З КОГОРТИ ПОДВИЖНИКІВ

З КОГОРТИ ПОДВИЖНИКІВ
19.02.2013

19 лютого 2013 р. відбулася наукова конференція
до 90-річчя від дня народження українського літературознавця,
фольклориста, бібліографа, біографа, франкознавця і лесезнавця,
дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка

МИРОСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА МОРОЗА
(17.01.1923–04.02.2006)

Співорганізатори: 
Інститут Івана Франка НАН України
Інститут народознавства НАН України
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника НАН України 

 Співголови:

Євген Нахлік, д. філол. н., проф., директор Інституту Івана Франка НАН України
Степан Павлюк, д. іст. н., проф., акад. НАН України, директор Інституту народознавства НАН України
Мирослав Романюк, д. іст. н., проф., чл.-кор. НАН України, генеральний директор Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН України
 
Члени оргкомітету:
Алла Швець, к. філол. н., ст. наук. співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту Івана Франка НАН України (заступник голови)
Микола Легкий, к. філол. н., ст. наук. співробітник, завідувач відділу франкознавства Інституту Івана Франка НАН України
Мар’яна Барабаш, к. філол. н., ст. наук. співробітник, вчений секретар Інститу-ту Івана Франка НАН України
Олена Луцишин, к. філол. н., старша наукова співробітниця Інституту Івана Франка НАН України
 


 

Перше засідання. Життєвий шлях, наукова та епістолярна спадщина, архів Мирослава Мороза

 
 Головують  Євген Нахлік, Степан Павлюк

 

1.Олена Луцишин, старша наукова співробітниця Інституту Івана Франка НАН України. Життєвий і науковий шлях Мирослава Мороза.

2.Степан Павлюк, директор Інституту народознавства НАН України (м. Львів). Мирослав Мороз як бібліограф: методика, методологія, стилістика.
3.Євген Нахлік, директор Інституту Івана Франка НАН України. Мирослав Мороз – літературознавець.
4.Богдан Якимович, професор кафедри історичного краєзнавства Львівського націо-нального університету імені Івана Франка. Мирослав Мороз – вчений-бібліограф і людина.
5.Мирослава Дядюк, завідувач відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН України. Архів Мирослава Мороза у фон-дах відділу рукописів.
6.Галина Бурлака, завідувач відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ). Матеріали М. О. Мороза у фондах відділу рукописів.
7.Алла Диба, наукова співробітниця відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. «

Не опускав я рук, працював, як міг...»: Леся Українка та Іван Франко у листах Мирослава Мороза до Олександра Дуна.Друге засідання. 


Спогади про Мирослава Мороза

Головують Роман Кирчів, Микола Легкий
 
1.Дарія Гонтарева, головний економіст міської дитячої лікарні м. Львова, донька Мирослава Мороза.
2.Олег Купчинський, голова Наукового това-риства ім. Шевченка (м. Львів).
3.Роман Кирчів, провідний науковий співро­бітник відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України (м. Львів).
4.Лариса Бондар, доцент кафедри української літератури імені акад. Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка.
5. Євген Пшеничний, директор Інститут фран­ко­­знавства Дрогобицького державного педа­гогічного університету імені Івана Франка.
6.Ростислав Пилипчук, радник ректора Київ­ського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Мирослав Мороз у листуванні зі мною.  
Третє засідання. Круглий стіл«Актуальні проблеми сучасної української бібліографії,
біог
рафістики, джерелознавства, текстології, франкознавства, лесезнавства»


 Головують Євген Нахлік,

 Богдан Якимович 
1.Роман Крохмальний, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка, Наталія Демчук, доцент кафедри. Сучасні напрями досліджень у царині бібліографознавства.

2.Луїза Ільницька, завідувач відділу наукової бібліо

графії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН України, голова комісії бібліографії і книго-знавства Наукового товариства ім. Шевченка. Здобутки і плани відділу наукової бібліографії.
3.Олександр Седляр, завідувач науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Наукова та видавнича робота відділу у 2008–2012 рр.
4.Лариса Каневська, завідувач науково-дослідного відділу «Музей “Іван Франко 

і Київ”» Музею видатних діячів української культури (м. Київ). Франкознавство у польській пресі: досвід бібліографічного опрацювання.

5.Ярослав Грицак, директор Інституту історичних досліджень Львівського націо­нального університету імені Івана Франка.


6.Микола Легкий, завідувач відділу франкознав­ства Інституту Івана Франка НАН України.

7.Алла Швець, заступник директора з науко-вої роботи Інституту Івана Франка НАН України.

8.Ярема Кравець, доцент кафедри світової літератури Львівського національного уні­верситету імені Івана Франка.
9.Данило Ільницький, молодший науковий співробітник відділу української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип’яке­вича НАН України.
10–16. Лариса Бондар, Галина Бурлака, Олег Купчинський, Євген Нахлік, Степан Павлюк, Євген Пшеничний, Богдан Якимович та ін.
18 лютого 2013 р. відбулося відкриття виставки публікацій Мирослава Мороза, яку можна відвідати протягом двох тижнів за адресою: Львівська національна наукова бібліотека України імені Стефаника НАН України, вул. Стефаника, 2.