 с.
 376. Мартенс К. К., Левинсон Л. С. Немецкая литература от средневековья до Гете и Шиллера. – М., 1967. – /// с.
 377. Материалы научных чтений памяти заслуженых профессоров МГУ им. М. В. Ломоносова Р. Р. Кузнецовой и Ф. Г. Широковой. – М., 2004. – 113 с.
 378. Матійчак А. А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.01.04 «Література зарубіжних країн» / Альона Анатоліївна Матійчак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 20 с.
 379. Маттис. Открытки. – Л., 1969. – 10 шт.
 380. Матузова Н. М. Генріх Гейне / Н. М. Матузова. – К., 1984. –  240 с.
 381. Матузова Н. М. Празькі німецькі соціалістичні письменники. Літературні портрети / Надія Михайлівна Матузова. – К., 1971. – 296 с.
 382. Матузова Н. М. Рабочий класс в художественной литературе ФРГ / Н. М. Матузова. – К., 1977. – 373 с.
 383. Маха К. Май / Карло Гинек Маха. – Прага, 1939. – 87 c.
 384. Машкова А. Словацкий натуризм / Алла Машкова. – М., 2005. – 246 с.
 385. Машкова А., Штевчек Я., Петрик В., Сулик И. Словацкая литература. Проза.  / Под ред . А. Г. Машковой. – М., 1987. – 188 с.
 386. Мериме П. Статьи о русских писателях / Проспер Мериме. – М., 1958. – 86 с.
 387. Методичні вказівки з НДРС по темі «Написання курсових робіт» (для студентів факультету іноземних мов) / Склала Н. Х. Копистянська. – Л., 1976. – 13 с.
 388. Метроритм – 1. – К., 2002. – 155 с.
 389. Метроритм – 2. – К., 2005. – 143 с.
 390. Механізми фікціоналізації дійсності у творах Йозефа Рота / Упорядник Тимофій Гаврилів.
 391. Миримский И. Статьи о классиках / Израиль Миримский. – М., 1966. – 250 с.
 392. Мироненко Л. А. Жанрово-стильові пошуки у французькій романтичній прозі: автореф. дис. на здобуття наук. ст. докт. філол. наук / Людмила Андріївна Мироненко. – К., 2000. – 31 с.
 393. Мироненко Л. А. Проблемы французской романтической прозы 1-й половины ХІХ в. Жанрово-стилевые искания. Поэтика: Учеб. пособие / Людмила Андреевна Мироненко. – Д., 1995. – 112 с.
 394. Мироненко Л. А. Художественный мир «личного романа»: от Шатобриана до Фромантена / Людмила Андреевна Мироненко. – Д., 1999. – 237 с.
 395. Миф. Фольклор. Литература / Под ред. В. Г. Базанова – Л., 1978. – 249 с.
 396. Міжслов’янські літературні взаємини. – К., 1963. – 342 с.
 397.  Мова, література і музейництво в науковій спадщині Іларіон Свєнціцького: Збірник наукових праць. – Л., 2004. – 199 с.
 398. Молода нація. – К., 1997. – № 5. – 183 с. (3 прим.)
 399. Молчанов Ю. Б. Четыре концепции времени в философии и физике Ю. Б. Молчанов. – М., 1977. –  191 с.
 400. Мопассан Г. Пьер и Жан / Ги де Мопассан. – М., 1956. – 150 с.
 401. Мопассан Г. Рассказы / Ги де Мопассан. – М., 1950. – 172 с.
 402. Мопассан Г. Твори : У 8 т. / Гі де Моппасан. – К., 1972. – Т. 8. – 598 с.
 403. Морозов М. Шекспир, Бернс, Шоу / Михаил Морозов – М., 1967. – 324 с.
 404. Моруа А. Прометей, або Життя Бальзака / Андре Моруа. – К., 1977. – 500 с.
 405. Москвина Р. Поэтика экспериментального романа Д. Дос Пассоса («Манхеттен», «США»). Автореферат на сосиск. уч. ст. кандидата филол. Наук / Раиса Ильинична Москвина. – М., 1978. – 16 с.
 406. Моторный В. А. Творчество Т. Сватоплука и некоторые вопросы развития социалистического реализма / Владимир Андреевич Моторный. – Л., 1980. – 140 с.
 407. Моторный В. Страницы чешской Ленинианы / В. Моторный. – Л., 1984. – 158 с.
 408. Мотылева Т. «Война и мир» за рубежом / Тамара  Мотылева. – М., 1978. – 436 с.
 409. Мотылева Т. Глазами друзей и врагов (советская литература за рубежом) / Тамара  Мотылева. – М., 1967. – 134 с.
 410. Мотылева Т. Достояние современного реализма / Тамара  Мотылева. – М., 1973. – 437 с.
 411. Мотылева Т. Иностранная литература и современность / Тамара  Мотылева. – М., 1961. – 366 с.
 412. Мотылева Т. Л. Анна Зегерс. Личность и творчество / Тамара Лазаревна Мотылева. – М., 1984. – 399 с.
 413. Мотылева Т. Литература против фашизма / Тамара  Мотылева. – М., 1987. – 380 с.
 414. Мотылева Т. Л. Ромен Роллан /  Тамара Мотылева. – М., 1969. – 384 с.
 415. Мотылева Т. Творчество Ромена Роллана / Тамара Мотылева. – М., 1959. – 485 с.
 416. Моэм С. Дождь. Рассказы / Сомерсет Моэм. – М., 1961. – 431 с.
 417. Мулярчик А. С. Американский роман в 20-е годы ХХ века. Лекции по спецкурсу / Александр Сергеевич Мулярчик. – М., 1968. – 48 с.
 418. Муравьева Н. Гюго / Наталья Муравьева. – М., 1961. – 382 с.
 419. Мюссе А. Исповедь сына века. Новеллы / Альфред Мюссе. – Л., 1970. –  318 с.
 420. Назаркевич Х. Я. Лінгвостилістична структура романів Генріха Белля (Проблема архітектоніки макротексту): автореф. дисс. канд. філол. наук / Христина Назаркевич. – Л., 1993.
 421. Наркирьер Ф. От Роллана до Моруа / Федор Наркирьер. – М., 1990. – 384 с.
 422. Натура и культура. Славянский мир / Отв. ред. И. И. Свирида. – М., 1997. – 237 с.
 423. Натура и культура. Тезисы конференции / Ред. кол.: И. И. Свирида, Т. И. Чепелевская. – М., 1993. – 82 с.
 424. Наука і суспільство. – 1991. – № 10. – 87 с.
 425. Наукові записки. Серія літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. VIII. – 296 c.
 426. Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. М. Ткачука. – Тернопіль, 2007. – Вип. 21. – 334 с.
 427. Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. М. Ткачука. – Тернопіль, 2008. – Вип. 23. – 340 с.
 428. Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. М. Ткачука. – Тернопіль, 2008. – Вип. 24. – 385 с.
 429. Научная конференция «Сравнительное изучение славянских литератур». – М., 1971. – 84 с.
 430. Научно-теортетическая конференция «Новое в теории соиалистического реализма». Тезы. – М., 1975. – 56 с.
 431. Неедлы З. История чешского народа / Зденек Неедлы. – М., 1952. – Т. 1. – 249 с.
 432. Немецкая романтическая новелла первой четверти ХІХ века: Методические указания по спецкурсу. – Днепропетровск, 1975. – 58 с.
 433. Немцова Б. Дикая Бара. – М., 1954.
 434. Неруда Я. Вибране / Ян Неруда. – К., 1952. – 515 с.
 435. Нємцова Б. Бабуся / Божена Нємцова. – К., 1962. – 240 с.
 436. Нигилизм в русской и западноевропейской литературе: Метод. Рекомендации / Сост. А. Е. Нямцу. – Черновцы, 1998. – 31 с.
 437. Николаев В. В. Гюго / В. Николаев. – М., 1955. – 85 с.
 438. Николаев Д. Смех – оружие сатиры / Дмитрий Николаев. – М., 1962. – 222 с.
 439. Николаев П. А. Введение в литературоведение: Метод. указания / П. А. Николаев. – М., 1970. – 40 с.
 440. Николаев П. А., Руднева Е. Г. Введение в литературоведение: Методич. указания / П. А.Николаєв, Е. Г. Руднева. – М., 1986. – 46 с.
 441. Николаев П., Руднева Е. Введение в литературоведение. Методические указания / Петр Николаев, Елена Руднева. – М., 1980. – 48 с.
 442. Николеску Т. Некоторые вопросы взаимодействия литературных течений в русской литературе на рубеже ХІХ и ХХ веков в европейском контексте ( к вопросу об экспрессионизме в русской литературе) / Татьяна Николеску // Romanoslavica XXI. Extras. – Bucureşti, 1983. – S. 175–188.
 443. Никольский С. В. О некоторых явлениях жанрового синтеза в чешской литературе 20–30-х годов ХХ века / С. В. Никольский // Славянские литературы. VI международный съезд славистов (Прага, август 1968). Доклады советской делегации. – М., 1968. – С. 532–552. (отдельный оттиск)
 444. Никольский С. Две эпохи чешской литературы / Сергей Никольский. – М., 1981. – 300 с.
 445. Новий К. Мандрівний мисливець / Карел Новий. – К., 1968. – 128 с.
 446. Новий тлумачний словник української мови. – У 4 т. – Т. 1. – К., 1999.
 447. Новий тлумачний словник української мови. – У 4 т. – Т. 2. – К., 1999.
 448. Новий тлумачний словник української мови. – У 4 т. – Т. 3. – К., 1999.
 449. Новий тлумачний словник української мови. – У 4 т. – Т. 4. – К., 1999.
 450. Нолль Д. Пригоди Вернера Хольта / Книжка для читання німецькою мовою для учнів 10-го класу / Дітер Нолль. – К., 1973.
 451. Нонна Копистянська. Бібліографічний покажчик / Укл. М. Кривенко. – Л., 1999. – 108 с. (2 прим.)
 452. Ноуен Г. Повернення блудного сина. Історія вороття додому / Генрі Ноуен. – Л., 2005. – 191 с.
 453. НТР и развитие художественного творчества. – Л., 1980. – 254 с.
 454. Нямцу А. Е. Евангельские образы и мотивы в русской литературе / Анатолий Нямцу. – Черновцы, 1998. – Ч. 1. – 80 с.
 455. Нямцу А. Е. Идеи и образы Нового Завета в мировой литературе / Анатолий Нямцу. – Черновцы, 1999. – Ч. 1.  – 326 с.
 456. Нямцу А. Е. Легендарные образы в литературе / Анатолий Нямцу. – Черновцы, 2002. – 175 с.
 457. Нямцу А. Е. Мир Нового Завета в литературе / Анатолий Нямцу. – Черновцы, 1998. – 108 с.
 458. Нямцу А. Е. Миф и легенда в мировой литературе. Теоретические и историко-литературные аспекты традиционализации / Анатолий Нямцу. – Черновцы, 1992. – Ч.1. – 160 с.
 459. Нямцу А. Е. Общекультурная традиция в русской литературе ХІХ–ХХ вв. / Анатолий Нямцу. – Черновцы, 2000. – Ч. 1. – 103 с.
 460. Нямцу А. Е. Поэтика современной фантастики / Анатолий Нямцу. – Черновцы, 2002. – Ч. 1. – 237 с.
 461. Нямцу А. Е. Поэтика традиционных сюжетов / Анатолий Нямцу. – Черновцы, 1999. – 173 с.
 462. Нямцу А. Е. Традиционные сюжеты и образы в литературе ХХ века: Учебное пособие / Анатолий Нямцу. – К., 1988. – 88 с.
 463. Нямцу А. Е. Традиционные сюжеты, образы, мотивы: Статьи / Анатолий Нямцу. – Черновцы, 2001.
 464. Нямцу А. Е. Фантастические парадоксы человеческого мира / Анатолий Нямцу. – Черновцы, 1998. – 116 с.
 465. Нямцу А. Є. Легендарно-міфологічна традиція у світовій літературі (теоретичні та історико-літературні аспекти): автореф. дис. докт. філол. наук / Анатолій Нямцу. – К., 1997. – 34 с.
 466. Нямцу А. Є. Традиція у слов’янських та західноєвропейських літературах (проблеми теорії) / Анатолій Нямцу. – Чернівці, 2001. – 150 с.
 467. Нямцу А. Є., Антофійчук В. І. Проблеми традиції та новаторства у світовій літературі / А. Є. Нямцу, В. І. Антофійчук. – Чернівці, 1998. – 207 с.
 468. Нямцу А. Миф. Легенда. Литература (теоретические аспекты функционирования) / Анатолий Нямцу. – Черновцы. 2007. – 520 с.
 469. Нямцу А. Русская литература в контексте мировых традиций. Учебное пособие / Анатолий Нямцу. – Черновцы, 2009. – 423 с.
 470. Нямцу А. Русская фаустиана: Учебное пособие / Анатолий Нямцу. – Черновцы, 2009. – 286 с.
 471. О’Генри. Гнусный обманщик. Рассказы / О’Генри. – М., 1956. – 40 с.
 472. О’Генри. Рассказы / О’Генри. – М.–Л., 1951. – 180 с.
 473. О современной буржуазной эстетике. Сб. статей. – М., 1965. – 380 с.
 474. Общение литератур. Чешско-русские и словацко-русские литературные связи ХІХ – ХХ вв. / Ред. кол. С. В. Никольский, Л. Н. Будагова, Н. В. Шведова. – М., 1991. – 226 с.
 475. Октябрьская революция и славянские литературы. Сборник статей / Под ред. Н. И. Кравцова, И. З. Цыбенко. – М., 1967. – 244 с.
 476. Олдингтон Р. Все люди – враги / Ричард Олдингтон. – М., 1959. – 552 с.
 477. Олексій Чичерін. Бібліографічний покажчик / уклад. Л. Панів. – Л., 2000.  – Ч. 3. – 210 с. (3 прим.)
 478. Ольбрахт И. Никола Шугай / Иван Ольбрахт. – М., 1952. – 168 с.
 479. Ольбрахт І. Анна пролетарка / Іван Ольбрахт. – К., 1955. – 232 с.
 480. Ольбрахт І. Микола Шугай розбійник / Іван Ольбрахт. – Л., 1952. – 176 с.
 481. Ольбрахт І. Сумні очі Ганни Караджичевої / Іван Ольбрахт. (післямова Копистянскьої Н. Х. – Ужгород, 1973. – 224 с. (2 прим.).
 482. Очерки истории чешской литературы ХІХ–ХХ веков. – М., 1963. – 723 с.
 483. Панько С. І. Дороги, друзі… / Семен Іванович Панько. – Ужгород, 1974. – 136 с.
 484. Пащенко В. Гі де Мопассан: Нарис життя і творчості / В. Пащенко. – К., 1986. – 230 с.
 485. Первая Всесоюзная межвузовская конференция  по проблемим изучения и преподавания литературной критике в высшей школе: Доклады. – Л., 1974. – 151 с.
 486. Першацвет. Штомесячны часопис маладых літаратараŷ Беларусі. – № 2 (27) люты 1995. – 144 с.
 487. Петрушенко В. Л. Ностальгия по абсолютному. Философский контекст кинотворчества Андрея Белого / Виктор Леонтьевич Петрушенко. – К., 1995. – 188 с.
 488. Петрушенко В. Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія: Монографія / Віктор Леонтійович Петрушенко. – Л., 2005. – 320 с.
 489. Писатели стран народной демократии: Сборник статей. –М., 1955. – 375 с.
 490. Писатели США о литературе. Сборник статей / Ред. М. Тугушева. – М., 1974. – 416 с.
 491. Писатель и жизнь. – М., 1981. – 302 с.
 492. Письменники Радянської України. Біобібліографічний довідник / Упорядн. Олег Килимник, Олександр Петровський. – К. : Рад. письменник, 1970. – 540 с.
 493. Питання літературознавства. Традиційні сюжети та образи. – Чернівці. 1995. – 160 с.
 494. Питання літературознавства: Наук. збірник / Гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці, 1998. – Вип. 5 (62). – 173 с.
 495. Питання літературознавства: Наук. збірник / Гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці, 2002. – Вип. 9 (66). – 235 с.
 496. Питання літературознавства. – Чернівці, 2003. – Вип. 10 (67). – 200 с.
 497. Питання літературознавства. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – 175 с.
 498. Питання літературознавства. – Чернівці, 2005. – Вип. 12 (69). – 230 с.
 499. Питання літературознавства. – Чернівці, 2005. – Вип. 13 (70). – 186 с.
 500. Питання літературознавства. – Чернівці, 2006. – Вип. 72. – 312 с.
 501. Питання літературознавства. – Чернівці, 2010. – Вип. 79. – 344 с.
 502. По Э. Золотой жук / Эдгар По. – М., 1955. – 40 с.
 503. Полєк М. Життя греків і римлян класичного світа / Микола Полєк. – Л., 1925. – 291 с.
 504. Полін Джонон (Текагіонвейк) Вибрані поезії / Полін Джонсон. – Л., 1962. – 73 с.
 505. Польські фрашки. – К., 1990. – 188 с.
 506. Поп И. И., Поп Д. И. В горах и долинах Закарпатья / Иван Иванович Поп, Дмитрий Иванович Поп. – М., 1971. – 136 с.
 507. Порочкина И. М. Л. Н. Толстой и славянские народы / Ирина Макаровна Порочкина. – Л., 1983. – 168 с.
 508. Порочкина И., Инов И. Чехи в Санкт-Петербурге (1703-2003) / И. Порочкина, И. Инов. – СПб., 2003. – 160 с.
 509. Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы / Геннадий Поспелов. – М., 1972. – 270 с.
 510. Поспелов Г. Теория литературы / Геннадий Поспелов. – М., 1978. –  351 с.
 511. Поэзия ГДР / Послесл. А. Гугнина; Худож. А. Кирсанов. – М., 1983. – 543 с.
 512. Поэзия ЧССР. ХХ век / Сост. М. Балагинка, Л. Фельдик. – М., 1983. – 590 с.
 513. Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова. – Л., 1971. – 454 с.
 514. Практика Монтессорі. Досвід і матеріали / С. Єфімова, Н. Тодчук. – Л., 2009. – 104 с.
 515. Проблеми літературознавства і художнього перекладу: Зб. наук. праць / Упоряд. О. Купчинський. – Л., 1997. – 286 с.
 516. Проблеми славістики: науковий часопис. – Луцьк, 2004. – № 1–2. – 264 с.
 517. Проблеми слов’янознавства. Респ. міжвід. зб. – Вип. 13. – Л.: «Вища школа», 1976. – 121 с. (2 прим.)
 518. Проблеми слов’янознавства. – Л., 1977. – Вип. 15. – 143 с.
 519. Проблеми слов’янознавства. – Л., 1982. – Вип. 25. – 149 с.
 520. Проблеми слов’янознавства. – Л., 1983. – Вип. 25. – 150 с.
 521. Проблеми слов’янознавства. – Л., 1984. – Вип. 29. – 114 с.
 522. Проблеми слов’янознавства. – Л., 1996. – Вип. 48. – 167 с.
 523. Проблеми слов’янознавства. – Л., 1996. – Вип. 49. – 172 с. (3 прим.)
 524. Проблеми слов’янознавства. – Л., 1999. – Вип. 50. – 287 с.
 525. Проблеми слов’янознавства. – Л., 2004. – Вип. 54. – 280 с.
 526. Проблеми часопросторової поетики. Рекомендаційний бібліографічний покажчик для наукової роботи студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів гуманітарних факультетів. Вип. 1. – Л., 2006. – 68 с. (6 прим.)
 527. Проблеми, жанри, майстерність: літературно-критичні статті. – К., 1976. – Вип. 1. – 230 с.
 528. Проблемы взаимодействия литературных направлений: Сборн. науч. работ. – Днепропетровск, 1973. – Вип. 1. – 173 с.
 529. Проблемы взаимодействия литературных направлений. – Днепропетровск, 1974. – Вип. 2. – 93 с.
 530. Проблемы взаимодействия литературных направлений. – Днепропетровск, 1975. – Вип. 3. – 145 с.
 531. Проблемы истории критики и поэтики реализма. – Куйбышев, 1979. – Вип. 4. – 167 с.
 532. Проблемы метода и стиля в прогрессивной литературе Запада ХХ века: Ученые записки. – Пермь, 1968. – № 188. – 292 с.
 533. Проблемы метода и стиля в прогрессивной литературе Запада ХХ века: Ученые записки. – Пермь, 1967. – № 157. – 364 с.
 534. Проблемы метода, жанра и стиля. Зарубежная литература XVII–XX вв. – Днепропетровск, 1970. – 164 с.
 535. Проблемы метода, жанра и стиля. Зарубежная литература. – Вып. 2. – Днепропетровск, 1975. – 108 с.
 536. Проблемы метода, жанра, стиля в пргрессивной летературе Запада ХІХ– ХХ веков. – Пермь, 1975. – Вип. 1. – 223 с.
 537. Проблемы новейшей литературы США / Под ред. К. А. Шаховой. – К., 1981. – 240 с.
 538. Проблемы  развития романа в зарубежной литературе ХVII – XX вв.: Сборн. науч. трудов. – Днепропетровск, 1978. – 109 с.
 539. Проблемы развития романа в зарубежной литературе ХVII – XX вв.: Сборн. науч. трудов. – Днепропетровск, 1979. – 103 с.
 540. Проблемы социалистического реализма / Под. ред. А. И. Метченко, Л. Г. Андреева, И. Ф. Волкова. – М., 1975. – 352 с.
 541. Проблемы художественного творчества. Критический анализ / Редкол.: М. Ф. Овсянников, И. С. Куликова, М. Н. Афасижев. – М., 1975. – 368 с.
 542. Пробот А. Легенди та казки Гарца / А. Пробот. – К., 1968. – 77 с.
 543. Програма Міжнародного наукового конгресу «Іван Франко: дух, наука, думка, воля» до 150-річчя від дня народження. Львів 27 вересня – 1 жовтня 2006 року. – Л., 2006. – 64 с.
 544. Программа курса «История  чешской литературы» для государственных университетов / Сост. Р. Р. Кузнецова. – М., 1979. – 44 с.
 545. Прокофъева Н. А. Творчество Карела Пуркине и чешская живопись середины ХІХ века / Нина Александровна Прокофъева. – М., 1980. – 256 с.
 546. Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха / Владимир Пропп. – М., 1976. – 183 с.
 547. Протохристова К. Западно-европейска література. Сьпоставителни наблюдения, тезиси, идеи / К. Протохристова. – Издателска кьща «Хермес», 2000.
 548. Пруст М. По направлению к Свану. Роман / Марсель Пруст. – М., 1973. – 464 с.
 549. Пруст М. Под сенью девушек в цвету. Роман / Марсель Пруст. – М., 1976. – 555 с.
 550. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 6. – Л., 1984. – 196 с.
 551. Пустовойт П. Г. От слова к образу / П. Г. Пустовойт. – К., 1974. – 189 с.
 552. Пухначев Ю. В. Число и мысль. / Юрий Васильевич Пухначев. – М., 1981. – Вып. 4. – 176 с.
 553. Пытлик Р. Ярослав Гашек и походжения бравого солдата Швейка / Радко Пытлик. – Прага, 1982. – 90 с.
 554. Радциг С. И. история древнєгреческой литературы / С. И. Радциг. – М., 1982. – 486 с.
 555. Радянське літературознавство. Журнал. – К.: Наук. думка. – 1958. – № 4. – 156 с.
 556. Радянське літературознавство. – 1958. – № 5. – 156 с.
 557. Радянське літературознавство. – 1985. – № 2. – 80 с.
 558. Радянське літературознавство. – 1988. – № 3. – 80 с.
 559. Радянське літературознавство. – 1988. – № 4. – 79 с.
 560. Радянське літературознавство. – 1988. – № 5. – 80 с.
 561. Радянське літературознавство. – 1988. – № 6. – 80 с.
 562. Радянське літературознавство. – 1988. – № 7. – 80 с.
 563. Радянське літературознавство. – 1988. – № 10. – 80 с.
 564. Радянське літературознавство. – 1988. – № 11. – 80 с.
 565. Радянське літературознавство. – 1988. – № 12. – 80 с.
 566. Радянське літературознавство. – 1989. – № 1. – 80 с. (2 прим.)
 567. Радянське літературознавство. – 1989. – № 2. – 80 с.
 568. Радянське літературознавство. – 1989. – № 3. – 80 с.
 569. Радянське літературознавство. – 1989. – № 4. – 80 с.
 570. Радянське літературознавство. – 1989. – № 5. – 80 с.
 571. Радянське літературознавство. – 1989. – № 6. – 80 с.
 572. Радянське літературознавство. – 1989. – № 7. – 80 с.
 573. Радянське літературознавство. – 1989. – № 8. – 80 с.
 574. Радянське літературознавство. – 1989. – № 9. – 80 с.
 575. Радянське літературознавство. – 1989. – № 10. – 80 с.
 576. Радянське літературознавство. – 1989. – № 11. – 80 с.
 577. Радянське літературознавство. – 1989. – № 12. – 80 с.
 578. Ранкович С. Лесной царь / Светолик Ранкович. – Белград, 1969. – 254 с.
 579. Рансмайр Крістоф. Останній світ. – К., 1994. – 206 с.
 580. Рассказы немецких писателей ХХ в. – Л., 1976.
 581. Рассказы о новой Чехословакии / Сост. Ю. Молочковский, Б. Шуплецов. – М., 1951. – 142 с.
 582. Рассказы чехословацких писателей / Под ред. В. Чешихиной. – М., 1951. – 246 с.
 583. Рассказы чешских писателей / Сост. Т. Карская. – Л., 1953. – 400 с.
 584. Реализм и художественные искания в зарубежной литературе ХІХ – ХХ веков: Сорник работ. – Воронеж, 1980. – 182 с.
 585. Резник Р. А. Философские этюды Бальзака / Раиса Резник. – Саратов, 1983. – 233 с.
 586. Реизов Б. Стендаль / Б. Реизов. – М., 1978. – 405 с.
 587. Рекомендации и творческие работы студентов по спецкурсу «Традиционные сюжеты, образы и мотивы» / Сост. А. Е. Нямцу. – Черновцы, 1998. – 32 с.
 588. Рекомендации к изучению традиционных сюжетов и образов мировой литературы (советская драматургическая фаустиана) / Сост. А. Е. Нямцу. – Черновцы, 1981. – Вып 1. – 61 с.
 589. Рекомендации к изучению традиционных сюжетов и образов мировой литературы (советская драматургическая фаустиана) / Сост. А. Е. Нямцу. – Черновцы, 1982. – Вып 2. – 74 с.
 590. Рекомендации к изучению традиционных сюжетов и образов мировой литературы. – Черновцы, 1983. – Вып 3. – 60 с.
 591. Ренан Э. жизнь Исуса. Апостолы / Эрнест Ренан. – ///, 1991. – 494 с.
 592. Ренн Л. Каміло / Людвіг Ренн. – К., 1965. –  76 с.
 593. Ритм пространство и время в литературе и искустве. – Ленинград: «Наука», 1974. – 298с.
 594.  Рільке Р. М. Поезії / Райнер Марія Рільке. – К., 1974. – 280 с.
 595. Ровда К. И. Русский демократ среди чехов (Из литературно-публицистических связей 70–80-х годов ХІХ в.) / Кирилл Иосифович Ровда // Сравнительное изучение литератур / Сб. статей к 80-летию акад.  М. П. Алексеева. – Л., 1976. – С. 450–457. (отдельный оттиск)
 596. Ровда К. И. Славянская общность и проблемы культуры / Кирилл Иосифович Ровда // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. VІІ международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. Доклады советской делегации. – М., 1973. – С. 267–285. (отдельный оттиск)
 597. Ровда К. И. Чехи и русские в их литературных взаимосвязях (50–60-е годы ХIХ века) / Кирилл Иосифович Ровда. – Л. : Наука, 1968. – 248 с.
 598. Ровда К. Россия и Чехия : взаимосвязи літератур / К. Ровда. – Л., 1978. – 288 с.
 599. Рожновский С. В. Социалистический реализм в немецкой литературе / Станислав Вацлавович  Рожновский. – М., 1973. – 260 с.
 600. Роллан Р. Кола Брюньйон / Ромэн Роллан. – М., 1952. – 202 с.
 601. Роллан Р. Кола Брюньйон (українською мовою) / Ромен Роллан. – К., 1971. – 202 с.
 602. Роллан Р. Кола Брюньйон (французькою мовою) / Ромен Роллан. – К., 1980. – 208 с.
 603. Романтизм: між Україною і Польщею. Київські полоністичні студії. – К., 2003 . – Т. 5. – 464 с.
 604. Ромм А. С. Герберт Уэллс / Анна Ромм. – Л., 1959. – 43 с.
 605. Ростан Э. Пьесы / Эдмон Ростан. – М., 1983. – 624 с.
 606. Русакова А. В. Томас Манн и его роман «Доктор Фаустус» / А. В. Русакова – М., 1976. – 95 с.
 607. Русское общество 40-х–50-х гг. ХІХ в. Воспоминания Б. Чичерина. – М., 1991. – Ч. 2. – 254 с.
 608. Русско-украинский словарь. – У 3 т. – Т. 1.
 609. Русско-украинский словарь. – У 3 т. – Т. 2.
 610. Русско-украинский словарь. – У 3 т. – Т. 3.
 611. Рюде Дж. Народные низы ы истории (1730–1848) / Джорж Рюде. – М., 1984. – 320 с.
 612. Сатирическая пресса французской республиканской демократии (1830–1835). – К., 1961. – 181 с.
 613. Світова література на перехресті культур і цивілізацій: Збірник наук праць. – Сімферополь, 2008. – 432 с.
 614. Свэтла К. Дзвінкова королева (Забута подія). Роман / Кароліна Свєтла. – Л., 1955. – 170 с.
 615. Селезінка І. О., Селезінка О. М. Особливості творчого методу В. Шекспіра : монографія / Ірина Олександрівна Селезінка, Олександр Миколайович Селезінка. – Л., 2002. – 266 с.
 616. Селезінка О.М. Біблійні алюзії в творах Вільяма Шекспіра / Олександр Слезінка. – Л., 2011. – 236 с.
 617. Сент-Бëв Ш. Литературные портреты, критические очерки / Шарль Сент-Бëв. – М., 1970. – 584 с.
 618. Сент-Екзюпері А. Твори / Антуан де Сент-Екзюпері. – К., 1978. – 356 с.
 619. Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: Збірник наукових праць. – Л., 2000. – Вип. 1. – 182 с.
 620. Систематика межлитературного процесса / Диониз Дюришин и коллектив. – Братислава: Издательство Словацкой академии Наук «Веда», 1988. – 326 с. (2 прим.)
 621. Сім німецьких новель / Перекл. М. Орест – Мюнхен, 1962. – 131 с.
 622. Скоропанова И. С. Поэзия в годы гласности: Пособие для учителя / И. С.  Скоропанова. – Минск, 1993. – 197 с.
 623. Славістичні науково-освітні центри в Україні (вчора–сьогодні–завтра): Матеріали  Всеукр. наук.-практичної конференції м. Київ, 25–26 травня 1994. – К., 1995. – 107 с.
 624. Славістичні студій: Матеріаи V Міжнарод. славістисного колоквіуму – 1996. – Т. 1– 191 с.
 625. Славянская филология: Сборник статей. – М., 1968. – Вып. VI. – 215 с.
 626. Славянская филология: Сборник статей. – М., 1973. – Вып. VIII. – 292 с.
 627. Славянские литертуры. – Л., 1958. – 197 с.
 628. Славянский сборник. – ///, 1947. – 365 с.
 629. Слов’янске небо. Вірші російських, білоруських, польських, чеських, словацьких, сербо-лужицьких, югославських, болгарських поетів / Перекл. Р. Лубківський. – ///, ///. – 261 с.
 630. Слов’янське літературне єднання. – Л., 1958. – 149 с.
 631. Слов’янське літературознавство і фольклористика. Республіканський міжвідомчий збірник. – К.: Наук. думка, 1973. – Вип. 9. – 152 с.
 632. Слов’янське літературознавство і фольклористика. Республіканський міжвідомчий збірник. – К.: Наук. думка, 1984. – Вип. 14. – 96 с.
 633. Слов’янські літератури. – ХІ міжнародний з’їзд славістів. – К., 1993. – 270 с.
 634. Словацкая література. Ч. І : От истоков до конца ХІХ века / А. Г. Машкова, Н. В. Шведова, З. Беран и др. – М., 1997. – 272 с.
 635. Словацкие повести и рассказы. – М., 1953. – 476 с.
 636. Слово і час. – 1990. – № 12. – 96 с.
 637. Слово і час. – 1991. – № 1. – 96 с.
 638. Слово і час. – 1991. – № 2. – 96 с.
 639. Слово і час. – 1995. – № 5–6. – 96 с.
 640. Слово і час. – 1995. – № 7. – 96 с.
 641. Слово і час. – 1997. – № 9. – 96 с.
 642. Слово і час. – 2000. – № 2. – 96 с.
 643. Слово і час. – 2006. – № 7. – 96 с.
 644. Словянские литературы в контексте мировой: Материалы и тезисы междунар. науч. конференции Минск, 25–30 октября 1993 г. – Минск, 1994. – 350 с.
 645. Словянские литературы в контексте мировой: Материалы и тезисы междунар. науч. конференции Минск, 17–20 октября 1995 г. – Минск, 1995. – 400 с.
 646. Словянское источниковедение: Сборник стетей и материалов. – М., 1965. – 322 с.
 647. Слов’янські літератури: Збірник наук. праць. – К., 1998. – 170 с. (3 прим.)
 648. Слов’янські літератури: Збірник наук. праць. – К., 2003. – 321 с.
 649. Смирнов О. О древнерусской культуре, русской национальной специфике и логике истории / О. О. Смирнов. – ///, 1991. – 195 c.
 650. Советское славяноведение (отельный оттиск). – М., 1975. – № 1. – С. 87–89. (3 прим.)
 651. Советское славяноведение . – М., 1966. – № 3. – 126 с.
 652. Советское славяноведение. – М., 1967 – Т. 2.
 653. Советское славяноведение . – М., 1968. – № 1. – 136 с.
 654. Советское славяноведение . – М., 1968. – № 4. – 143 с.
 655. Советское славяноведение. – М., 1968. – № 2. – 127 с.
 656. Советское славяноведение. – М., 1975. – № 1. – 112 с.
 657. Современная литература за рубежом. – 1987. – № 1. – 126 с.
 658. Современная литература за рубежом. – 1987. – № 3. – 111 с.
 659. Современная литература за рубежом. – 1987. – № 4.  – 109 с.
 660. Современная литература за рубежом. – 1987. – № 5. – 121 с.
 661.  Современная литература за рубежом. – 1987. – № 6. – 108 с.
 662. Современная литература за рубежом: Литературно-критические статьи. – М., 1966. – 509 с.
 663. Современная проза социалистического реализма (литературные жанры) / Под. ред. И. Ф. Волкова, Р. Р. Кузнецовой, В. И. Фатющенко. – М., 1986. – 192 с.
 664. Современная проза социалистического реализма. Литературные жанры. – М., 1986. – 189 с.
 665. Содомора А. Пригорща хвилин / Андрій Содомора. – Л., 2007. – 160 с.
 666. Соколов А. Теория стиля / Александр Соколов. – М., 1968. – 220 с.
 667. Соколова Т. В. Философская поэзия А. де Виньи / Татьяна Соколова. – Л., 1981. – 172 с.
 668. Соколова Т. В. Философская поэзия А. де Виньи и эволюция романтической поэмы во Франции: автореф. на соискание уч. ст. докт. филол. наук / Татьяна Викторовна Соколова. – Л., 1983. – 47 с.
 669. Соколянский М. Творчество Генри Филдинга и проблемы типологии романа: автореферат на сосиск. уч. ст. доктора филол. наук / Марк Соколянский. – М., 1982. – 40 с.
 670. Соловъева А. П. Роль литературных программ в формировании национальной литературы / А. П. Соловъева // Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. – Praha, 1979. – Ćislo 2–3. – С. 194–205. (відбитка)
 671. Соловьева А. Русские переводы «Селезких песен» Петра Безруча / А. Соловьева //  Зарубежные славянские литературы ХХ в. – М., 1970. – С. 178–189.
 672. Соловьева А. Ян неруда и утверждение реализма в чешской литерауутре / Анна Соловьева. – М., 1973. – 302 с.
 673. Соловьева Н. А. Английская драма за четверть века (1950–1975 гг.): Учебно-методическое пособие. – М., 1982. – Вып. 2. – 83 с.
 674. Социалистический реализм за рубежом. Разработка проблем теории и практики. – М., 1985. – 280 с.
 675. Співець. Із світової літератури кінця ХVIII – першої половини ХІХ сторіччя: Збірка / Упоряд. Г. Кочур. – К., 1972. – 252 с.
 676. Cравнительно-типологические исследования славянских языков и литератур. К ІХ Международному съезду славистов. – Л., 1983. – 160 с.
 677. Старицына З. Беранже в русской литературе. / З. Старицына – К., 1980. –187 с.
 678. Степанов Ю. С. Семиотика / Ю. С. Степанов. – М., 1971. – 145 с.
 679. Степанова З. Л., Илия Л. И. Учебник французского языка / З. Л. Степанова, Л. И. Илия. – М., 1946. – 308 с.
 680. Сто памятных дат. Художественный календарь на 1991 год. – М.: Советский художник, 1990. – 360 с.
 681. Стрекалова З. Н. Словообразование глаголов движения в современном польском языке : Автореф. дисс. канд. филол. наук / З. Н. Стрекалова. – М., 1955. – 16 с.
 682. Супрун А. Е., Калюта А. М. Введение в славянскую филологию / А. Е. Супрун,  А. М. Калюта. – Минск, 1981. – 432 с.
 683. Сучасні письменники Чехословаччини. – К., 1963. – 360 с.
 684. Сучасні письменники Чехословаччини: Літературні нариси і портрети / Упоряд. В. Моторний, П. Гонтар. – К., 1963. – 105 с.
 685. Сучасні чеські письменники. Збірник літ. портретів / Упорядн. В. А. Моторний, П. П. Гонтар. – К. : Дніпро, 1985. – 261 с.
 686. Сучков Б. Исторические судьбы реализма / Борис Сучков. – М., 1970. – 453 с.
 687. Тахо-Годи М. Поэтика романа «Жан-Крисоф» Ромена Роллана автореферат на сосиск. уч. ст. доктора филол. наук / Муминат Тахо-Годи. – М., 1979. – 49 с.
 688. Твен М. Оповідання / Марк Твен. – К., 1955. – 168 с.
 689. Твен М. Приключения Тома Сойера / Марк Твен, перевод Н. Дарузес. – М.–Л., 1953. – 256 с.
 690. Твен М. Юмористические рассказы / Марк Твен. –  К., 1955. – К., 1955
 691. Твен М. Як мене обирали в губернатори / Марк Твен. – К., 1950. – 104 с.
 692. Творческий процесс и художественное восприятие / Ред. кол. Д. Д. Благой, Б. Ф. Егоров, Б. М. Кедров, Б. С. Мейлах. – Л., 1978. – 278 с.
 693. Тези доповідей IV міжвузівської республіканської славістичної конференції. – Одеса, 1961. – 118 с.
 694. Тези доповідей VI української славістичної конференції. – Чернівці, 1964. – 303 с.
 695. Теории, школы, концепции (критические анализы). Художественный образ и структура.– М., 1975. – 230 с.
 696. Теории, школы, концепции (критические анализы). Художественный текст и контекст реальности. – М., 1977. – 160 с.
 697. Теория и история литературы (К 100-летию со дня рождения академика А. И. Белецкого). – К., 1985. – 324 с.
 698. Теория литератури: Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, характер. – М., 1962. – 450 с.
 699. Теорія родів і жанрів художньої літератури. – Одеса, 1975. – 248 с.
 700. Теорія родів і жанрів художньої літератури. Програма Республіканської наукової конференції. – Одеса, 1975. – 18 с.
 701. Теорія родів і жанрів художньої літератури. Тези доповідей респ. наук. конференції 20–22 листопада 1975 року. – Одеса, 1975. – 248 с.
 702. Тимофеев Л., Венгров Н. Краткий словарь литературоведческих терминов / Л. Тимофеев, Н. Венгров. – М., 1963. – 190 с.
 703. Типологические соответствия и контактные связи в русской и зарубежной литературе. Межвузовский сборник научных трудов / Редкол.: М. И. Воропанова, В. К. Размахнина, Г. И. Щитникова. – Красноярск, 1984. – 127 с.
 704. Тодчук Н. Є. Роман Івана Франка «Для домашнього огнища»: час і простір / Наталія Євгенівна Тодчук. – Л., 2002. – 204 с.
 705. Толковый словарь русского языка. – М., 1935. – Т. 1.
 706. Толковый словарь русского языка. – М., 1938. – Т. 2.
 707. Толковый словарь русского языка. – М., 1939. – Т. 3.
 708. Толковый словарь русского языка. – М., 1940. – Т. 4.
 709. Толстых В. Образ жизни. Понятие. Реальность. Проблемы / В. Толстых. – М., 1975. – 184 с.
 710. Торкут Н. М. Проблеми генези і структурування жанрової системи англійської прози пізнього Ренесансу (малі епічні форми та «література факту») / Наталія Торкун. – Запоріжжя, 2000. – 406 с.
 711. Традиція і новаторство у світовій літературі: Збірник / Під. ред. А. Є. Нямцу – Чернівці, 1999. – 130 с.
 712. Тронский И. М. История античной литературы / И. М. Тронский. – Л., 1946. – 496 с.
 713. Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М. Ломоносова. Том 2. – М., 1997. – 240 с.
 714. Труды Института славяноведения 1993–1998 гг. Библиографический указатель. – М., 1998. – 19 с.
 715. Тугушева М. П. Роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» / Майя Павловна Тугушева. – М., 1985. – 96 с.
 716. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов. – М., 1977. – 573 с.
 717. Тыпалогія славянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх літератур: Тэзісы дакладаў – Мінск, 1977 – 311 с.
 718. Уїтмен У. Поезії / Уолт Уїтмен. – К., 1984. – 126 с.
 719. Українська культура в її інтернаціональних зв’язках. Тези доповідей і повідомлень восьмої славістичної конференції 21–24 жовтня 1971 р. – К.: Наук. думка, 1971. – 244 с.
 720. Українське слов’янознавство. – 1970. – № 3. – 136 с.
 721. Українське слов’янознавство. – Випуск 1–12. «Проблеми слов’янознавства». – Випуск 13–50. 1970–1999. Тематичний покажчик опублікованих матеріалів / Уклал. М. Кріль і В. Чорній. – Л., 2005. – 140 с.
 722. Українське слов’янознавство. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 11. – Л.: Вища шк., 1975. – 112 с.
 723. Українсько-російський словник. – Т. 1. – К., 1953.
 724. Українсько-російський словник. – Т. 2. – К., 1958.
 725. Українсько-російський словник. – Т. 3. – К., 19///.
 726. Українсько-російський словник. – Т. 4. – К., 1961.
 727. Українсько-російський словник. – Т. 5. – К., 1962.
 728. Українсько-російський словник. – Т. 6. – К., 1963.
 729. Утехин Н. П. Жанры эпической прозы / Н. П. Утехин. – Л., 1982. – 183 с.
 730. Уэллс Г. Россия во мгле / Герберт Уэллс. – М., 1958. – 102 с.
 731. Фащенко В. В. У глибинах людського буття. Етюди про психологію літератури / Василь Фащенко. – К., 1981. – 279 с.
 732. Федоров Н. А.  История античной литературі: Методич. указанния  / Николай Федоров. – М., 1972. – 63 с.
 733. Фейгельман Л. Мияковський в странах народной демократии / Любов Фейгельман. – М., 1952. – 486 с.
 734. Филипкович Р. Документально-художежтвенный жанр в литературе социалистической Чехословакии / Раиса Филипкович. – М., 1986. – 287 с.
 735. Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания. – Воронеж, 2000. – Вып. 14. – 285 с.
 736. Филологические науки. Научные доклады высшей школы. – М., 1971. – № 1 (61). – 112 с.
 737. Филюшкина С. Н. Современный английский роман / С. Н. Филюшкина. – Воронеж, 1988. – 182 с.
 738. Філологічні науки : Наукові праці. – Камянець-Подільський, 2006. – Вип. 12. – Т. 2. – 195 с.
 739. Філологічні студій: Науковий часопис. – Луцьк, 2002. – № 1. – 252 с.
 740. Філологічні студій: Науковий часопис. – Луцьк, 2002. – № 2. – 304 с.
 741. Флобер Г. Мадам Бовари / Густав Флобер. – М., 1952. – 340 с.
 742. Флобер Г. Мадам Боварі / Густав Флобер. – К., 1955. – 320 с.
 743. Фолкнер В. Домашнє вогнище / Вільям Фолкнер. – К., 1983. – 288 с.
 744. Фолкнер У. Сарторис. Медведь. Осквернитель праха / Уильям Фолкнер – М., 1974. – 574 с.
 745. Франс А. Кренкебіль / Анатоль Франс. – К., 1956. – 125 с.
 746. Франс А. Твори в 5 т. – Т. 3 / Анатоль Франс. – К., 1977. – 573 с.
 747. Франс А. Твори в 5 т. – Т. 4 / Анатоль Франс. – К., 1977. – 590 с.
 748. Фридлендер Г. М. Методологические проблемы литературоведения / Г. М. Фридлендер. – Л., 1984. – 236 с.
 749. Фрэзер Д. Д. Фольклор в Ветхом Завете / Джеймс Джордж Фрэзер. – М., 1985. – 510 с.
 750. Функции литературных связей. На материале славянских и балканских литератур / Ред. кол. Л. Будагова, О. Медведева, С. Никольский. – М., 1992. – 311 с.
 751. Фучик Ю. Избранное / Юлиус Фучик. – М., 1955. – 598 с.
 752. Х всеукраїнська славістична конференція «Духовне відродження слов’ян у контексті європейської та світової історії». Тези доповідей. – Т. 1. – Чернівці, 1992. – 144 с.
 753. Х всеукраїнська славістична конференція «Духовне відродження слов’ян у контексті європейської та світової історії». Програма – Чернівці, 1992. – 21 с.
 754. Х всеукраїнська славістична конференція «Духовне відродження слов’ян у контексті європейської та світової історії». Тези доповідей. – Т. 2. – Чернівці, 1992. – 144 с.
 755. Хализев В. Е. Драма как род літературы / Валентин Хализев. – М., 1986. – 269 с.
 756. Хендель Г. Дом Шиллера в Веймаре / Герхард Хендель. – М., 1970. – 55 с.
 757. Хованская З. И. Анализ литературного произведения в современной французской филологии: Для ин-тов и фак. иностр. яз / Зоя Ильинична Хованская. – М., 1980. – 303 с.
 758. Храпченко М. Б. творческая индивидуальность писателя и розвитие литературы / М. Б. Храпченко. – М., 1977. – 445 с.
 759. Хрестоматия по античной литературе. Античный эпос / Сост. А. С. Шевченко: У 4 т. – Мн., 2001. – Т. 1. – 560 с.
 760. Хрестоматия по зарубежной литературе ХІХ века / Сост. А. Аникст –  М., 1955. – Ч. 1.  – 782 с.
 761. Хрестоматия по зарубежной литературе ХХ века / Сост. Я. Н. Засурский, Р. М. Самарин. –  М., 1955. – 671 с.
 762. Хрестоматия по теории летературы / Сост. Л. О. Осьмакова. – М., 1982. – 446 с.
 763. Хрестоматия по французской литературе / Сост. А. Д. Помогаева, И. С. Берлин. – М., 1972. – 454 с.
 764. Художественная форма в литературе социалистических стран. Очерки. – М., 1969. – 340 с.
 765. Художественный язик Средневековья / Ответст. ред. В. А. Карпушин. – М., 1982. – 271 с.
 766. Целевичъ Юліянъ, д-ръ. Житє просвітителевъ славянъ святыхъ ровноапостольныхъ Кирила и Методія. – Л., 1891. – 44 с.
 767. Чапек К. Как это делается и другие рассказы / Карел Чапек. – М., 1952. – 152 с.
 768. Челецька М. Номеносфера поезії Івана Франка (поетика заголовків, присвят, епіграфів) / Мар’яна Челецька. – Л., 2007. – 304 с.
 769. Червинская О. Акмеизм в контексте Серебряного века и традиции / Ольга Червинская. – Черновцы, 1997. – 272 с. (2 прим.)
 770. Червинская О. В. Функционирование в литературе традиционного образа исторического происхождения: автореф. дисс. канд. филол. Наук / Ольга Червинская.. – К., 1987. –  17 с.
 771. Червинская О. Пушкин, Набоков, Ахматова: метаморфизм русского лирического романа / Ольга Червинская. – Черновцы, 1999. – 152 с.
 772. Червінська О., Зварич І., Сажина А. Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту / Ольга Червінська, Ігор Зварич, Алла Сажина. – Чернвці, 2009. – 284 с.
 773. Черневич М. Н., Штейн А. Л., Хонтова М. М. История франнцузской литературы / М. Н. Черневич, А. Л. Штейн, М. М. Хонтова. – М., 1965. –  638 с.
 774. Чернец Л. В. Литературые жанры / Л. В. Чернец. – М., 1982. – 182 с.
 775. Чеська поезія. Антологія / За ред. Г. Кочура, М. Рильського. – К., 1964. – 586 с.
 776. Чеські та словацькі новели – К., 1953. – 256 с.
 777. Чех С. Про мужнього вуханя / Сватоплук Чех. – К., 1961. – 127 с.
 778. Чех С. Избранное / Святоплук Чех. – М., 1954. – 605 с.
 779. Чех С. Путишествие пана Броучека в ХV  столетие / Святоплук Чех. – М., 1953.
 780. Чехословацко-русские литературные связи в типологическом освещении / Редкол. Н. Балашов, И. Бернштейн и др. – М.: Наука, 1971. – 224 с.
 781. Чехословацко-советские литературные связи / Ред. кол. И. И. Анисимов, Ю. Доланский и др. – М. : Наука, 1964. – 288 с.
 782. Чешская и словацкая эстетика ХІХ века. – Москва: «Искусство», 1985. – Т.1.
 783. Чешская и словацкая эстетика ХІХ века. – Москва: «Искусство», 1985. – Т.2.
 784. Чешская поеэзия. – М., 1959. – Т. 1.
 785. Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения (кон. XVIII – нач. XX в.) / Ред. кол. М. Бакош, И. К. Горский и др. – М. : Наука, 1968. – 476 с.
 786. Чешско-русские и словацко-русские литературные связи (1945–1972). Библиография / Сост. А. Я. Огнева. – Прага, 1973. – 84 с.
 787. Чирков О. С. Бертольт Брехт. Життя і творчість / О. С. Чирков. – К., 1981. – 159 с.
 788. Чичерин А. Возникновение романа-эпопеи / Алексей Чичерин – М., 1958. – 370 с.
 789. Чичерин А. Возникновение романа-эпопеи / Алексей Чичерин. – М., 1975. – 375 с.
 790. Чичерин А. Идеи и стиль / Алексей Чичерин. – М., 1965. – 297 с.
 791. Чичерин А. Идеи и стиль / Алексей Чичерин. – М., 1988. –  373 с.
 792. Чичерин А. Нерудовский этап в истории критического реализма /  Алексей Чичерин. – К., 1963. – 19 с.
 793. Чичерин А. Нерудовский этап в истории критического реализма. V международный сьезд славистов / А. Чичерин. – К., 1963. – 19 с.
 794. Чичерин А. О языке и стиле романа-эпопеи «Война и мир» / Алексей Чичерин. – Л., 1956. – 74 с.
 795. Чичерин А. Очерки по истории руского литературного стиля /  Алексей Чичерин. – М., 1977. – 445 с.
 796. Чичерин А. Произвидения О. Бальзака «Гобсек» и «Утраченные иллюзии» / Алексей Чичерин.  – М., 1982. –  94 с.
 797. Чичерин А. Ритм образа /  Алексей Чичерин. – М., 1978. – 280 с.
 798. Чичерин А. Ритм образа /  Алексей Чичерин. – М.,1980. – 333 с.
 799. Чичерин А. Сила поэтического слова /  Алексей Чичерин. – М., 1985. – 318 с.
 800. Чотири оповідання за Г. Уелсом. – К.–Л., 1946.
 801. Шабловская И. В. Самой высокой мерой: Соврем. проза европейских соц. стран о войне / Ирина Шабловская. – Мн., 1984. – 207 с.
 802. Шайкевич Б. Художествената проза и изобразителното изекуство на българския критически реализъм през втората половина на 20-те и 30-те години на ХХ век / Борис Шайкевич // Литературная мысль. – 1988. – № 7. – С. 77–94. (відбиток)
 803. Шамиссо А. Необычайные приключения Петера Шлемиля / Перекл. И. Татариновой – М., 1955. – /// с.
 804. Шамрай А. П. Ернст Теодор Амадей Гофман. Життя і творчість / А. П. Шамрай. – К., 1969. – 300 с.
 805. Шаповалова М. С. Шекспір в українській літературі  / М. С. Шаповалова. – Л., 1976. – 210 с.
 806. Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження: Конспект лекцій / М. С. Шаповалова,  Г. Л. Рубанова. – Л., 1967. – 114 с.
 807. Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А.  Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження: Навч. посібник / М. С. Шаповалова,  Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний – Л., 1982. – 440 с.
 808. Шаповалова М., Рубанова Г. Історія зарубіжної літератури / Марія Шаповалова, Галина Рубанова. – Л., 1973. – 220 с.
 809. Шатобриан Ф.-Р. Атала, Ренэ / Франсуа-Рене де Шатобриан. – М., 1992. – 96 с.
 810. Шведов Ю. Ф. История зарубежной литературы. Середние века и Возраждение: Методич. Указания для студентов / Юрий Шведов. – М., 1963. – 31 с.
 811. Шевченко Г. И. Фразеологизмы античного происхождения в славянских языках / Г. И. Шевченко. – Мн., 2005. – 211 с.
 812. Шевчук В. Карел Чапек / Василь Шевчук. – К., 1958. – 221 с.
 813. Шевчук В. Новітній чеський роман (Громадянська позиція літературного героя 70-х років) / Василь Шевчук. – К., 1983. – 213 с.
 814. Шевчук В. Чеський сатиричний роман ХХ ст. (1900 – 1940) / Василь Шевчук. – К., 1978. – 273 с.
 815. Шеда Я. Леош Яначек / Ярослав Шеда. – Прага, 1957. – 100 с.
 816. Шекспір В. Сонети / Вільям Шекспір. – Л., 2005. – 206 с.
 817. Шелли П. Б. Лирика / Перси Биши Шелли. – М., 1957. – 136 c.
 818. Шелли П. Б. Триумф жизни / Перси Биши Шелли. – М., 1982. – 256 с.
 819. Шерлаимова С. Станислав Костика Нейман / С. Шерлаимова. – М., 1950. – 212 с.
 820. Шеффель фон І. В. Эккехардъ. Повесть изъ жизни Х столетія / І. В. фон Шеффель. – Ч. 1. – Безплатное приложеные къ журналу «Родникъ» за 1907 г. – СПб., 1907. – 244 с.
 821. Шикула В. Не аплодируйте на концертах! / Винцент Шикула. – М., 1972. – 320 с.
 822. Шиллер Ф. Орлеанская дева / Фридрих Шиллер. – М., 1946.
 823. Шмидтъ І. А. Е. Карманный словарь русско-французскій и французско-русскій.
 824. Шопенгауэр А. Избранные произведения / Артур Шопенгауэр. – М., 1992. – 479 с.
 825. Шпак Л. П. Макс Кретцер и немецкий натуралистический роман 80–90-х годов ХІХ ст. – К., 1982. – /// с.
 826. Штолл В. Избранные статьи и эссе / Ладислав Штолл. – М., 1982. – 285 с.
 827. Эльсберг Я. Е. Современная буржуазнная литературная теория / Я. Е. Эльсберг. – М., 1972. – 124 с.
 828. Энциклопедический словарь юного филолога / Сост. М. В. Панов. – М., 1984. – 352 с.
 829. Эсалнек А. Я. Своеобразие романа как жанра. Спецкурс. – М., 1978. – 77 с.
 830. Эстетитеская культура советского человека. – Л., 1976. – 176 с.
 831. Якимович Т. К. З художнього світу Франції. Класика. Антикласика. Творчий жерміналь / Т. К. Якимович. – К., 1981. – 276 с.
 832. Якобсон Р. Работы по поэтике / Роман Якобсон. – М., 1987. – 464 с.
 833. Ясперс К. Смысл и назначение истории / Карл Ясперс. – М., 1991. – 527 с.
 834. Яхонтова Д. С. Новаторство творческого метода Теккерея в романе «Ярмарка тщеславия» : Автореф. дисс. канд. филол. наук / Д. С. Яхонтова. – Л., 1965. – 20 с.
 835. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації / Т. В. Яхонтова. – Л., 2009. – 420 с.
 836. Яценко В. Южная школа американского романтизма / В. Яценко. – Иваново, 1983. – 88 с.
 837. Яшенькина Р. Ф. Эстетика Иоганнеса Бехера. Учебное пособие / Р. Ф. Яшенькина. – Пермь, 1968. – 144 с.
 838. XL наукова конференція, присвячена підсумкам науково-дослідної роботи університету за 1965 рік: Тези доповідей. – Л., 1966. – 61 с.
 839. Amort C. Slavné výročí ukrajinského lidu / Čestmír Amort // Praha–Moskva. Časopis. – Č. I. – Roč. IV. – S. 3–11. (відбиток)
 840. András S. Marc / Székely András. – Budapest, 1972. – 82 s.
 841. Anthologie z literatury českė / Sest. J. Jireček – Praha, 1879. – 192 s.
 842. Anthologie z básní Jaroslava Vrchlického (1875–1892) / Jaroslav Vrchlický. –///, ///. – 639 s.
 843. Balladen und gedichte. – Warszawa, 1959. – 76 s.
 844. Baluch J. Język Krytyczny F. X. Šaldy. Nacladem Uniwersztetu Jagiellońskiego / Jacek Baluch. – Kraków, 1982. – 135 s. (2 прим.)
 845. Balzak H. Honoryna i drugie studium kobiety / H. Balzac. – Warszawa, ///. – 173 s.
 846. Barbuš M. Spišské klapancie. Tam okolo ľevoči. Cigaňi v očiscu / Milan Barbuš. – Bratislava, 1990. – 120 s.
 847. Barthes R. Kritika a pravda / Roland Barthes. – Praha–Liberec, 1997. – 266 s.
 848. Bedřich V. Tvorba a společnost / Václavek Bedřich. – Praha: Československý spisovatel, 1961. – 360 s.
 849. Beneš B. Geneze folklorismu v soudobé culture západních Slovanů / Bohuslav Beneš // Československá slavistika 1983. – /// s. (ксерокопія; 2 прим.).
 850. Beneš J. Disproporce  / Jan Beneš . – Praha, 1969. – 155 s.
 851. Berkes T. České obrození jako literární kánon / Tamás Berkes //  Česká literatura na konci tisíciletí: Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. – Praha, 2001. – № 1. – S. 117 – 129.
 852. Bezruč P. Slezské písně / Petr Bezruč. – Praha, 1967. – 159 s.
 853. Bibliografie Jaroslava Haška (Soupis jeho díla a literatury o něm) / Sestavil a redigoval Boris Mědílek. – Praha, 1983. – 338 s.
 854. Bílek P. 175 autorů. Čeští prozaici, básníci a literární kritici / Petr Bílek. – Praha, 1982. – 176 s.
 855. Blahynka M. Marie Pujmanová / Milan Blahynka. – Praha, 1961. – 128 s.
 856. Božena Němcová a její Babička. Sborník přispěvků světové literěrárněvědné bohemistiky. – Praha, 2005. – 311 s.
 857. Brett V. Moliére / Vladimir Brett . – Praha, 1967. – 258 s.
 858. Březovský B. Věční milenci / Bohuslav Březovský. – Praha, 1967. – 498 s.
 859. Brontë E. Wichrowe wzgórza / Emily Brontë. – /// : Czytelnik, 1969. – /// s.
 860. Buriánek F. Bezruč–Toman–Gellner–Šrámek: іtudie o básnícich počátku našeho věku / František Buriánek. – Praha, 1955. – 280 s.
 861. Buriánek F. Česká literature první poloviny XX stolet / František Buriánek. – Praha, 1981. – 345 s.
 862. Buriánek F. Jiří Marek. Portréty spisovatelů / František Buriánek. – Praha : Československý spisovatel, 1984. – 153 s.
 863. Buriánek F. Národní umělec Fráňa Šrámek. / František Buriánek. – Praha, 1960. – 130 s.
 864. Buriánek F. O současné české poeyii / František Buriánek // Studijní materiály československě společnosti pro šíření  politických a vědeckých znalostí. – Praha, 1959. – 18 s.
 865. Buriánek F. Petr Bezruč / František Buriánek. – Praha: Československý spisovatel, 1957. – 220 s.
 866. Buriánek F. Současná česká literature. Malá moderní encyklopedie / František Buriánek. – Praha, 1960. – 180 s.
 867. Čapek K. Anglické listy. Povídky / Karel Čapek. – М., 1952. – 252 s.
 868. Čapek K. Dějiny strného pokroku v mezích zákona  / Karel Čapek. – Praha, 1982 – 475 s.
 869. Čapek K. Hordubal. Povětroň. Obyčejný život / Karel Čapek. – Praha, 1965. – 359 s.
 870. Čapek K. Ivan Klíma  / Karel Čapek. – Praha, 1962 – 150 s.
 871. Čapek K. Kniha apokryfů / Karel Čapek. – Praha, 1983. – 232 s.
 872. Čapek K. Listy Olze  / Karel Čapek. – Praha, 1971 – 290 s.
 873. Čapek K. Poměr estetiky a dějin umění; Čapek J. Umění přírodnich národů / Karel Čapek; Josef Čapek. – Praha, 1985. – 56 s.
 874. Čapek K. Poynámky o tvorbě  / Karel Čapek. – Praha, 1959 – 140 s.
 875. Čapek K. Prvni parta  / Karel Čapek. – Praha, 1970 – 163 s.
 876. Čapek K. R.U.R. Bílá nemoc. Matka / Karel Čapek. – Praha, 1958. – 264 s.
 877. Čapkové B. Dopisy z mládí / Bratři Čapkové. – Praha, 1982. – 24 s.
 878. Čech S. Písně otroka. A jine básně / Svatopluk Čech. – Praha, 1952. – 200 s.
 879. Česká literatura na konci tisíciletí: Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky – Praha, 2001. – № 1. – 889 s.
 880. Česká literatura na konci tisíciletí: Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky – Praha, 2001. – № 2. – 895 s.
 881. Česká litеratura. Časopis pro literární vĕdu. – Praha, 1956. – № 1. – S. 1–96.
 882. Česká litеratura. – Praha, 1956. – № 2. – S. 97–192.
 883. Česká litеratura. – Praha, 1956. – № 3. – S. 193–280.
 884. Česká litеratura. – Praha, 1956. – № 4. – S. 281–376.
 885. Česká litеratura. – Praha, 1958. – № 1. – S. 1–128.
 886. Česká litеratura. – Praha, 1958. – № 2. – S. 129–252.
 887. Česká litеratura. – Praha, 1958. – № 3. – S. 253–412.
 888. Česká litеratura. – Praha, 1958. – № 4. – S. 413–500.
 889. Česká litеratura. – Praha, 1959. – № 1. – S. 1–112.
 890. Česká litеratura. – Praha, 1959. – № 2. – S. 113–248.
 891. Česká litеratura. – Praha, 1959. – № 3. – S. 249–380.
 892. Česká litеratura. – Praha, 1959. – № 4. – S. 381–504.
 893. Česká litеratura. – Praha, 1960. – № 1. – S. 1–150.
 894. Česká litеratura. – Praha, 1960. – № 2. – S. 151–266.
 895. Česká litеratura. – Praha, 1960. – № 3. – S. 267–400.
 896. Česká litеratura. – Praha, 1960. – № 4. – S. 401–526.
 897. Česká litеratura. – Praha, 1961. – № 1. – S. 1–122.
 898. Česká litеratura. – Praha, 1961. – № 2. – S. 123–244.
 899. Česká litеratura. – Praha, 1961. – № 3. – S. 245–380.
 900. Česká litеratura. – Praha, 1961. – № 4. – S. 381–536.
 901. Česká litеratura. – Praha, 1962. – № 1. – S. 1–128.
 902. Česká litеratura. – Praha, 1962. – № 2. – S. 129–252.
 903. Česká litеratura. – Praha, 1962. – № 3. – S. 253–376.
 904. Česká litеratura. – Praha, 1962. – № 4. – S. 377–488.
 905. Česká litеratura. – Praha, 1963. – № 1. – S. 1–96.
 906. Česká litеratura. – Praha, 1963. – № 2. – S. 97–176.
 907. Česká litеratura. – Praha, 1963. – № 3. – S. 177–260.
 908. Česká litеratura. – Praha, 1963. – № 4. – S. 261–360.
 909. Česká litеratura. – Praha, 1963. – № 5. – S. 361–448.
 910. Česká litеratura. – Praha, 1963. – № 6. – S. 449–520.
 911. Česká litеratura. – Praha, 1964. – № 1. – S. 1–76.
 912. Česká litеratura. – Praha, 1964. – № 2. – S. 77–180.
 913. Česká litеratura. – Praha, 1964. – № 3. – S. 181–268.
 914. Česká litеratura. – Praha, 1964. – № 4. – S. 269–352.
 915. Česká litеratura. – Praha, 1964. – № 5. – S. 353–440.
 916. Česká litеratura. – Praha, 1964. – № 6. – S. 441–528.
 917. Česká litеratura. – Praha, 1965. – № 1. – S. 1–100.
 918. Česká litеratura. – Praha, 1965. – № 2. – S. 101–188.
 919. Česká litеratura. – Praha, 1965. – № 3. – S. 189–272.
 920. Česká litеratura. – Praha, 1965. – № 5. – S. 365–448.
 921. Česká litеratura. – Praha, 1965. – № 6. – S. 449–548.
 922. Česká litеratura. – Praha, 1966. – № 1. – S. 1–88.
 923. Česká litеratura. – Praha, 1966. – № 2. – S. 89–176.
 924. Česká litеratura. – Praha, 1966. – № 3. – S. 177–272.
 925. Česká litеratura. – Praha, 1966. – № 4. – S. 273–365.
 926. Česká litеratura. – Praha, 1966. – № 5–6. – S. 366–528.
 927. Česká litеratura. – Praha, 1967. – № 1. – S. 1–96.
 928. Česká litеratura. – Praha, 1967. – № 2. – S. 97–180.
 929. Česká litеratura. – Praha, 1967. – № 3. – S. 181–284.
 930. Česká litеratura. – Praha, 1967. – № 4. – S. 285–380.
 931. Česká litеratura. – Praha, 1967. – № 5. – S. 381–452.
 932. Česká litеratura. – Praha, 1967. – № 6. – S. 453–528.
 933. Česká litеratura. – Praha, 1968. – № 1. – S. 1–112.
 934. Česká litеratura. – Praha, 1968. – № 2. – S. 113–244.
 935. Česká litеratura. – Praha, 1968. – № 3. – S. 245–356.
 936. Česká litеratura. – Praha, 1968. – № 4. – S. 357–484.
 937. Česká litеratura. – Praha, 1968. – № 5. – S. 485–608.
 938. Česká litеratura. – Praha, 1973. – № 2. – S. 121–216.
 939. Česká litеratura. – Praha, 1973. – № 3. – S. 217–304.
 940. Česká litеratura. – Praha, 1973. – № 4. – S. 305–400.
 941. Česká litеratura. – Praha, 1973. – № 5. – S. 401–492.
 942. Česká litеratura. – Praha, 1974. – № 2. – S. 89–192.
 943. Česká litеratura. – Praha, 1975. – № 1. – S.1 – 88.
 944. Česká litеratura. – Praha, 1977. – № 1 – S. 1–92.
 945. Česká litеratura. – Praha, 1980. – № 2. – S. 97–200.
 946. Česká litеratura. – 1999. – № 1 – S. 3 – 109.
 947. Česká litеratura. – 1999. – № 2. – S.115 – 224.
 948. Česká litеratura. – 1999. – № 3. – S. 227 – 336.
 949. Česká litеratura. – 1999. – № 4. – S. 339 – 448.
 950. Česká litеratura. – 1968. – № 6. – S. 609 – 716.
 951. Česká litеratura. – 1969. – № 1–2. – S. 3– 200.
 952. Česká litеratura. – 1969. – № 3. – S. 201 – 312.
 953. Česká litеratura. – 1969. – № 4. – S. 313 – 452.
 954. Česká litеratura. – 1969. – № 6. – S. 561 – 687.
 955. Česká litеratura. – 1971. – № 5–6. – S. 409 – 583.
 956. Česká litеratura. – 1971. – № 1–2. – S. 1– 200.
 957. Česká litеratura. – 1971. – № 3–4. – S. 201 – 408.
 958. Česká litеratura. – 1972. – № 6. – S. 481 – 580.
 959. Česká litеratura. – 1973. – № 1. – S. 1 – 181.
 960. Česká litеratura. – 1973. – № 6. – S. 493 – 571.
 961. Česká litеratura. – 1974. – № 1. – S. 1 – 88.
 962. Česká litеratura. – 1974. – № 3. – S. 193 – 276.
 963. Česká litеratura. – 1974. – № 4. – S. 277 – 372.
 964. Česká litеratura. – 1974. – № 5. – S. 373 – 463.
 965. Česká litеratura. – 1974. – № 6. – S. 465 – 568.
 966. Česká litеratura. – 1975. – № 2. – S. 89 – 184.
 967. Česká litеratura. – 1975. – № 3. – S. 185 – 284.
 968. Česká litеratura. – 1975. – № 4. – S. 285 – 390.
 969. Česká litеratura. – 1975. – № 5. – S. 393 – 488.
 970. Česká litеratura. – 1975. – № 6. – S. 489 – 576.
 971. Česká litеratura. – 1976. – № 1. – S. 1 – 96.
 972. Česká litеratura. – 1976. – № 2. – S. 97 – 192.
 973. Česká litеratura. – 1976. – № 3. – S. 193 – 288.
 974. Česká litеratura. – 1976. – № 4. – S. 289 – 382.
 975. Česká litеratura. – 1976. – № 5. – S. 385 – 480.
 976. Česká litеratura. – 1976. – № 6. – S. 481 – 576.
 977. Česká litеratura. – 1977. – № 1. – S. 1 – 91.
 978. Česká litеratura. – 1977. – № 2. – S. 93 – 188.
 979. Česká litеratura. – 1977. – № 3. – S. 189 – 284.
 980. Česká litеratura. – 1977. – № 4. – S. 285 – 380.
 981. Česká litеratura. – 1977. – № 5. – S. 381 – 476.
 982. Česká litеratura. – 1977. – № 6. – S. 477 – 571.
 983. Česká litеratura. – 1978. – № 1. – S. 1 – 92.
 984. Česká litеratura. – 1978. – № 2. – S. 97 – 191.
 985. Česká litеratura. – 1978. – № 3. – S. 193 – 288.
 986. Česká litеratura. – 1978. – № 4. – S. 289 – 384.
 987. Česká litеratura. – 1978. – № 5. – S. 385 – 480.
 988. Česká litеratura. – 1979. – № 1. – S. 1 – 95.
 989. Česká litеratura. – 1979. – № 2. – S. 97 – 192.
 990. Česká litеratura. – 1979. – № 3. – S. 193 – 286.
 991. Česká litеratura. – 1979. – № 4. – S. 289 – 368.
 992. Česká litеratura. – 1979. – № 5. – S. 369 – 439.
 993. Česká litеratura. – 1980. – № 1. – S. 1 – 96.
 994. Česká litеratura. – 1980. – № 3. – S. 201 – 312.
 995. Česká litеratura. – 1980. – № 4. – S. 313 – 418.
 996. Česká litеratura. – 1980. – № 5. – S. 421 – 536.
 997. Česká litеratura. – 1980. – № 6. – S. 533 – 616.
 998. Česká litеratura. – 1981. – № 1. – S. 1 – 94.
 999. Česká litеratura. – 1981. – № 2. – S. 97 – 184.
 1000. Česká litеratura. – 1981. – № 4. – S. 281 – 376.
 1001. Česká litеratura. – 1981. – № 5. – S. 377 – 472.
 1002. Česká litеratura. – 1981. – № 6. – S. 483 – 576.
 1003. Česká litеratura. – 1982. – № 1. – S. 1 – 95.
 1004. Česká litеratura. – 1982. – № 2. – S. 97 – 192.
 1005. Česká litеratura. – 1982. – № 4. – S. 289 – 382.
 1006. Česká litеratura. – 1982. – № 5. – S. 385 – 480.
 1007. Česká litеratura. – 1982. – № 6. – S. 481 – 576.
 1008. Česká litеratura. – 1983. – № 1. – S. 1 – 96 .
 1009. Česká litеratura. – 1983. – № 2. – S. 97 – 192.
 1010. Česká litеratura. – 1983. – № 3. – S. 193 – 288.
 1011. Česká litеratura. – 1983. – № 4. – S. 289 – 384.
 1012. Česká litеratura. – 1983. – № 5. – S. 385 – 480.
 1013. Česká litеratura. – 1984. – № 1. – S. 1 – 96.
 1014. Česká litеratura. – 1984. – № 2. – S. 96 – 192.
 1015. Česká litеratura. – 1984. – № 4. – S. 289 – 384.
 1016. Česká litеratura. – 1984. – № 6. – S 481 – 575.
 1017. Česká litеratura. – 1985. – № 1. – S. 1 – 96.
 1018. Česká litеratura. – 1985. – № 2. – S. 97 – 192.
 1019. Česká litеratura. – 1985. – № 3. – S. 193 – 288.
 1020. Česká litеratura. – 1985. – № 4. – S. 289 – 384.
 1021. Česká litеratura. – 1985. – № 5. – S. 385 – 480.
 1022. Česká litеratura. – 1985. – № 6. – S. 451–576.
 1023. Česká litеratura. – 1986. – № 1. – S. 1 – 95.
 1024. Česká litеratura. – 1986. – № 2. – S. 97 – 192.
 1025. Česká litеratura. – 1986. – № 3. – S. 193 – 288.
 1026. Česká litеratura. – 1986. – № 4. – S. 289 – 384.
 1027. Česká litеratura. – 1986. – № 5. – S. 385 – 480.
 1028. Česká litеratura. – 1986. – № 6. – S. 481 – 576.
 1029. Česká litеratura. – 1987. – № 1. – S. 1 – 96.
 1030. Česká litеratura. – 1987. – № 3. – S. 193 – 288.
 1031. Česká litеratura. – 1987. – № 4. – S. 289 – 384.
 1032. Česká litеratura. – 1987. – № 5–6. – S. 385 – 576.
 1033. Česká litеratura. – 1988. – № 1. – S. 1 – 96.
 1034. Česká litеratura. – 1988. – № 2. – S. 97 – 192.
 1035. Česká litеratura. – 1988. – № 4. – S. 289 – 384.
 1036. Česká litеratura. – 1988. – № 5. – S. 385 – 480.
 1037. Česká litеratura. – 1988. – № 6. – S. 481 – 576.
 1038. Česká litеratura. – 1989. – № 2. – S. 97 – 192.
 1039. Česká litеratura. – 1989. – № 3. – S. 193 – 288.
 1040. Česká litеratura. – 1989. – № 4. – S. 289 – 384.
 1041. Česká litеratura. – 1989. – № 5. – S. 385 – 480.
 1042. Česká litеratura. – 1989. – № 6. – S. 481 – 576.
 1043. Česká litеratura. – 1991. – № 3. – S. 193 – 288.
 1044. Česká litеratura. – 1999. – № 5. – S. 449–568.
 1045. Česká litеratura. – 1999. – № 6. – S. 569–672.
 1046. Česká litеraturá 1953–2002. Článková bibliografie k 50. Výročí založení časopisu. – Praha, 2003. – 528 s.
 1047. Ceské písemnictví v díle Maxe Svabinského : Výstava k 85. umelcovým narozeniná. – Praha – Strahow, 1958.
 1048. Česko-ruskỳ slovník. – Praha, 1958.
 1049. Český romantismus v evropském kontextu. – Praha, 1993. – 227 s.
 1050. Čeští spisovatelé 19 století. – Praha, 1971. – 250 s.
 1051. Čeští spisovatelé 20 století. Slovníková příručka / Za red. Milana Blahynky. – Praha, 1985. – 832 s.
 1052. Cheever J. Wykształcona amerykanka. Opowiadania / John Cheever. – Łódź, 1974. – 120 s.
 1053. Christie A. Kurtyna / A. Christie. – Warszawa, 1978. – 208 s.
 1054. Clementis V. O kultúre a umení / Vladimír Clementis. – Tatran, 1977. – 263 s.
 1055. Communautés interllittéraires spécifiques / Dionýy Ďurišin et collectif. – Vol. 5.
 1056. Czartoryska U. Od pop-artu do sztuki konceptualnej / Urszula Czartoryska. – Warszawa, 1973. – 350 s.
 1057. Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX–XX wieku / Pod red. C. Niedzielskiego, J. Speiny. – Toruń, 1990. – 236 s.
 1058. Dějin české literatury. – Praha, 1955. – 208 s.
 1059. Dĕjiny české literatury. Starší česká literatura. – Praha, 1959. – T. 1. – 531 s.
 1060. Dějin české literatury. Literatura národního obrození / Pod red. J. Makařovský. –  Praha, 1961. – T. 2. –  675 s.
 1061. Dějin české literatury. Literatura druhé poloviny devatenáctého století / Pod red. J. Makařovský. –  Praha, 1961. – T. 3. –  630 s.
 1062. Dějinzy francouzske literatury (1789–1870). – Praha, 1966. – T. 1. – 660 s.
 1063. Dějinzy francouzske literatury (1870–1930). – Praha, 1976. – T. 2. – 770 s.
 1064. Dĕjiny francouzské literatury 19 a 20 stol. Od 30 let do současnosti. – Praha, 1979. – T. 3. – 992 s.
 1065. Dejiny slovenskej literatúry. – Bratislava, 1960. – 682 s.
 1066. Deutsces schriftstellerlexikon. – Weimar, 1962. – 651 s.
 1067. Deutsche literatur. – Moskau, 1967. – 318 c.
 1068. Deutsche volksballaden. – Moskau, 1983. – 415 s.
 1069. Dictionnaire de littérature contemporaine / Pierre de Boisdeffre. – Paris, 1963.– 708 s.
 1070. Dílo Jiřího. Wolkra. – Praha–Bratislava, 1958. – 544 s.
 1071. Dolanský J. Mistři ruského realismu u nás / Julius Dolanský. – Praha, 1960. – 457 s.
 1072. Doležal J., Hrozienčik J. Medzinárodná solidarita v slovenskom národnom povstaní / Jiři Doležal, Jozef Hrozienčik. – Bratislava, 1959. – 279 s.
 1073. Dostál V. Literárního kritika Julia Fučíka „léta učednická” / Vladimír Dostál. – Praha, 1975. – 541 s.
 1074. Drug Š. Dav a davisti / Štefan Drug. – Bratislava: Obzor, 1965. – 260 s.
 1075. Dubravius J. Tberiobulia Rada zvířat  / Jan Dubravius. – Praha, 1983. – 206 s.
 1076. Ďurišin D. Čo je svetovā literatūra? / Dionýz Ďurišin. – Bratislava: Obzor, 1992. – 214 s. (2 прим.)
 1077. Ďurišin D. Dialógy a reflexie (o medziliterárnosti) / Dionýz Ďurišin. – Bratislava, 1987. – 200 s. (2 прим.)
 1078. Ďurišin D. Osobitné medziliterárne spoločenstvá / Dionýz Ďurišin. – Bratislava, 1992. – 342 s.
 1079. Ďurišin D. , Korkos L. Svetova literature perom a dlatom. – Bratislava: “Obzor”, 1993.
 1080. Dvořáková P. Marta a Marie. Román o dobré ženě / Pavla Dvořáková. – Praha, ///. – 172 s.
 1081. Dyskursy rozumu między przemocą I emancypacją. Z recepcji Jurgena Habermasa w Polske /  Pod red. L. Witkowskiego. – Toruň, 1990. – 293 s.
 1082. Editor a text. Úvod do prakticě textologie. – Praha, 1971. – 178 s.
 1083. Erben K. J. České pohádky / Karel Jaromír  Erben. – Praha, 1958. –  182 s.
 1084. Fabuła utworu literackiego / Pod red. D. Murawski. – Toruń, 1987. – 207 s.
 1085. Faulkner W. Światłość w sierpniu /  William Faulkner. – Warszawa, 1975. – 660 s.
 1086. Feist P. Impressionistische Malerei in Frankreich / Peter H. Feist. – Dresden, 1972. – 75 c.
 1087. Fischer J. Kritický realismus. Balzac, Stendahal a základní otázky realismu / Jan O. Fischer. – Praha, 1979. – 480 s.
 1088. Fischer J. Pohledy pod pokličku / Jan O. Fischer. – Praha, 1974. – 361 s.
 1089. Fischer J. Problémy francouzkého kritického realismu / Jan O. Fischer. – Praha, 1961. – 210 s.
 1090. Fisher E. Odcizení, decadence, realismus / Ernst Fisher. – Praha: Československý spisovatel, 1963. – 100 s.
 1091. Fisher J. Béranger – nejslavnĕjší francouzský písničkář / Jan O. Fisher. – Praha, 1967. – 416 s.
 1092. Flaker A. Komparatistika ili znanost o književnosti / Aleksandar Flaker. – Zagreb, 1976. –  S. 353 – 362. (2 прим.)
 1093. Flaubert G. Madame Bovary / Gustave Flaubert. – Moscou, 1952. – 379 s.
 1094. Franek L. Štýl prekladu. Vývinovo-teoreticka a kritická analýya slovenských prekladov Paula Claudela / Ladislav Franek. – Bratislava, 1997. – 160 s.
 1095. Fučik J. Reportáž psaná na oprátce / Julius Fučik . – Moskva, 1950. – 94 s.
 1096. Fučik J. Vzbor ye studií článku a dopisu / Julius Fučik. – Moskva, 1951. – 310 s.
 1097. Gide A. Vatikánské kovky / André Gide. – Praha, 1967. – 233 s.
 1098. Glazarová J. Roky v kruhu / Jarmila Glazarová. – Praha : Československý spisovatel, 1979. – 365 s.
 1099. Glynová  E. Bludiště lásky (The reflections of ambrosine). Roman / Elinor Glynová. – Praha, 1927. – 270 s.
 1100. Goethe J. Die Leiden des jungen Werther / Johann Wolfgang Goethe. –  Leipzig, 1971. – 73 s.
 1101. Goethe J. Egmont / Johann Wolfgang Goethe. – Leipzig, 1973. – 95 s.
 1102. Goethe J. Gedichte. Eine Auswabl / Johann Wolfgang Goethe. – Leipzig, 1973. – 235 s.
 1103. Goethe J. Iphigenie auf Tauris / Johann Wolfgang Goethe. – Leipzig, 1974. –  73 s.
 1104. Goethe Johann Wolfgang. Befchichte Bottfriedens von Berlichingen mit der eifernen Sand / Johann Wolfgang Goethe. – Leipzig, 1955. – 127 s.
 1105. Grygar M. Umění reportáže / Mojmír Grygar. – Praha : Československý spisovatel, 1961 – 176 s.
 1106. Hacura V. Nĕžnŷmi drabicy /  V. Hacura. – Praha, 1983. – 119 s.
 1107. Halas F. Naše pani Božena Němcová / František Halas. – Praha, 1956. – 34 s.
 1108. Hampl Z. Ohlas III. Svazku fischerových dějin francouzské literatury / Zdeněk Hampl // Časopis pro moderní filologii. – Ročník 64 / 1982. – S. 1–6. (ксерокопія)
 1109. Hausenblas Кarel, Macurová Alena. Stylizace komunikačnich jevů v umělecké próze. Na materiále Povidek malostranských Jana Nerudz // Československá slavistika, 1983. – /// s.
 1110. Havel R. Olbrachtovo zpracování bidpajových bajek / Rudolf Havel. – S. 138–143. (ксерокопія)
 1111. Havel R. Utajené překlady / Rudolf Havel. – Torst, 1996. – 230 s.
 1112. Havlíček J. Jaro v domĕ / Jaroslav Havlíček. – Praha, 1975. – 152 s.
 1113. Havránek B., Jedlička A. Česká mluvnice / Bohuslav Havránek, Alois Jedlička. – Praha, 1963. – 561 s.
 1114. Heine H. Atta Ttoll. Ein Sommer-nachtstraum / Heinrich Heine. – Leipzig, 1971. –  120 s.
 1115. Heine H. Deutschland. Ein Wintermärchen / Heinrich Heine. – Leipzig, 1971. – 105 s.
 1116. Heine H. Die romantische schule / Heinrich Heine. – Leipzig, 1972. – 198 s.
 1117. Heřman M. Josrf Dobrovský a českě přislovnictví / Miroslav Heřman. – Praha, 1968. – 156 s.
 1118. Herman Y., Brabec J., Karfikova V., Formánková V. Čtyři studie o Františku Hrubínovi / Y. Herman, J. Brabec, V. Karfikova, V. Formánková. – Praha, 1960. – 230 s.
 1119. Hlavní téma: psychologická próza: Sborník příspěvků z Laboratorě pszchologické, konané v hradci Králové 21–22. Září 1993. – Gaudeamus, 1994. – 204 s.
 1120. Hnízdo V. Ivan Olbracht / Vlastislav Hnízdo. – Praha, 1982. – 324 s.
 1121. Holan V. A jeho souputnici / V. Holan // Sbornik přispěvků y III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. – 2005. – Sv. 2. – 294 s.
 1122. Holan V. Sebrané spise / Vladimir Holan. – Praha, 1968. – 305 s
 1123. Holub O. Věc: Loupežník Nikola Šuhaj / Ota Holub. – Praha, 1983. – 237 s.
 1124. Holý J. Problémy nové české epiky / Jiří Holý. – Praha, 1995. – 99 s.
 1125. Honzíkova M. Jiří Wolker / Milena Honzíkova. – Praha, 1953. – 32 s.
 1126. Hora J. Poesie a život. Úvahy, studie, soudy / Josef Hora. – Praha : Československý spisovatel, 1959. – 461 s.
 1127. Host do domu. Kritika. Literatura. Umění. – Praha, 1960. – № 1. – S. 1 – 48.
 1128. Host do domu. – 1960. – № 5. – S. 193 – 240.
 1129. Host do domu – 1960. – № 6. – S. 242 – 288.
 1130. Host do domu. – 1960. – № 7. – S. 289 – 336.
 1131. Host do domu. – 1960. – № 8. – S. 337 – 384.
 1132. Host do domu. – 1960. – № 9. – S. 386 – 432.
 1133. Host do domu. – 1960. – № 10. – S. 433 – 480.
 1134. Host do domu. – 1960. – № 12. – S. 352 – 576.
 1135. Host do domu. – 1964. – № ///. – 80 s.
 1136. Hrabák J. Hlavní proudy v starší české literature / Učební texty vysokých škol / Josef Hrabák. – Praha, 1960. – 164 s.
 1137. Hrubín F. J. W. [1924–1944]. Faksimile rukopisu / František Hrubín. – Praha, 1960. – /// s.
 1138. Hrubín F. Můj zpĕv / František Hrubín. – Praha, 1956. – 68 s.
 1139. Hrzalová H. Spoluvytvářet skutečnost. K vývoji české socialistické kritiky a prózy v letech 1945–1975 / Hana Hrzalová – Praha: Československý spisovatel, 1976. – 163 s.
 1140. Hvišč J. Problémy literárnej genológie /  Jozef Hvišč. – Bratislava, 1979. – 144 s.
 1141. Impuls. Mĕsíčník pro literární kritiku a teorii. – Praha, 1968. – Roč. 3. – № 4. – S. 241–320.
 1142. Impuls: Měsičnik pro literární kritiku a teorii. – 1967. – № 9. – S. 641 – 718.
 1143. Interpretácii umeleckého textu. – ///, 1987. – 265 s.
 1144. Jak reflektujeme českou literature vzniklou v zahraniči. Sborník referátů a diskusních příspĕvků z conference uspořádané 24–25. 11. 1999. – Praha, 2000 – 152 s.
 1145. Janáčková Jaroslava. Český roman sklonku 19 století / Jaroslava Janáčkova. – Praha, 1967. – 204 s. (2 прим.)
 1146. Jeden Život. – Praha, 1948. – 123 s.
 1147. Jelinek E. Ukrajinskě dumy / Edvard Jelinek. – Pracha, 1888. – 100 s.
 1148. Jilemnický P. Kronika / Peter Jilemnický. – M., 1952. – 270 s.
 1149. Jirásek A. Filisofská historie / Alois Jirásek. – Praha, 1958. – 95 s.
 1150. Jirásek A. Staré povésti české / Alois Jirásek. – Moskva, 1954. – 110 s.
 1151. Jungmann M. Karel Nový. Náčrt života a díla / Milan Jungmann. – Praha, 1960. – 90 s.
 1152. Jungmann Milan. O současné české próze / Milan Jungmann // Studijní materiály československě společnosti pro šíření  politických a vědeckých znalostí . – Praha, 1959. – 34 s.
 1153. K formováni socialistickího konceptu české a slovenské literatury (Referáty ze symposia k 30 výročí Slovenského národního povstání. – Praha, 1974. – /// s.
 1154. Kadlec J. Balada o smutném boxerovi / Jozef Kadlec. – Praha, 1981. – 208 s.
 1155. Kafka F. Das erzählerische Werk. II / Franz Kafka. – Berlin, 1983. – 895 s.
 1156. Kajetán J. Tyl. Národe můj. Výbor  z vlastenecké poesie / Josef Kajetán. –Praha, 1957. – 60 s.
 1157. Kalaš J. Ivan Olbracht ve fotografii /Josef Kalaš – Praha, 1952. – /// s.
 1158. Kalina P. Słownik podręczny francusko-polski i polsko-francuski / Paweł Kalina. – Warszawa, 1933. – 616 s.
 1159. Kapitoly y z dejín slovenskej filozofie. – Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1957. – 475 s.
 1160. Katalog wydawnictwa universitetu Łodzkiego. – Jesień–zima 2009. – 108 s.
 1161. Kautman F. St. K. Neumann. Člověk a dílo 1875 – 1917 / František Kautman. – Praha, 1966. – 205 s.
 1162. Kierunki filozofii współczesnej. Część IV. Filozofia polska. – Toruń, 1989. – 313 s.
 1163. Kipling R. Kim / Rudyard Kipling. – Warszawa ///. – T. 1. –  202 s.
 1164. Kleine deutsche prosa. – Л., 1976. – 212 с.
 1165. Kleist H. Vom Kohlbaas haben. Nachkommen gelebt / Heinrich von Kleist. – Leipzig, 1972. – 349 s.
 1166. Knopp F. Bibliografie díla Vladimíra Macury / František Knopp. – Praha, 2000. – 141 s.
 1167. Kobeliarovská panychída za P. J. Šafárikom / Pripravil Pavol Petrus. – Prešov, 1994. – 31 s.
 1168. Kochannyj C. O podkarpatské Rusi / Cyril Kochannyj. – Praha, 1929. – 40 s.
 1169. Kochol V. Poézia štúrovcov / Victor Kochol. – Slovenská akadémia vied, 1955. – 370 s.
 1170. Kollár J. Básně / Ján Kollár. – Praha, 1981. – 315 s.
 1171. Kollár J.O literárnej vzájomnosti / Ján Kollár. – Bratislava, 1954. – 225 s.
 1172. Koluba-Połatyńska A., Sorbijan A. Dokumentacija twórszości naukowej Stefanii Skwarcyzńskiej / Anna Koluba-Połatyńska, Anna Sorbijan. – Lódź, 1984. – 89 s.
 1173. Kopisťanska N. F., Gošovský V. L. Jak vznikla první kniha Ivana Olbrachta o Zakarpatsku / Nonna Kopyst’anska, V. L. Gošovský // Česka literatura. – Praha, 1977. – Č. 1. – S. 26–34. (13 прим.)
 1174. Kopystianska N. Osobliwości funkcji przestrzennego detalu u Franza Kafki / Nonna Kopystianska // Mimesis w dyskursie literackim. – Toruń, 1996. – S. 135 – 148.
 1175. Král F. Bue, ako nebolo / Fraňo Král. – Bratislava, 1953. – 358 s.
 1176. Král J. Podkarpatská Rus / Dr. Jiří Král. – Praha, 1924. – 124 s.
 1177. Králík O. Čelakovského Toman a lesní panna / Oldřich Králík.
 1178. Králík O. Erbenův Vodník / Oldřich Králík.
 1179. Kramerius V. R. Obnovený Ezop aneb Nové Ezopovy bájky / Václav Rodomil Kramerius. – Praha, 1986. – 224 s.
 1180. Kratochvíl J. Prameny. Román. Díl druhý / Jaroslav Kratochvíl. – Praha, 1935. – 360 s.
 1181. Kratochvíl J. Prameny. Román. Díl první / Jaroslav Kratochvíl. – Praha, 1934. – 424 s.
 1182. Krejčí K. Česká literature a kulturní proudy evropské / Karel Krejčí. – Praha, 1975. – 388 s.
 1183. Krejčí K. Praha. Legend a skutečnosti / Karel Krejčí. – Praha, 1967. – 396 s.
 1184. Kubilius V. Žanrų kaita ir sintezė / Vytautas Kubilius. – Vilnius, 1986. – 246 s.
 1185. Kubínová M. Sondy do sémiotiky literárního díla / Marie Kubínová. – Praha, 1995. – 180 s.
 1186. Kubka F. Malé povídky pro Mr. Trumana / František Kubka. – Praha, 1953. – 144 s.
 1187. Kundera Milan. Umění románu / Milan Kundera. – Praha, 1960. – 192 s. (2 прим.)
 1188. Künstler-Langner Danuta. Cztery strony światła / Danuta Künstler-Langner. – 1986. – 66 s.
 1189. Kurowicki J. Człowiek i sytuacje ludzkie / Jan Kurowicki. – Ossolineum, 1970. – 150 s.
 1190. Langer H. Ein Mann fand zu sich selbst / Herbert A. Langer. – Moskau, 1951. – 110 s.
 1191. Lasák O. Z malířova zápisníku / Oldřich Lasák. – Praha, 1959. – 121 s.
 1192. Lausz K. Podstawowe problemy Współczesnej metodyki literatury / Karol Lausz. – Warszawa, 1970. – 290 s.
 1193. Lexicon der Weltliteratur. – Leipzig, 1966. – 903 s.
 1194. Listy filologické. – Ročník 96. – 1973. – № 1. – S. 1 – 65.
 1195. Listy filologické. – Ročník 96. – 1973. – № 2. – S. 65 – 124.
 1196. Literární měsíčník. – Ročník X. – 1981. – № 1. – 160 s.
 1197. Literární měsíčník. – Ročník X. – 1981. – № 2. – 160 s.
 1198. Literární měsíčník. – Ročník X. – 1981. – № 3. – 160 s.
 1199. Literární měsíčník. – Ročník X. – 1981. – № 5. – 160 s.
 1200. Literární měsíčník. – Ročník X. – 1981. – № 6. – 160 s.
 1201. Literární měsíčník. – Ročník X. – 1981. – № 7. – 160 s.
 1202. Literární měsíčník. – Ročník X. – 1981. – № 8. – 160 s.
 1203. Literární měsíčník. – Ročník X. – 1981. – № 9. – 160 s.
 1204. Literární měsíčník. – Ročník X. – 1981. – № 10. – 160 s.
 1205. Literární měsíčník. – Ročník XI. – 1982. – № 6. – 160 s.
 1206. Literární rukovĕť. K čítance pro sedmou třídu českých středních škol / Sestavil Dr. Jan Menšík. – Praha, 1929. – 112 s.
 1207. Literární rukovĕť. K čítance pro šestou třídu českých středních škol / Sestavil Dr. Jan Menšík. – Praha, 1928. – 104 s.
 1208. Literární rukovĕť. Pro nejvyšší třídy středních škol českých / Sestavil Dr. Jan Menšík. – Praha, 1930. – 140 s.
 1209. Litteraria humanitas: genologické studie. – Brno, 1990. – № 1. – 435 s.
 1210. Litteraria humanitas: genologické studie. – Brno, 1993. – № 2. – 424 s.
 1211. Litteraria humanitas: Západ-Východ. – Brno, 1995. – № 3 – 175 s.
 1212. Litteraria humanitas: Roman Jakobson. – Brno, 1996. – № 4. – 529 s.
 1213. Litteraria humanitas: problény poetiky. – Brno, 2006. – № 14. – 385 s.
 1214. Lukáš L. Literární místopis semilska / Ladislav Lukáš. – Semila, 1948. – 68 s.
 1215. Macek A. Stati o kultuře umění a literatuře / Antonín Macek. – Praha: Československý spisovatel, 1963. – 230 s.
 1216. Mácha K. H. Jasná noc mne vzbůru vábí... / Karel Hznek Mácha. – Praha, 1961. – 155 s.
 1217. Macura V. Český sen / Vladimir Macura. – Praha, 1998. – 215 s.
 1218. Macura V. Štastny věk. Symboly, emblémz a mýty 1948 – 1989 / Vladimír Macura. – Praha, 1992. – 126 s.
 1219. Macura V. Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ / Vladimír Macura. – Praha, 1983. – 285 s.
 1220. Magnuszewski J. Historia litaratury czeskiej / Józef Magnuszewski. – Wroclaw–Warszawa–Krakow–Gdansk, 1973. – 383 s.
 1221. Magnuszewski J. Sĺowiańszczyzna zachodnia I południowa / Józef Magnuszewski. – Warszawa, 1995. – 295 s.
 1222. Majerová M. Havířská balada / Marie Majerová. – Praha, 1978. – 140 s.
 1223. Majerová M. Náměsti Republiky / Marie Majerová. – Praha, 1960. – 231 s.
 1224. Majerová M. P řehrada / Marie Majerová. – Praha, 1974. – 315 s.
 1225. Majerová M. Prameny a proudy / Marie Majerová. – Praha, 1982. – 310 s.
 1226. Majerová M. Siréna / Marie Majerová. – Praha, 1953. – 389 s.
 1227. Majerová M. Výbor z díla / Marie Majerová. – М., 1953. – 373 с.
 1228. Majerová M. Zaviata laska / Marie Majerová. – Tatran, 1977. – 211 s.
 1229. Majerová M. Záyračná hodinka a nespokojený králíček / Marie Majerová. – Praha, 1955. –160 s.
 1230. Malířová H. Barva krve. Dědictví / Helena Malířová. – Praha, 1959. – 288 s.
 1231. Malířova H. Deset životů / Helena Malířova. – Praha, 1962. – 225 s.
 1232. Malířová H. Povídky s dobým koncem / Helena Malířová. – Praha, 1923. – 164 s.
 1233. Malířová H. Pravo na štěstí / Helena Malířová. – Praha, 1970. – 232 s.
 1234. Malířová H. Rudé besidky / Helena Malířová. – Praha, 1923. – 158 s.
 1235. Mały leksykon filizofów. – Poznań, 1994. – 143 s.
 1236. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich. – Warszawa, 1971. – 545 s.
 1237. Mały słownik pisarzy zachodniosłowiańskich i południowosłowiańskich. – Warszawa, 1973. – 508 s.
 1238. Markiewicz H. Pożegnania / Henryk Markiewicz. – Krakow, 1992. – 95 s.
 1239. Martuszewska A. Powieść i prawdopodobieńsrwo / Anna Martuszewska. – Kraków, 1992. – 185 s.
 1240. Mein kleines lesebuch: Книжка для читання німецькою мовою для учнів 6-го класу / Упоряд. П. Р. Уберська. – К., 1967. – 102 c.
 1241. Menšik J. Literǎrni rukovět / J. Menšik. – Praha, 1920. – /// s.
 1242. Menšik J. Literǎrni rukovět / J. Menšik. – Praha, 1928. – /// s.
 1243. Menšik J. Literǎrni rukovět / J. Menšik. – Praha, 1929. – /// s.
 1244. Mieletinski E. Poetyka mitu / Eleazar Mieletinski. – Warszawa, 1981. – 480 s.
 1245. Miklaszewska M. «Nový Ikaros» Konstantina Biebla jako manifestacja światopoglądu oraz koncepcja roli poety w świecie współczesnym / M. Miklaszewska // ///, ///. – S. 285–291. (відбиток)
 1246. Mimesis w dyskursie literackim / Pod red. C. Niedzielskiego, J. Speiny. – Toruń, 1996. – 247 s.
 1247. Morawski S. O przedmiocie I metodzie estetyki / Stefan Morawski. – Warszawa, 1973. – 224 s.
 1248. Morgenstern v čehách. 21 proslylých básní ve 179 českých překladech 36 autorů – Praha, 1996. – 88 s.
 1249. Mukařovský J. Božena Němcová / Jan Mukařovský. – Brno, 1950. – 41 s.
 1250. Mukařovský J. O motorickém děni v poeyii / Jan Mukařovský. – Praha, 1985. – 145 s.
 1251. Mukařovský J. Pokus o slohový rozbor «Babičky» Boženy Němcové / Jan Mukařovský.
 1252. Mukařovský J. Studie z estetiky  / Jan Mukařovský. – Praha, 1966. – 371 s.
 1253. Mukařovský J. Studie z poetiky / Jan Mukařovský. – Praha, 1982. – 907 s.
 1254. Mukařovský Jan. Cestami poetiky a estetiky / Jan Mukařovský. – Praha, 1971. – 365 s.
 1255. Mukařovský Jan. Příklad poezie. K otázce travalé platnosti Máchova díla / Jan Mukařovský. – Praha, 1991. – 76 s.
 1256. Nástin dějin české literatury od počátku národního obrození až do současnosti. – Praha, 1955. – /// s.
 1257. Nejedlá J. Balada a moderní epica / Jaromíra Nejedlá. – Praha, 1975. – 180 s.
 1258. Nejedlá J. Balada v proměně doby / Jaromíra Nejedlá. – Praha, 1989. – 256 s.
 1259. Nejedlá J. Václav Kaplický. Portréty spisovatelů / Jaromíra Nejedlá. – Praha, 1975. – 184 s.
 1260. Nejedlý Z.  Kritiky (Den. 1907–1909) / Zdeněk Nejedlý. – 1954. – /// s.
 1261. Nejedlý Z.  Kritiky (Den. 1907–1909) / Zdeněk Nejedlý. – Praha, 1954. – 612 s.
 1262. Nejedlý Z. Tyl hálek jirásek / Zdeněk Nejedlý . – Praha, 1951. – 70 s.
 1263. Nejedlý Z. Z ceske kultury / Zdeněk Nejedlý. – Praha, 1953. – 495 s.
 1264. Nejedlý Zd. Čtyři studie o Al. Jiráskovi / Zdeněk Nejedlý. – Praha, 1951. – 382 s.
 1265. Nejedlý Zd. Nedélni epištoly / Zdeněk Nejedlý. – Praha, 1955. – 237 s.
 1266. Nejedlý Zd. O literaratuře / Zdeněk Nejedlý. – Praha, 1953. – 1000 s.
 1267. Němcová B. Babička. Obrazy z  venkovského života / Božena Němcová. – Brno, 1931. – 230 s.
 1268. Němcová B. Divá Bára / Božena Němcová. – Moskva, 1954. – 62 s.
 1269. Němcová B. Národní pohádky / Božena Němcová. – Praha, 1962. – 94 s.
 1270. Němcová B. Povídky / Božena Němcová. – Praha, 1952. – 330 s.
 1271. Neruda J. Studie, referátz, diskusní příspevky / Jan Neruda. – Praha, 1991. – 185 s.
 1272. Neruda J. Doma a v cizině / Jan Neruda. – Praha, 1928. – 270 s.
 1273. Neruda J. Malostranské povidky / Jan Neruda. – Praha, 1929. – 286 s.
 1274. Neruda J. Výbor y díla / Jan Neruda. – Moskva, 1953. – 390 s.
 1275. Neruda J. Týdenní táčky (výbor feuilletonů y let 1863 – 1865) / Jan Neruda. – Praha, 1929. – 254 s.
 1276. Neumann S. Bezedný rok. Básnĕ 1938 / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1951. – 92 s.
 1277. Neumann S. Československá cesta I / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1934. – 139 s.
 1278. Neumann S. Československá cesta II–III / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1935. – 139 s.
 1279. Neumann S. Enciány s Popa Ivana / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1933. – 129 s.
 1280. Neumann S. Enciány s Popa Ivana / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1954. – 104 s.
 1281. Neumann S. Krise národa / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1930. – 74 s.
 1282. Neumann S. Láska. Lyrické intermezzo 1925–1932 / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1959. – 245 s.
 1283. Neumann S. Nové zpěvy / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1951. – 176 s.
 1284. Neumann S. Sebrané spisy 1914–1918 / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1953. – 135 s.
 1285. Neumann S. Sonata horizontálního života / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1959. – 144 s.
 1286. Neumann S. Umění a politika / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1956. – 330 s.
 1287. Neumann S. Umĕní a politika I / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1953. – 272 s.
 1288. Neumann S. Vzpomínky / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1931. – 263 s.
 1289. Neumann S. Zpěvy hněvu i lásky / Stanislav K. Neumann. – Praha, 1962. – 176 s.
 1290. Neumíra H. Dopisy o Juliu Fučikovi / Hrdina Neumíra. – Praha, 1953. – 142 s.
 1291. Nezval V. Dílo XX. Dnes ještĕ zapadá slunce nad Atlantidou / Vítĕzslav Nezval. – Praha, 1963. – 120 s.
 1292. Nikolski S. O czym nie zdążył napisać Hašek  / Siergiej Nikolski // Pamiętnik Słowiański. –  1983. – № 33. – S. 181 – 202.
 1293. Nikolskij S. Z rodokmenu Josefa Švejka / Sergej Nikolskij // Česká literature 36. – 1988. – Č. 4. – S. 358–369. (ксерокопія)
 1294. Noll D. Die abenteuer des Werner Holt / Dielter Noll (адаптований текст). – K., 1973. – 118 с.
 1295. Nosek M., Laiske M. Bibliografie Ivan Olbracht / Miroslav Nosek, Miroslav Laiske. – ///, ///. – 160 s.
 1296. Nosné tradice české slavistiky / Edit. Pospišil I., Šaur J. – Brno, 2012. – 244 s.
 1297. Novinky Odeonu. Červenec–srpen 1971. – Praha, 1971. – 17 s.
 1298. Novomeský L. Moderní česká literature a umění / Ladislav Novomeský. – Praha, 1974. – 308 s.
 1299. Novomeský L. Z úrodných podstát človečích / Laco Novomeský. – Bratislava, 1975. – 352 s. (2 прим.).
 1300. Novotný V. Odpovědnost tvorby / Vladimir Novotný. – Praha, 1983. – 130 s.
 1301. Nový K. Čas, který zpívá / Karel Nový. – Praha, 1960. – 139 s.
 1302. O poetice literárních druhů / M. Červenka, J. Holý, M. Jankovič, P. Janoušek, M. Kubínová, M. Mravcová. – Praha, 1995. – 184 s.
 1303. Olbracht I. Anna proletářká / Ivan Olbracht. – Praha, 1928. – Spisy V. – 325 s.
 1304. Olbracht I. Bejvávalo / Ivan Olbracht. – Praha, 1950. – 196 s.
 1305. Olbracht I. Cesta za poznáním / Ivan Olbracht. – Praha, 1957. – 224 s.
 1306. Olbracht I. Devět veselch povídek y rakouska i republikz / Ivan Olbracht, 1927 – 260 s.
 1307. Olbracht I. Dobyvatel / Ivan Olbracht. – Praha, 1955. – Spisy XI. – 570 s.
 1308. Olbracht I. Dopis z Československa / Ivan Olbracht. – Praha, 1961. – 35 s.
 1309. Olbracht I. Hory a staletí. Kniha reportáží z Podkarpatska / Ivan Olbracht. – Praha, 1935. – 242 s.
 1310. Olbracht I. Koliba nad holatỳnem / Ivan Olbracht. – Praha, b.r. – 30 s.
 1311. Olbracht I. Nikola Šuhaj loupežník / Ivan Olbracht. – Praha, 1958. – 217 s.
 1312. Olbracht I. Nikola Šuhaj loupežník / Ivan Olbracht. – Praha, 1967. – 196 s.
 1313. Olbracht I. Nikola Šuhaj loupežník. Golet v údolí. Hory a staletí / Ivan Olbracht. – Praha, 1959. – 625 s.
 1314. Olbracht I. O mudrci bidpajovi a jeho zvířátkách / Ivan Olbracht. – Praha, 1947. – 172 s.
 1315. Olbracht I. O uměni a společnosti / Ivan Olbracht. – Praha, 1958. – 310 s.
 1316. Olbracht I. O zlých samotářich / Ivan Olbracht. – Praha, 1960. – 180 s.
 1317. Olbracht I. Podivné přátelstvi. Herce jesenia / Ivan Olbracht. – Praha, 1960. – 255 s.
 1318. Olbracht I. Podivné přátelstvi. Herce jesenia / Ivan Olbracht. – Praha, 1919. – 445 s.
 1319. Olbracht I. Pověsti a bajky / Ivan Olbracht. Spisy XII. – Praha, 1955. – 466 s.
 1320. Olbracht I. První prózy / Ivan Olbracht. Spisy XIII. – Praha, 1954. – 392 s.
 1321. Olbracht I. Pryč slegendami / Ivan Olbracht. – Praha, 1961. – 325 s.
 1322. Olbracht I. Skryté stopy / Ivan Olbracht. – Praha, 1982. – 188 s.
 1323. Olbracht I. Z rané tvorby / Ivan Olbracht. – Praha, 1981. – 564 s.
 1324. Olbracht I. Žalář nejtemnějši / Ivan Olbracht. – Praha, 1959. – 185 s.
 1325. Olbracht I. Žalář nejtemnějši / Ivan Olbracht. – Praha, 1963. – 34 s.
 1326. Olbracht I. Zamřížované zrcadlo / Ivan Olbracht. – Praha, 1930. – 328 s.
 1327. Olbracht I. Zamřížovane zrcadlo / Ivan Olbracht. – Praha, 1962. – 235 s.
 1328. Olbracht I. Zamřížované zrcadlo / Ivan Olbracht. Spisy VII. – Praha, 1954. – 252 s.
 1329. Olbracht I. Ze starých letopisů / Ivan Olbracht. – Praha, 1974. – 90 s.
 1330. Olbracht I. Země bez jména / Ivan Olbracht. – Praha, 1932. – 92 s.
 1331. Otáykz českého kánonu. – Praha, 2006. – 691 s.
 1332. Pamĕtní list k odhalení pomníku Josefa a Karla Čapka. – Praha, 1995. – 32 s.
 1333. Patočka J. Symbol země u K. H. Máchy / Jan Patočka. – Praha, 1944. – 32 s.
 1334. Pavera L Od středověku k romantismy / Libor Pavera. – Opava, 2000. – 225 s.
 1335. Pavera L. Kayatel / Libor Pavera. – Brno, 2003. – 231 s.
 1336. Pavera L. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu: Stabilita a labilita žánrů / Libor Pavera a kolektiv. – Oprava, 2005. – Vol. 2 – 483 s.
 1337. Peterka J. Principy a tendence / Josef Peterka. – Praha: Československý spisovatel, 1981. – 156 s.
 1338. Petrmichl Jan. Patnáct let české literatury / Jan Petrmichl. – Praha, 1961. – 170 s.
 1339. Phililigica pragensia / Časopis pro moderní filologii. – 1988. – № 3. – S. 121–184.
 1340. Pick J. R. Ptáci a jiné ryby (bajky a aforismy) / Jiří R. Pick. – Praha, 1955. – 104 s.
 1341. Píša A. M. Stopami dramatu a divadla. Studie a referáty / A. Píša. – Praha: Československý spisovatel, 1967. – 311 s. (2 прим.)
 1342. Písková M. Zbojnícke variácie / Milada Písková. – Oprava, 1997. – 107 s.
 1343. Platkow A., Jaworowski M. Parlez-vous francais? (Обучение французскому языку по записям на пластинках) / A. Platkow, M. Jaworowski. – Варшава, 1970. – 196 c.
 1344. Poe E. A. Prose and potry / Edgard Allan Poe. – M., 1983. –  415 s.
 1345. Poetika rytmus verš. Bachtin. Ejchenbaum. Jakobson. Propp... – Praha, 1968. – 145 s.
 1346. Poetyka i stylistyka słowiańska. – Warszawa, 1973. – 367 s.
 1347. Poetzka i stzlisstzka słowiańska / Pod red. S. Skwarczyńska. – Wrocłav, Warszawa, Kraków, 1973. – 367 s. 
 1348. Pohorský M. Portrétz a problémy / Miloš Pohorský. – Praha, 1974. – 313 s.
 1349. Pokrivčák A. Literatúra a bytie / Anton Pokrivčák. – Nitra, 1997. – 73 s.
 1350. Pokrivčáková S. Karnevalová a satirická groteska / Silvia Pokrivčáková. – Garmond, 2002. – 100 s.
 1351. Poláček K. Michelup a motocykl / Karel Poláček. – Praha, 1980. – 272 s.
 1352. Poničan J. Jánošíkovci. Sociálna balada / Ján Poničan. – Bratislava, 1973. – 252 s.
 1353. Pospíšil I. Dva moravští slavisté: Alois Augustin vrzak Sergij Grigorovič Vilinskij / Ivo Pospíšil. // Slavia occidentalis. – 2000. –  № 57. – S. 219 – 233.
 1354. Pospíšil I. Existence, struktura, rozpětí a transcendence staroruské literatury / Ivo Pospíšil. // Sbornik praci filozofickě fakulty Brněnské university. – Brno,  1998. –  № 1. – S.  28 – 37.
 1355. Pospíšil I. Labyrint kroniky / Ivo Pospíšil. – Brno, 1986. – 190 s.
 1356. Pospíšil I. Literární věda a slavistika / Ivo Pospíšil. // Sbornik praci filozofickě fakulty Brněnské university. – Brno,  1998. –  № 1. – S.  91 – 98. (2 примір.)
 1357. Pospíšil I. Povaha a vývoj ruského románu nástin problematiky / Ivo Pospíšil. // Sbornik praci filozofickě fakulty Brněnské university. – Brno, 1996. –№ 43. – S. 54 – 66.
 1358. Pospišil I. Roypětí žánru / Ivo Pospišil. – Brno, 1992. – 170 s.
 1359. Pospíšil I. Slavistika na křižovatce / Ivo Pospíšil. – Brno, 2003. – 390 s.
 1360. Pospíšil I. Srdce literatury / Ivo Pospíšil. – Brno, 1993. – 45 s.
 1361. Pospíšil I. The Early Anglo-American Reflections in Russian Literature // Germanoslavica. – 1996. – III (VIII).
 1362. Pospíšil I. Výběrová bibliografie 1972–2012 / Ivo Pospíšil. – Brno, 2012. – 294 s.
 1363. Pozdravení Rusínů. Výbor z literatury podkarpatoruské 1920–1935 / Uspořádal a přeložil Dr. Antonín Hartl. – Bratislava, 1936. – 184 s.
 1364. Prace historzcznoliterackie. Studia y literaturz słowackiej. – Warszawa, Kraków, 1982. – Zeszyt 45. –  117 s.
 1365. Pražák A. Vrchlickému nablízku / Albert Pražák . – Praha, 1967. – 200 s.
 1366. Problemy teorii literatury / Pod red. H. Markiewicz – Wrocłav, Warszawa, Kraków, 1987. – Seria 1. – 505 s.
 1367. Problemy teorii literatury / Pod red. H. Markiewicz – Wrocłav, Warszawa, Kraków, 1987. – Seria 2. – 334 s.
 1368. Program studia české literarury. – Praha, 1975. – 54 s.
 1369. Pšenák J. Jan Amos Komenský 1592–1670 / Jozef Pšenák. – Matica slovenská, 1991. – 30 s.
 1370. Pujmanová M. Povídky z mĕstského sadu. Výbor z próz / Marie Pujmanová. – Praha, 1975. – 227 s.
 1371. Pujmanová M. Předtucha / Marie Pujmanová. – Praha, 1982. – 88 s.
 1372. Pujmanová M. Život proti smrti / Marie Pujmanová. – Praha, 1953. – 352 s.
 1373. Pytlík R.  Švejk dobývá svět / Radko Pytlík. – Kralove, 1983. – 99 s.
 1374. Pytlik R., Laiske M. Bibliografie J. Haška / Radko Pytlik, Miroslav Laiske. – Praha, 1960. – 334 s.
 1375. Rafaj O. Zápas o současnost / Oldřich Rafaj. – Praha: Československý spisovatel, 1978. – 288 s.
 1376. Rais K. V. Pantáta bezoušek / K. V. Rais. – Praha, 1969. – S. 97–190.
 1377. Rais K. V. Svatopluk Čech. Výbér z listů přátel / Karel Vaclav Rais. – Praha, 1959. – 65 s.
 1378. Rakús S Medzi mnohoznačnosťou a przesnosťou / Stanislav Rakús. – Levoča, 1993. – 120 s.
 1379. Rakús S. Pieseň o studničnej vode / Stanislav Rakús. – Bratislava, 1979. – 104 s.
 1380. Rakús S. Poetika prozaickěho textu / Stanislav Rakús. – Bratislava, 1995. – 118 s.
 1381. Realismus a modernost. Proměny v české próze 19 století / Sborník statí. – Praha, 1965. – 164 s. (2 прим.)
 1382. Realizácie textu. Teória literárneho diela – Levoča, 1993. – 60 s.
 1383. Realizácie textu. Teória literárneho diela – Levoča, 1994. – 68 s.
 1384. Realizácie textu. Teória literárneho diela – Levoča, 1995. – 60 s.
 1385. Remarque E. M. Łuk triumfalny / Erich Maria Remarque. – Warszawa, 1973. – 481 s.
 1386. Renatus Q. Márinka. Povídka / Q. F. Renatus. – Praha, ///. – 340 s.
 1387. Renn L. Ein ungewöhnliches Leben / Ludwig Renn. – Berlin, ///. – /// s.
 1388. Řezáč V. Nástup / Vačlav Řezáč . – Praha, 1953. – 386 s.
 1389. Řípa J. Groznatův štít / Jiří Řípa. – ///, 1976. – 144 s.
 1390. Rodák ze Starého Města. – Praha–Strahov.
 1391. Rumler J. Epik Jaroslav Havlíček / Josef Rumler. – Praha, 1973. – 304 s.
 1392. Rybák J. Chození na červenou / Josef Rybák. – Praha, 1975. – 54 s.
 1393. S. K. Neumann v obrazech / Zpracoval Dr. Oldřich Audy. – Praha, 1952. – //// s.
 1394. Sabolová O. Kompoyicia a sěmantika : autoref. dizert. zisk. vedeckej hodnosti kand. vied o umeni / Olga Sabolová. – Univezity Komenskěho. – Bratislava, 1995. – 20 s.
 1395. Šajtar D. Básník Eduard Bagricky / Drahomír Šajtar. – Ostrav, 1997. – 230 s.
 1396. Šalda F. X. Kritické projevy 10 (1917–1918) / F. X. Šalda. – Praha, 1957. – 55 s.
 1397. Sándor L. George Grosz / Láncz Sándor. – Budapest, 1971. – 84 s.
 1398. Sborník prací filisofické. – Ročník V. – № 3. – Brno. – 1956. – 158 s.
 1399. Sbornik praci filozofickě fakulty Brněnské university. – Brno, 2006. – S. 142–153.
 1400. Sbornik praci filozofickě fakulty Masarykovy university. – Brno, 2006. – S. 41–49.
 1401. Sborník šafárikovský. – Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo. – Bratislava, 1961. – /// s.
 1402. Sbornik Šafárikkovský. – Bratislava, 1963. – 214 s.
 1403. Sborník vypomínek. – Semily, 1961. – 111 s.
 1404. Schiller F. Die Jungfrau von Orleans / Friedrich Schiller. – Moskau. – 1946. – 112 s.
 1405. Scriller Friedrich. Kabale und liebe / Friedrich Schiller. – Leipzig, 1973. – 111 s.
 1406. Seifert J. Dílo III (1937–1952) / Jaroslav Seifert. – Praha, 1958. – 276 s.
 1407. Sejfer J. Čas plný pisni / Jaroslav Sejfer. – Praha, 1990. – 270 s.
 1408. Skácel J. Kdo pije potme víno / Jan Skácel. – Brno, 1988. – 80 s.
 1409. Školní rusko-českỳ slovník. – Praha, 1956. – /// s.
 1410. Skuczyński J. O przestrzeni teatralnej w dramatach Juliusza Słowackiego / Janusz Skuczyński. – Warszawa–Poznan–Torun, 1986. – 195 s.
 1411. Skwarczyńska S. Kierunki w badaniach literackich / Stefania Skwarczyńska. – Warszawa, 1984. – 391 s.
 1412. Slavenica helvetica: International Congress of Slavists 11, 1993, Bratislava. – Bern–Berlin–New York–Paris–Wien, 1998. – 417 s.
 1413. Slavenica helvetica: Sprache und Erzählhaltung bei Andrej Platonov. – Bern–Berlin–New York–Paris; Wien, 1998. – 373 s.
 1414. Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. – Praha, 1979. – Ročník XLVIII. – Ćislo 2–3.
 1415. Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. – Praha, 1997. – Ročník 66. – /// s.
 1416. Slavica litteraria. – Brně, 2001. – № 4. – 143 s.
 1417. Slavica litteraria. – Brno, 2001. – № ///. – 134 s.
 1418. Slavica Slovaca. – 1993. – Ročnik 28. – Čislo 1–2 // Kraus K. Vývinově tendencie v poězii Jána Kollara. – S. 85–92.
 1419. Slavistika. – Bratislava, 1989. – Ročník XXIII. – 170 s.
 1420. Sloboda J. Přítel Vítĕzslav Nezval / Jiří Sloboda. – Praha, 1966. – 352 s.
 1421. Slovanský sborník: Stati z oboru národopisu, kulturni historie a dějin literarního i společenského života. – 1886. – R. 5. – № 6 . – S. 245 – 292.
 1422. Slovanský sborník: Stati z oboru národopisu, kulturni historie a dějin literarního i společenského života. – 1886. – R. 5. – № 7. – S. 294 – 340 s.
 1423. Slovenská literatúra. – Bratislava, 1956. – 250 s.
 1424. Slovenská literatúra. – Bratislava, 1960. – Č. 1. – 136 s.
 1425. Slovenská literatúra. – Bratislava, 1960. – Č. 2. – S. 137–264.
 1426. Slovenská literatúra. – Bratislava, 1960. – Č. 3. – S. 265–388.
 1427. Slovensko. – 1993. – № 4. – 54 s.
 1428. Slovnřk českých spisovatelů. – Praha, 1964. – 625 s.
 1429. Slovnřk spisovatelů. Italie. – Praha, 1968. – 430 s.
 1430. Šmatlák S. Básnik Laco Novomeský / Stanislav Šmatlák. – Bratislava, 1967. – 348 s.
 1431. Smích a písně montmartru. – Praha, 1982. – 218 s.
 1432. Současní čeští spisovatelé. Povídky. – Moskva, 1952. – 184 s.
 1433. Sovětská literatura. Zprávy Československo-sovětského institutu. – Praha, 1954. – Ročník III. – Číslo 3. – 440 s.
 1434. Špačková L. Takový byl [o S. K. Neumannu] / L. Špačková. – Praha, 1957. – 197 s.
 1435. Špitzer J. Peter Jilemnický / Juraj Špitzer. – Bratislava, 1955. – 300 s.
 1436. Šrámek F. Stříbrný vítr / Fráňa Šrámek. – Praha, 1969. – 250 s.
 1437. Stanislavová Z. Priestorom spoločenskej prózy pre deti a mládež (Interpretačné štúdie) / Zuzana Stanislavová. – Prešov, 1995. – 100 s. (2 прим.)
 1438. Stašek A. Ivan Olbracht a Semily / Antal Stašek. – Semily, 1960.  – 66 c.
 1439. Sto padesát let česko-ukrajinských literárních styků 1814–1964. – Praha, 1968. – 478 s.
 1440. Stoff A. Jeszcze  o Trylogii / Andrzej Stoff. – Radom, 2004. – 273 s.
 1441. Stoff A. Studia z teorii literatury i poetyki historycznej / Andrzej Stoff. – Lublin, 1997. – 236 s.
 1442. Stone I. Udręka i ekstaza / Irving Stone. – Warszawa, 1973. – T. 1 – 435 s.
 1443. Stone I. Udręka i ekstaza / Irving Stone. – Warszawa, 1973. – T. 2 – 489 s.
 1444. Strohsová E. Zrození moderny/ Eva Strohsová. – Praha, 1963. – 155 s.
 1445. Structure of text and semiotics of culture / Edit. J. van der Eng. – Mouton, 1973. – S. 349 – 371.
 1446. Strzjová M. Nad rovinou / Marie Strzjová. – Praha, 1982. – 165 s.
 1447. Studia bohemica. К 70-летию Сергея Васильевича Никольского. – М., 1992. – 201 с.
 1448. Studia philologica / Zborník pedagogickej fakulty v Prešove univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. – Annus II. – Prešov, 1994. – 176 s.
 1449. Studia philological. – Prešov, 1997. – № 5. – 114 s.
 1450. Sturm und drang. Ein Lesebuch für unsere Zeit. – Berlin, 1970. – 412 s.
 1451. Stylistyka – 1995. – №  4. – 423 s.
 1452. Stylistyka – 2000. – №  9. – 494 s.
 1453. Stylistyka – 2001. – №  10. – 604 s.
 1454. Stylistyka – 2002. – №  11. – 620 s.
 1455. Styron W. Pogrążyć się w mroku  /  William Styron. – Warszawa, 1975. –  250 s.
 1456. Styron W. Pogrążyć się w mroku  /  William Styron. – Warszawa, 1975. –  330 s.
 1457. Švabinský M. Památnik národniho pisemnictvi /Max Švabinský. – Praha, 1958. – 21 s.
 1458. Svatopluk C. Výlet pana Broučka do patnástého století / Cech Svatopluk. – Moskva, 1953. – 180 s.
 1459. Svĕt literatury. – 1992. – № 4. – 95 s.
 1460. Světová literárněvědná bohemistika. Historie a současný stav. – Praha, 1995. – № 1. – 386 s. (2 прим.)
 1461. Světová literárněvědná bohemistika. Úvany a studie o české literatuře. – Praha, 1995. – № 2. – 386 s. (2 прим.)
 1462. Šwiat artysta język / Z arseniuszem Tarkowskim rozmawia Witold Dąbrowski // Polityka. – № 48 (978). – 29.11.1975. – S. 10. (стаття в газеті)
 1463. Szawerna-Dyrszka Anna. Doswiadczanie czasu o poezji Waclawa Iwaniuka. – Katowice Szekspir W. Juljus Cezar / William Szekspir. – Warszawa, 1929. – 83 s.
 1464. Szekspir W. Makbet / Wiljam  Szekspir. – Lwow, 1927. – 130 s.
 1465. Szturc W. Faust Goethego. Ku antropologii romantycznej / Włodzimierz Szturc. – Kraków, 1995. – 83 s.
 1466. Teige K. Svět stavby a básně / Karel Teige. – Praha:  Československý spisovatel, 1966. – 636 s.
 1467. Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje / Pod red. A. Stoffa, A. Skubaczewskiej – Toruń, 2000. – 240 s.
 1468. Tichý dvojhlas. Z korespondence českého básníka Jaroslava Seiferta a slovenského herce Ladislava Chudíka. – Praha, 1992. – 79 s.
 1469. Tilschová A. M. Vykoupení. Román / Anna Maria Tilschová. – Praha, 1969. – 276 s.
 1470. Toman J. Don Juan / Josef Toman. – Praha :  Československý spisovatel, 1972. – 360 s.
 1471. Toman J. Sokrates, hledač blaženosti / Josef Toman. – Praha :  Československý spisovatel, 1975. – 485 s.
 1472. Tradycja religijna w literaturze polskiej XIX wieku / Pod red. J. Kaczyńskiego. – Olsztyn, 1996. – 165 s.
 1473. Tyl Němcová Klácel: výchovný význam jejich díla / Sborník redigoval Ervín Koukal. – Praha, 1995. – 175 s.
 1474. Ukrajinské povídky / Přeložil a uspořádal Karel Handzel; Reinick R. Oslístín / Robert Reinick. – Praha, 1913. – 47 s.
 1475. Úsměvy Jana Nerudy. Výbor y humoristické a satirické prózy. – Praha, 1956. – 179 s.
 1476. Ústav pro českou a svĕtovou literature. – Praha, ///. – 52 s.
 1477. Ústav pro českou literature av čr 1990–2000. – Brno, 2000. – 58 s. (2 прим.)
 1478. Valcerová A. Text ako inšpirácia / Anna Valcerová. – Prešov, 2000. – 120 s.
 1479. Valcerová A. V labirinte vyíahov / Anna Valcerová. – Prešov, 2000. – 120 s.
 1480. Valcerová-Baciálová A. Vzťah významu a tvaru v preklade poéyie / Anna Valcerová-Baciálová. – Prešov, 1999. – 220 s.
 1481. Vančura V. Konec starých času / Vladislav Vančura. – Praha, 1952. – 283 s.
 1482. Vančura V. Konec starých časů / Vladislav Vančura. – Praha, 1958. – 372 s.
 1483. Vančura V. Markéta Lazarová / Vladislav Vančura. – Praha, 1980. – 240 s.
 1484. Vančura V. Tři řeky / Vladislav Vančura. – Praha, 1972. – 283 s.
 1485. Vančura V. Útek do Budína / Vladislav Vančura. – Bratislava, 1977. – 326 s.
 1486. Vančura V. Vědomí souvislostí / Vladislav Vančura. – Praha, 1958. – 113 s.
 1487. Vančurová L. Dvacet šest krásných let / Ludmila Vančurová. – Praha, 1967. – 150 s.
 1488. Včelička G. Kavárna na hlavni třidé / Géza Včelička. – Praha, 1971. – 220 s.
 1489. Vercors. Bitwa milczenia. – Warszawa, 1974. – 376 s.
 1490. Vidím zemi širou. Verše Jaroslava Seiferta, Fravtiška Branislava a Františka Hrubína. – Vimperk, 1968. – 120 s.
 1491. Vláŝek J. Evropské literárni smĕry. – Československá slavistika, 1983.
 1492. Vlašín Š. Slovnik literárnich směrů a skupin / Štěpán Vlašín. – Praha, 1983. – 367 s.
 1493. Vlček J. Dejiny literatúry slovenskej / Jaroslav Vlček. – Bratislava, 1953. – 420 s.
 1494. Vodička F. Struktura vývoje / Felix Vodička . – Praha, 1998. – 611 s.
 1495. Vrchlicky J. Ducha na zemi / Jaroslav Vrchlicky. – Praha, 1961. – 135 s.
 1496. Vrchlický J. Zabrada slov. / Jaroslav Vrchlický. – Praha, 1983. – 223 s.
 1497. Všetička F. Dílna bratří čapků. Příspěvek k poetice jejichliterární tvorby / František Všetička. – Votobia, 1999 – 177 s.
 1498. Všetička F. Kroky kalliopé. O kompoziční poetice české prózy čtyřicátých let 20 století / František Všetička. – Votobia, 2003. – 280 s.
 1499. Všetička F. O kompoyični výstavbě českě próyz dvacátých let 20. st. / František Všetička. – Olomouc, 1997. – 249 s.
 1500. Všetička F. Tektonika textu. O kompoziční poetice české prózy čtyřicátých let 20 století / František Všetička. – Olomouc, 2001. – 269 s.
 1501. Výbor z literatury české ХІХ a ХХ Století / Хрестоматия по чешской литературе ХІХ–ХХ вв. / Сост.: Л. С. Кишкин, С. В. Никольский, А. П. Соловъева. – М., 1958. – 768 с.
 1502. Wellek R. A meyiválečně československo / René Wellek. – Brno, 1996. – 211 s.
 1503. Wells H. G. Four stories (Easy reading series) / Herbert Wells. – К.–Л., 1946. – 40 с.
 1504. Wiener slawistischer almanach. – 1991. – № 28. – 382 s.
 1505. Wiener slawistischer almanach. – 1993. – № 32. – 397 s.
 1506. Wiener slawistischer almanach. – 1994. – № 34. – 350 s.
 1507. Wolker J. Pohádky / Jiří Wolker. – М., 1953. – 48 с.
 1508. Wollman Slavomír. Česká škola literární komparatistiky (Tradice, problémy) / Slavomír Wollman. – Praha, 1987. – 138 s. (2 прим.)
 1509. Z literatury naší. Vlasti. Výbor z české literatury 19 a 20 stoleti. – 1950. – Praha, 1950. – 422s.
 1510. Z rodinné korespondence Ivana Olbrachta / Vydal Rudolf Havel a Jaroslava Olbrachtová. – Praha, 1966. – 176 s. (2 прим.)
 1511. Z Teorii dziela literackiego / Pod. red. A. Stoffa i M. Cyzman. – Toruń, 2003. – 244 s.
 1512. Z dejín československo-ukrajinských vzťanov. Slovanské štúdie I. – Bratislava, 1957. – 624 s.
 1513. Zagadnienia rodzajów literackich. – 1979. – Tom 22. – Zeszyt 2 (43). – 117 s.
 1514. Zagadnienia rodzajów literackich. – ///. – Tom 23. – Zeszyt 2 (45). – 130 s.
 1515. Zagadnienia rodzajów literackich. – ///. – Tom 24. – Zeszyt 1 (46). – 120 s.
 1516. Zagadnienia rodzajów literackich. – ///. – Tom 24. – Zeszyt 2 (47). – 110 s.
 1517. Zagadnienia rodzajów literackich. – 1984. – Tom 27. – Zeszyt 2 (54). – 120 s.
 1518. Zagadnienia rodzajów literackich. – 1984. – Tom 27. – Zeszyt 2 (54). – 120 s.
 1519. Zagadnienia rodyajów literackich. – 1988. – Т. 30. – Zeszyt 2  (60) – 120 s.
 1520. Základní bibliografie k dějinám české slovenské literatury. – Praha, 1960. – 65 s. (2 прим.)
 1521. Země kytice. Anthologie vzbraných českých povídek 1945–1955. – Praha, 1955. – 455 s.
 1522. Zilka T. Modernismus und Postmodernismus // Vysoka skola pedagogicka v Nitre Fakulta humanitnych vied Ustav literarnej a umeleckej komunikacie, 1995.
 1523. Zincenko V. G. Román o minulosti a historický roman v české literatuře 19 a 20 století / Viktor Georgijevic Zincenko // Česká litеratura. – Praha, 1987. – № 1. – S. 62–68.
 1524. Zweiter Anlauf: Ukrainische Literatur heute / Herausgegeben von Karin Warter und Alois Woldan. – Passau, 2004. – 196 c.
 1525. Žánrové aspekty textu literatúry pre deti a mládež. – Bratislava, 1991. – 236 s.
 1526. Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež II. – Nitra, 1995. – 110 s.
 1527. Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež III. – Nitra, 1996. – 242 s.
 1528. Životopis Antala Staška a Ivana Olbrachta. – ///, 1977. – /// s.
 1529. 1000 słów po francusku. – Zeszyt 2. Lekcje 7–11. – ///: Wydawnictwo Trzaski, Everta i Michalskiego ///. – S. 37–68.

   Фонд Богдана Сороки 

 
 1. Aлигьери Д. Божественная комедия / Данте Aлигьери. – М., 1940. – 334 с.
 2. Eберс Ґ. Андріян і Антіной. Роман з часів римського цісарства / Пер. М. Троцького. – Київ‒Відень‒Львів. ‒ Т. 2. – 248 с.
 3. Англійські прислів’я та приказки. Посібник для учнів старших класів середньої школи УРСР / Упоряд. К. Баранцев. – К, 1959. – 108 с.
 4. Балей С. Нарис психології / С. Балей. – Л.‒К., 1992. – 141с.
 5. Бевзо О. А. Львівський літопис і острозький літописець / О. А. Бевзо. – К, 1971. – 200 с.
 6. В’ятрович В. М. Історія з грифом «Секретно». Українське ХХ століття / Володимир В’ятрович. – Л.: Часопис, 2013. – 700 с.
 7. Волошин Л. Іванна Нижник-Винників. Рання творчість у Львові (1920–1930 роки) / Любов Волошин. – Л.: Афіша, 2013. – 132 с.
 8. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис / О. Воропай. – Мюнхен, 1966. – Т. 2. – 448 с.
 9. Всесвітня Історія / Ред. Йосиф Чайківський. ‒ Том 3 (Нові часи). – Коломия. ‒ 304 с.
 10. Гаврилишин Б. Залишаюсь українцем: Спогади / Б. Гаврилишин. – К.: Пульсари, 2011. – 288 с.
 11. Гауптман Г. Візник Геншель: драма в 5 актах / Г. Гауптман  /  Перекл. А. Крушельницький. ‒ Л., 1900. – 143 с.
 12. Горинь Б. Графічна Шевченкіана Софії Караффи-Корбут / Б. Горинь. – К., 2014. – 192 с.
 13. Грушевський М. Історія української літератури / М. Грушевський. – Т. 1. – К.‒Л., 1923. – 360 с.
 14. Грушевський М. Історія української літератури / М. Грушевський. – Т. 2. – К.‒Л., 1923. – 232 с.
 15. Грушевський М. Історія української літератури / М. Грушевський. – Т. 3. – К.‒Л., 1923. – 296 с.
 16.  Дорошенко Д. Нарис історії України. ‒ Том 1 (До половини XVІІ століття). – Варшава, 1932 – 230 с.
 17. Драгоманов М. Літературно-суспільні партії в Галичині (до року 1880) / М. Драгоманов. – Л., 1904. – 70 с.Дяченко П. Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР / П. Дяченко. – К. – Вінницька, 2010. – 448 с.
 18. Епідеміологія екстремальних умов з курсом військової епідеміології / Андрейчин М. А., Копча В. С., Крушеьницький О. Д., Нарожнов В. В. – Тернопіль, 2002. – 270 с.
 19. Етнографічний збірник. Галицькі народні казки  / Зібрав О. Роздольський. ‒ Т.VII. – Л., 1899. – 168 с.
 20. Етнографічний збірник. Галицько-руські анекдоти / Зібрав В. Гнатюк. ‒ Т. VI. – Л., 1899. – 374 с.
 21. Етнографічний збірник. Етнографічні матеріали з угорської Руси / Зібрав В. Гнатюк. ‒ Т. IХ. – Л., 1900. – 284 с.
 22. Етнографічний збірник: Народні оповідання про опришків / Зібрав В. Гнатюк. – Т. XXVI. – Л., 1910. – 354 с.
 23. Євдокименко В. Ю. Критика ідейних основ українського буржуазного націоналізму / В. Ю. Євдокименко. – К.: Наукова думка, 1967. – 271 с.
 24. Єрофеєв В. Хороший Сталін: роман  / В. Єрофеєв. – Л.: ВНТЛ-КЛАСИКА, 2006. – 344 с.
 25. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України  / Ред. Я. Грицак, О. Романів. – Л., 1991. – 230 с.
 26. Жюль М. Народ / Ред. В. Г. Дмитриев, Ф. А. Коган-Бернштейн. – М., 1965. – 208 с.
 27. Записки Наукового Товариства імені Шевченка. Праці філологічної  секції / Під редакцією Кирила Студинського. – Тт. СХХХVI-CXXXVII. – Л., 1925. – 254 c.
 28. Ільків О. У тенетах двох «закриток» [Текст]: Поезія / О. Ільків; Упоряд. О. Ільків, А. Бойко, О. Цимбала. – Л.: Каменяр, 2011. – 183 с.
 29. Історія Львова / Ред. кол.: В. В. Секретарюк (відп. ред.), Ю. Ю. Сливка, Ф. І. Стеблій та ін. – К.: Наукова думка, 1984. – 411 с.
 30. Історія Львова в документах і матеріалах / Відп. ред. М. В. Брик – К.: Наукова думка, 1986. – 417 с.
 31. Калинець І. Відчинення вертепу: Поезія з України: Друга збірка поезій / Ігор Калинець / Ілюстрації Богдана Сороки. – Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 152 с.
 32. Керч О. Альбатроси / О. Керч. – Л., 2006. – 240 с.
 33. Козак (Савицька) І. На буремних шляхах визвольної боротьби / І. Козак (Савицька) – «Бистра». – Гадяч, 2005. – 264 с.
 34. Колискові пісні / Упоряд. Г. Сухобрус, Й. Федаса. – К., 1973. – 208 с.
 35. Кох Ю. Аметистовий жмуток казусів від вельми цікавих людей / Ю. Кох. – Л: Апріорі, 2010. – 312 с.
 36. Краснощок Ю. Диявольська гра. Документальний детектив / Ю. Краснощок. – К., 2002. – 528 с.
 37. Крипякевич І. П. Богдан Хмельницький / І. П. Крипякевич. – Л., 1990. – 408 с.
 38. Крипякевич І. П. Галицько-Волинське князівство / І. П. Крипякевич. – К., 1984. – 176 с.
 39. Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / Упорядник Б.З. Якимович – 4-те вид., змін. і доп. – Л., 1992. – 712 с. (2 прим.)
 40. Крым. Путеводитель / Под ред. И.М. Волошинова, В.В. Лункевича, И.И. Пузанова — 3-е издание. – Симферополь.: Крымгиз, 1929. – 614 с.
 41. Кузик С. Штаб-квартира Романа Шухевича у Княгиничах / C. Кузик. – Коломия: Вік, 2007. – 192 с.
 42. Куліш П. Вибрані твори / П. Куліш. – К., 1969. – 560 с.
 43.  Ліпперт Ю. Історія культури / Ю. Ліпперт. – Нью-Йорк–Відень–Львів–Київ, 1922. – 400 с.
 44. Літопис Голготи України: Т. 2 [Репресована церква]. – Дрогобич, 1994. – 528 с.
 45. Літопис Голготи України: Т. 3 [Героїка ОУН-УПА]. – Л., 1997. – 830 с.
 46. Літопис Голготи України: Т.1 [Спогади політв’язнів, репресованих і переслідуваних] / Ред. В. Цвєтков. – Л.,1993. – 245 с.
 47. Літопис Руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. – К: Дніпро, 1989. – 591 с.
 48. Літопис УПА. Життя і боротьба  генерала Тараса Чупринки. ‒ Т. 10. – К.‒Т.,  2007. – 815 с.
 49. Медична опіка в УПА. Літопис УПА /  Ред. М. Ріпецький. – Т. 32. – Кн. 2. – Торонто‒Л., 2001. – 583 с.
 50. Мень А., прот. (А. Боголюбов). Сын Человеческий / Прот. Александр Мень (А. Боголюбов). – 3-е изд., перераб. и доп. – Брюссель: Foyer oriental chrétien, 1983. – 493 с.
 51. Мірчук І. Естетика / І. Мірчук. – Мюнхен, 2003. – 108 с.
 52. Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942‒1952 / П. Мірчук. – Мюнхен, 1953.  – 320 с.
 53. Молода нація: Альманах: Пам’яті Надії Світличної (1936‒2006). – К.: Смолоскип, 2006. – № 2. – 240 с.
 54. Мороз Р. Проти вітру. Спогади дружини українського політв’язня / Р. Мороз. – Л.: Свічадо, 2005. – 216 с.
 55. Нановський Я. Й. Юліан Панькевич: Нарис про життя і творчість / Я. Й. Нановський. – К.: Мистецтво, 1986. – 80 с.
 56. Народні перлини: Українські народні пісні / Упоряд. М. Стельмах. – К.: Дніпро, 1971. – 391 с.
 57. Незвичайні долі звичайних жінок:Усна історія двадцятого століття / Гол. упоряд. І. Винницька. – Л., 2013. – 836 с.
 58. Нудьга Г. А. Українська пісня в світі: Дослідження / Г. А. Нудьга. – К., 1989. – 536 с.
 59. Нумизматика и сфрагистика / Редкол.: Отв. ред. В.А. Анохин; Институт археологии АН УССР. – К.: Наукова думка, 1971. – Вип. 4. – 168 с.
 60. Ой під вишнею. Пісенник / Упоряд.: Р. П. Сабадаш. – К., 1973. – 120 с.
 61. Памятники деревянного зодчества Закарпатья: Фотоальбом / Состав.: Д. Н. Гоберман. – Ленинград: Аврора. ‒ 1970. – 32 с.
 62. Паньківський К. Від держави до Комітету / К. Панькывський // Життя і мислі. Книжка четверта. – Нью-Йорк‒Торонто, 1987. – 160 с.
 63. Патріарх Димитрій (Володимир Ярема). Церковне будівництво західної України / Ред. Ю.Криворучко. – Л., 1998. – 68 с.
 64. Петраш О. О. «Руська трійця» / О. О. Петраш. – К.: Дніпро, 1986. – 230 с.
 65. Пясецька-Процишин О. Слово про вчительку (Спогади. Листи) / О. Пясецька-Процишин. – Л., 2002. – 152 с.
 66. Ріціотті Д. Життя Ісуса Христа / Перекл. о. Лев Гайдуківський. – Рим, 1979. – 710 с.
 67. Російсько-Український Словник / Ред. М. Я. Калинович. – К., 1956. – 804 с.
 68. Россия. Полное Географическое описание нашого отечества. Настольная и дорожная книга / Под ред.: В. П. Семенова. – С.-Петербург, 1910. – Т. 14. – 985 с.
 69. Савчук Б. Українська етнологія / Б. Савчук. – І.-Франківськ.: Лілея, 2004. – 560 с.
 70. Свідзинський А. Синергетична концепція культури / А. Свідзинський. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 696 с.
 71. Слободян В. Церкви України. Перемиська єпархія / В. Слободян. – Л., 1998. – 864 с.
 72. Слово про Вчительку. Олександра Пясецька-Процишин: Спогади, листи / Упоряд.: М. Крушельницька, Л. Чекас. – Л.: ЛДМА ім. М. Лисенка, 2002. – 150 с.
 73. Собор Св. Юра 22 січня 1989 року. Документи і спогади / Упоряд. І. Калинець. – Л.: Друкарські куншти, 2011. – 136 с.
 74. Солоухин В. Славянская тетрадь / В. Солоухин. – М., 1972. – 384 с.
 75. Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого вечора / К. Сосенко. – Л, 1928. – 349 с.
 76. Уайльд О. Портрет Доріана Грея / О. Уайльд. – К.: Дніпро, 1968. – 231 с.
 77. Українска поезія ХVII століття (перша половина): Антологія / Редкол.: І. Ф. Драч та ін.; Уклад., вступ. ст. і прим. В. В. Яременко. – К., 1988. – 360 с.
 78. Українська гімназія в Чехії 1925‒1945: Альманах української гімназії в Празі-Ржевницях-Модржанах / Ред. д-р В. Маруняк. – Мюнхен, 1975. – 294 с.
 79. Українська поезія ХVI століття / Редкол.: О. Є. Засенко та ін.; упоряд., вступ. ст. та приміт. В. В. Яременка. – К.: Рад. письменник, 1987. 287 с. (2 прим.)
 80. Українські Січові Стрільці у боях та міжчассі. Мистецька спадщина / Упоряд.: І. Завалій, О. Кіс-Федорук, Т. Лозинська, О. Романів-Тріска. – К.: Оранта, 2007. – 192 с.
 81. Франко І. Драматичні твори / І. Франко. – К., 1956. – 447 с.
 82. Царик З., Царик М. Дерев’яні церкви та дзвіниці Бібреччини / З. Царик, М. Царик. – Л.–Бібрка, 1996. – 127 с.
 83. Чари кохання: Любовна лірика українських поетів XIXпочатку ХХ ст. / Упорядкування, передмова та примітки В. В. Яременка.  – К.: Молодь, 1985. – 304 с.
 84. Черемшина М. Карби. Новели / М. Черемшина. – К.: Дніпро, 1960. – 216 с.
 85. Шагала В. Розповіді та ілюстрації про життя на селі в західній Україні / В. Шагала; Ред. Барбара та Дік Шрайвер. – Л.: Мастіг, 2002. – 120 с.
 86. Шевчук В. На березі часу. Мій Житомир. Світ перед очима. Пошкілля: автобіографічна оповідь-есе / В. Шевчук. – Л., 2009. – 478 с.
 87. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини XІX – середини  XX ст. / Р. Шмагало. – Л.: Рада, 2005. – 527 с.
 88. Яременко В. Євреї в Україні сьогодні: реальність без міфів / В. Яременко. – К.: МАУП, 2003. – 144 с.
 89. Яцюк В. Малярство і графіка Тараса Шевченка: спостереження, інтерпретації / В. Яцюк. – К., 2003. – 368 с.
 90. Baensch O. Baruch de Spinoza. Ethik / Otto Baensch. – Leipzig, 1905. – 312 s.
 91. Die Entwicklungsgeschichte der Erde. Mit einem ABC der Geologie.. – Leipzig, 1959. – 772 s.
 92. Die Rindesmőrderin und andere Belrhirhten von Bun de Maupallant. Uus dem Franzőfifden von S. Walter. ‒ Berlin. – 162 s.
 93. Eichler E. Wybor poezyi P. Wergilego Marona / Edmund Eichler. – Wieden, 1918. – 203 s.
 94. Gardner E. S. The case of the amorous aunt. a. a. fair. fish or cut bait / Erle Stanley Gardner. – New-York, 1963. – 171 s.
 95. Gardner E. S. The case of the amorous aunt. a. a. fair. fish or cut bait / Erle Stanley Gardner. – New-York, 1963. – 171 s.
 96. Hamann R., Wallis M., Starzyński J. Dzieje sztuki od epoki starochrześcijańskiej do czasów obecnych: dzieje sztuki polskiej / R. Hamann, M.  Wallis, J. Starzyński. – Warszawa : M. Arcta, 1934. – T. 1. – 620 s.
 97. Hamann R., Wallis M., Starzyński J. Dzieje sztuki od epoki starochrześcijańskiej do czasów obecnych: dzieje sztuki polskiej / R. Hamann, M.  Wallis, J. Starzyński. – Warszawa : M. Arcta, 1934. – T. 2. S. 628–1250.
 98. Hamerling R. Aspasia. Ein Künstler und Liebesroman aus Alt-Hellas / Robert  Hamerling – Leipzig, b.r. – 591 s.
 99. Handbuch Der Klassischen. Altertums-Wissenschaft in systematischer Darstellung / Handbuch Der Klassischen. – München, 1894. ‒ 313 s.
 100. Humann R., Walicki M., Starzynski J. Historja sztuki. – Warszawa, 1934. – T. 2. – 1250 s.
 101. Janneau G. Encyklopedia Sztuki Dekoracyjnej / Guillaume Janneau. – Warszawa, 1978. – 315 s.
 102. Jedrzejewicz J. Noce ukrainskie albo rodowόd geniusza. Opowieśćo Szewczence / Jerzy Jedrzejewicz. – Warszawa: LSW, 1966. – 621 s.
 103. Kellermann B. Der Funnel / Bernhard Kellermann. – Berlin, 1916. – 406 s.
 104. Klinisches Rezept-Taschenbuch für praktische Ärzte : Samml. d. an d. Kliniken gebräuchl. und bewährtesten Heilformeln. – Wien-Berlin, 1916. – 419 s.
 105. Kudelka W. Wiadomosci z botaniki / Wladyslaw Kudelka. – Lwόw, 1918. – 190 s.
 106. Kurelek W. Someone with me / William Kurelek. – Niagara Falls, 1988. – 523 s.
 107. Pathelin P. Mistrz / Piotr Pathelin. – Kraków, 1938. ‒ 95 s.
 108. Petermann J. H. Brevis linguaae chaldaicae / Jul. Henr. Petermann. – Lipsiae, 1872. – 98 s.
 109. Platon. Wybór z Pism. MenonEutyfron / Platon. – LwówWarszawa, 1927. –  84 s.
 110. Reinach S. Orpheus: Historja Powszechna Religij / Salomon Reinach. – Warszawa, 1929. – 515 s.
 111. Spund S. Miasto obłąkanych / Szymon Spund. – Lwow: Myśl, 1938. – 137 s.
 112. Trybulski M. Psy / Maurycy Trybulski. – W., 1928. – 264 s.
 113. Tylor E. B. Cywilizacja Pierwotna. Badania Rozwoju Mitologji, Filozofji, Wiary, Mowy, Sztuki i Zwyczajów / Edward B. Tylor. – Warszawa, 1896. ‒ S. 15‒33.
 114. Hamerling R. Aspasia : Ein Künstler und Liebesroman aus Ult-Hellas von / Robert Hamerling. ‒ Hamburg, 1876. ‒ 234 s.
 115. Weininger O. Płeć I character / O. Weininger. – Lwów–Warszawa–New-York. – 1926. – 127 s.
 116. Windelband W. Siegmund G. Geschichte der altter philosophie / W. Windelband G. Siegmund. – München, 1894. – 308 s.
 117. Wόjcik Z. Dzikie pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzecczypospolite / Zbigniew Wόjcik. – Warszawa, 1961. – 240 s.
 118. 200 years of Rochester architecture and gardens / Photography by Andy Olenick, text by Richard O. Reisem, Design by Bill Buckett. – New York, 1994. – 144 s.

Фонд Анастасії Гумницької

 1. Бандрівський Д. В краю орлів / Д. Бандрівський. – Л., 1967. – 64 с.
 2. Бандрівський Д. Під синіми горами. Записки вчителя / Д. Бандрівський. – Л, 1977. – 192 с.
 3. Бордуляк Т. Вибрані оповідання / Т. Бордуляк / Вступна стаття Лесика В. – Л., 1953. – 173 с.
 4. Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського / Упоряд. А. П. Демиденко; [Вступ. слово Л. М. Кравчука; Післямова Ф. П. Шевченка]. – К.,1992. – 551 с.
 5. Горак Р. Задля празника. У сутінках: Романи-есе / Р. Горак. – К., 1989. – 374 с.
 6. Горак Р. Тричі мені являлася любов. Повість-есе. Роман-есе про Івана Франка / Р. Горак. – К., 1987. – 268 с.
 7. Грабовський П. Зібрання творів: У 3 т. – К., 1959‒1960.
 8. Гриневичева К. Шестикрилець. Шоломи в сонці: Історичні повісті / К. Гриневичева / Упоряд., авт. післямови та приміт. О. В. Мишанич. – К., 1990. – 342 с.
 9. Гринник О. Із Франкової криниці: Пісні на вірші Івана Франка / О. Гринник / Передмова Кузьми Смаля. – Севастополь, 2008. – 160 с.
 10. Грушевський М. С. Про українську мову і українську школу / М. С. Грушевський / Передм. Я. П. Гояна. – К., 1991. – 46 с.
 11. Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К., 1995. – 688 с.За волю України. Історичний збірник УСС. – Нью-Йорк, 1967. – 608 с.
 12. За волю України. Історичний збірник УСС. – Нью-Йорк, 1967. – 608 с.

 13. История Киева: У 3 т., 12 кн. / Ред. Ю. Кондуфор. – К., 1982 – 1986. ‒ Т. 1: Древний и средневековый Киев. – К., 1982. – 408 с.

 14. История Киева: У 3 т., 12 кн. / Ред. Ю. Кондуфор. – К., 1982 – 1986. ‒ Т. 2: Киев периода позднего феодализма и капитализма. – К.,1984. – 464 с.

 15. История Киева: У 3 т., 12 кн. / Ред. Ю. Кондуфор. – К., 1982 – 1986. ‒ Т. 3. ‒ Кн. 1: Киев социалистический. – К., 1985. – 496 с.

 16. История Киева: У 3 т., 12 кн. / Ред. Ю. Кондуфор. – К., 1982 – 1986. ‒ Т. 3. ‒ Кн. 2: Киев социалистический. – К., 1986. – 439 с.

 17. Качуровський І. Променисті сильветки: Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки / І. Качуровський. – Мюнхен, 2002. – 798 с.

 18. Кобилянська О. Царівна / О. Кобилянська. – К., 1961. – 308 с.

 19. Кобринська Н. Вибрані оповідання / Наталя Кобринська. – Л., 1954. – 214 с.

 20. Ковалів С. Твори / Стефан Ковалів / Упоряд., вступ. стаття, прим. і слов. В. Лесина, С. Дігтяра. – К., 1958. – 723 с.

 21. Колесник П. Терен на шляху / П. Колесник. – К., 1965. – 479 с.

 22. Костомаров М. Твори: У 2 т. / М. Костомаров. – К, 1967.

 23. Костомаров Н. И. Исторические произвидения. Автобиография / Н. И. Костомаров. – 2-е изд. – К., 1990. – 736 с.

 24. Кравченко У. Розгублені листочки / У. Кравченко / Автор вступ. ст. І. Денисюк. – Л., 1990. – 80 с.

 25. Кравченко У. Шелести нам, барвіночку. Поезії до Свята Матері / Уляна Кравченко. – Л., 1995. – 53 с.

 26. Кравченко У. Шелести нам, барвіночку: Поезії до Свята Матері / У. Кравченко. – Л., 1995. – 52 с.

 27. Кримський А. Твори: У 5 т., 6 кн. / А. Кримський // Ред. І. Білодід. – К., 1972‒1973.

 28. Лукіянович Д. Повісті / Д. Лукіянович. – Л., 1963. – 240 с.

 29. Маковей О. Вибрані твори / О. Маковей / Упоряд., вступна стаття та примітки Засенка О. – К., 1971. – 223 с.

 30. Маковей О. Сатира / Осип Маковей. – Л., 1951. – 92 с.

 31. Манжура І. Твори / І. Манжура. – К., 1972. – 336 с.

 32. Мартинов В.  Нанашка (уроки Ірини Вільде) / В. Мартинов. – Л., 2004. – 296 с.

 33. Мартович Л. Твори / Лесь Мартович. – К., 1957. – 404 с.

 34. Молода Муза: Антологія західноукраїнської поезії початку ХХ ст. / Упоряд., переднє слово та приміт. В. І. Лучука. – К., 1989. – 328 с.

 35. Олійник М. Вікно в минуле / М. Олійник. – Нью-Йорк, 1995. – 216 с.

 36. Опільський Ю. Іду на вас. Ідоли падуть. Сумерк / Ю. Опільський / Упоряд. П. Ящук. – Л., 1958. – 750 с.

 37. Орфографический словарь русского языка / Под редакцией Бархударова С. Г., Ожегова С. И., Шапиро А. Б. – М., 1969. – 520 c.

 38. Павлик М. Вибрані твори / М. Павлик. – Л., 1955. – 176 с.

 39. Павлик М. І. Твори / М. І. Павлик / Упоряд. В. Яременка; передм. В. Качкана; приміт. В. Качкана та В. Яременка. – К., 1985. – 367 с.

 40. Павличко Д. Вибрані твори: У 2 томах. – К., 1979.

 41. Павличко Д. Пальмова віть / Д. Павличко. – К., 1962. – 112 с.

 42. Письменники західної України 30‒50-х років XIX ст. / Упоряд., примітки І. І. Пільгука та М. Г. Чорнописького; [ Вступна стаття І. І. Пільгука]. – К., 1965. – 652 с.

 43. Пісні на слова Маркіяна Шашкевича / Упоряд. Я. Шуст. – Л., 1961. – 36 с.

 44. Радянська енциклопедія історії України : У 4 т. // Ред. А. Скаба, Б. Бабій, С. Бібіков. – К, 1969‒1972. – 552 с.

 45. Репертуар української книги 1798-1916. Матеріали до бібліографії / Упоряд. та прим. Л. Ільницької, О. Хміль. – Л., 1999. – Т. 3. – 428 с.

 46. Репертуар української книги 1798‒1916. Матеріали до бібліографії / Упоряд. та прим. Л. Ільницької, О. Хміль. – Л., 1999. – Т. 4. – 488 с.

 47. Репертуар української книги 1798‒1916. Матеріали до бібліографії / Упоряд. та прим. Л. Ільницької, О. Хміль. – Л., 2001. – Т. 5. – 416 с.

 48. Репертуар української книги 1798‒1916. Матеріали до бібліографії / Упоряд. та прим. Л. Ільницької, О. Хміль. – Л., 2002. – Т. 6. – 455 с.

 49. Репертуар української книги 1798‒1916. Матеріали до бібліографії / Упоряд. та прим. Л. Ільницької, О. Хміль. – Л., 2003. – Т. 7. – 364 с.

 50. Репертуар української книги 1798‒1916. Матеріали до бібліографії / Упоряд. та прим. Л. Ільницької, О. Хміль. – Л., 2004. – Т. 8. – 404 с.

 51. Репертуар української книги 1798‒1916. Матеріали до бібліографії / Упоряд. та прим. Л. Ільницької, О. Хміль. – Л., 2005. – Т. 9. – 247 с.

 52. Репертуар української книги 1798‒1916. Матеріали до бібліографії / Упоряд. та прим. Л. Ільницької, передм. Я. Дашкевича. – Л., 2006. – Т. 1. – 388 с.

 53. Рудницький М. Ненаписані новели / М. Рудницький. – Л., 1966. – 250 с.

 54. Русалка Дністрова / Вступ. ст. О. Білецького. – К., 1972. – 136 с.

 55. Самчук У. Слідами піонерів / У. Самчук. – Джерзі-сіті‒Нью-Йорк, б. р. – 269 с.

 56. Свидницький А. Роман. Оповідання. Нариси / А. Свидницький. – К., 1985. – 576 с.

 57. Толочко П. Історична топографія стародавнього Києва / П. Толочко. – К., 1972. – 220 с.

 58. Тридцять українських поетес. Антологія / Упоряд., пер. та прим. Л. І. Міщенко. – К., 1968. – 296 с.

 59. Турянський О. Поза межами болю: Повість-поема; Син землі: Роман; Оповідання / О. Турянський / Вступ. слово Р. Федоріва; Упоряд., передм. та підготовк. Текстів С. П. Пінчука. – К., 1989. – 335 с.

 60. Українська радянська енциклопедія: У 12 т. / Ред. М. Бажан. – К., 1981. – Т. 6. – 552 с.

 61. Українська радянська енциклопедія: У 12 т. / Ред. М. Бажан. – К., 1982. – Т. 7. – 528 с.

 62. Українська радянська енциклопедія: У 12 т. / Ред. М. Бажан. – К., 1982. – Т. 8. – 528 с.

 63. Українська радянська енциклопедія: У 12 т. / Ред. М. Бажан. – К., 1983. – Т. 9. – 560 с.

 64. Українська радянська енциклопедія: У 12 т. / Ред. М. Бажан. – К., 1983. – Т. 10. – 544 с.

 65. Українська радянська енциклопедія: У 12 т. / Ред. М. Бажан. – К., 1984. – Т. 11. – Кн. 1. – 608 с.

 66. Українська радянська енциклопедія: У 12 т. / Ред. М. Бажан. – К., 1984. – Т. 11. – Кн. 2. – 496 с.

 67. Українська радянська енциклопедія: У 12 т. / Ред. М. Бажан. – К., 1985. – Т. 12. – 572 с.

 68. Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського / Упоряд. О. Дея. – К., 1974. – 783 с.

 69. Українські письменники. Біо-бібліографічний словник: У 5 т. – К., 1960‒1965.

 70. Федькович Ю. Вибрані твори / Юрій Федькович / Упоряд. Г. Мізюн. – Л., 1902. – 324 с.

 71. Франко І. Зібрання творів: У 20-ти томах (Т. 6 ‒ немає) / Іван Франко. – К., 1950‒1956.

 72. Франко-Ключко А. Для Тебе, Тату / А. Франко-Ключко. – К., 2010. – 576 с.

 73. Чайковський А. Повісті / А. Чайковський. – Л., 1989. – 334 с.

 74. Чарнецький С. Вибране / С. Чарнецький. – Л., 1959. – 204 с.

 75. Черемшина М. Вибрані твори / М. Черемшина / Вступна стаття та примітки О. С. Романця. – К., 1962. – 289 с.

 76. Черемшина М. Карби / М. Черемшина / Вступна стаття Засенка О. – К., 1968. – 206 с.

 77. Шашкевич В. Зільник. Поезії / Володимир Шашкевич. – Л., 1965. – 112 с.

 78. Шашкевич М. С., Вагилевич І. М., Головацький Я. Ф. Твори / М. С. Шашкевич, І. М. Вагилевич, Я. Ф. Головацький / Упоряд., вступна стаття та прим. М. Шалати. – К., 1982. – 367 с.

 79. Шашкевич М. Твори / Маркіян Шашкевич / Упоряд., вступ. ст. і прим. В. Дмитрука. – К., 1960. – 169 с.

 80. Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців та козаків України або Малоросії /  Жан-Бенуа Шерер; пер. з фр. В. В. Коптілов. – К.,1994. – 311 с.

 81. Щоголів Я. Поезії / Яків Щоголів / Упоряд., передм. і прим. А. Каспрука. – К., 1958. – 512 с.

 82. Яцків М. Вибране / Михайло Яцків / Передмова Ю. Мельничука. – Л., 1957. – 440 с.