4 квітня 2017 р. о 12.00 год. в конференц-залі Інституту Івана Франка НАН України (м. Львів, вул. Драгоманова, 18) відбудуться збори колективу наукових працівників Інституту Івана Франка НАН України

4 квітня 2017 р. о 12.00 год. в конференц-залі Інституту Івана Франка НАН України (м. Львів, вул. Драгоманова, 18) відбудуться  збори колективу наукових працівників Інституту Івана Франка НАН України
25.03.2017

Порядок денний: Вибори директора Інституту Івана Франка НАН України.

Оргкомітет з проведення виборів
Виборча комісія
 
       Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та «Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголоcила конкурс на заміщення посади керівника Інституту Івана Франка НАН України.
       Згідно з п. 16 згаданих вище Методичних рекомендацій, а також задля дотримання публічності та прозорості виборчого процесу оприлюднюємо передвиборчу програму кандидата на заміщення посади директора Інституту.

 

Програма кандидата на посаду
директора Інституту Івана Франка НАН України
члена-кореспондента НАН України, професора,
доктора філологічних наук Євгена Нахліка

       За нинішніх екстремальних умов, у яких доводиться розвиватися гуманітарним наукам в Україні та функціонувати Національній академії наук України, яка недоотримує фінансування від держави, найважливішими завданнями директора Інституту Івана Франка є зберегти й далі розвивати нашу кількісно невелику, але унікальну і вкрай важливу для національної науки та культури академічну установу, яка є ровесницею незалежності України (Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, на базі якого постав Інститут Івана Франка, створено 1991 р.). А це означає – зберегти наш науковий колектив, збільшувати його чисельність, усіляко сприяти його професійному зростанню і примножувати наші наукові здобутки, на світовому рівні виконувати фундаментальні, суспільно значливі проекти. Це означає також підносити авторитет літературознавчої науки в суспільстві, конкретними виданнями та іншими публікаціями доводити потрібність та актуальність розвитку академічного франкознавства, фундаментальних досліджень життя і творчості українських письменників, осмислення сучасного літературного процесу.
       Програма базується на перспективних планах Інституту Івана Франка, затверджених Бюро Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України на 2017–2021  рр. Згідно з цими планами, актуальними і пріоритетними є такі завдання:
       1)    інтенсифікація роботи над «Франківською енциклопедією», завершення і видавання її наступних томів;
       2)    дальше укладання і видавання поточної бібліографії франкознавства;
       3)    підготування і видавання наступних «Додаткових томів» до «Зібрання творів» Івана Франка у 50 томах;
       4)    підготування і видавання франкознавчих та інших книжок наших науковців (монографій на основі кандидатських дисертацій, докторських монографій, колективних та індивідуальних збірників праць, зокрема літературно-критичних), а також упорядкування, коментування і публікування літературної, наукової та епістолярної спадщини українських письменників. 
       Відповідно зусилля директора мають бути спрямовані насамперед на забезпечення умов для здійснення цих завдань, а відтак – своєчасного і якісного виконання робочих планів співробітників.

                                            Основні програмні завдання

                                 Виконання планових і позапланових робіт
       Під час планування колективних та індивідуальних тем і наукових праць досягати оптимального балансу між завданнями, що стоять перед Інститутом Івана Франка, та персональними талантами, естетичними смаками й інтересами науковців, їхньою схильністю і здатністю до виконання певного роду науково-дослідних робіт.
       Розвивати різні продуктивні літературознавчі галузі й напрями: нові й традиційні, інтерпретаційні та джерелознавчі, фактологічні; історико-літературні, теоретично-літературні та компаративістичні дослідження і літературну критику, герменевтику й текстологію, бібліографію і біографістику та ін.
       Сприяти науковій ініціативі, нестандартному мисленню, продуктивним дискусіям, сміливим пошукам, спрямованим на дальше теоретичне й методологічне оновлення вітчизняного літературознавства, на експериментування з форматами наукових праць і розбудову нових наукових жанрів.
       Орієнтувати науковців на органічне поєднання українського патріотизму з глибоким освоєнням світових, передусім західних, літературознавчих, культурологічних та філософських практик.
       Назагал підтримувати науковців з різними уподобаннями і схильностями: франкознавців і дослідників творчості інших письменників; тих, хто тяжіє до традиційних підходів, і тих, хто шукає нових шляхів у літературознавстві; тих, хто продовжує традиції вітчизняного літературознавства, і тих, хто прагне освоювати сучасну західну методологію; тих, хто орієнтується на класичну поетику, і тих, хто обстоює кардинальне оновлення українського віршування, викладових форм тощо. Розвивати сьогодні літературні традиції Івана Франка – це не лише досліджувати й популяризувати його творчість, а й осмислювати та підтримувати художні тенденції, адекватні сучасності (експериментальні, новаторські, пошукові за змістом і формою).
       Заохочувати написання індивідуальних монографій, новаторських та оригінальних за методологією, таких, що за тематикою і проблематикою можуть мати значний суспільний резонанс.
       Дієво допомагати співробітникам здобувати гранти на виконання наукових праць в Україні та за кордоном.

                                           Видавання наукової продукції
       Використовувати різні джерела та шляхи для видавання книжкової продукції Інституту Івана Франка (за програмою «Українська книга»; проектом академічного видавництва «Наукова думка» «Наукова книга», зокрема його сегмента «Молоді вчені»; конкурсів Львівської міської ради та міськвиконкому і Львівської обласної ради Львівської обласної держадміністрації на фінансову підтримку україномовних книжкових видань львівських видавництв; коштами Інституту Івана Франка, одержаними від оренди та інших позабюджетних надходжень; коштами інших видавництв, благодійних організацій, спонсорів тощо).
                                                   
                                                      Наукові заходи
       Організовувати міжнародні, всеукраїнські та регіональні наукові конференції, колоквіуми та семінари, присвячені актуальним питанням українського літературознавства, передусім франкознавства.
      Надавати всебічну підтримку дальшому проведенню в Інституті Івана Франка та споріднених установах наукового семінару «Перехресні стежки» (спільно з Інститутом франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка), літературних зустрічей, засідань сектора критики, презентацій книжок тощо.

                                                             Кадри
       Усіляко сприяти професійному та кар’єрному росту науковців Інституту Івана Франка (захисту кандидатських і докторських дисертацій, здобуттю вчених звань, стажуванню за кордоном, за наявності достатніх підстав – переведенню на вищі посади).
       У роботі з кадрами забезпечувати гендерну рівність шляхом паритетного надання можливостей професійного зростання, представництва жінок на керівних посадах, лояльного ставлення до молодих матерів, сприяння з боку адміністрації гармонійному поєднанню для співробітників роботи і родинних обов’язків, оптимального розподілу часу між роботою та родиною.
       Підтримувати подання кандидатур і праць Інституту Івана Франка на здобуття державних, міжнародних, академічних, загальноукраїнських, обласних та інших премій і стипендій, а також державних нагород і відзнак.
Домогтися ліцензування аспірантури та акредитації освітньо-наукової програми в Інституті Івана Франка зі спеціальностей «українська література» та «порівняльне літературознавство», забезпечивши для цього належні підстави.
       Усіляко сприяти діяльності Ради молодих вчених, допомагати в організації та проведенні її заходів.
       Упродовж п’яти наступних років підготувати в Інституті Івана Франка кадрову зміну для дальшого керівництва установою на засадах наступності у дослідницькій тематиці й ефективного та творчого розвитку наших наукових та організаційних традицій.

                              Співпраця з іншими установами України.
                                               Міжнародна співпраця

       На основі статутних завдань і перспективних та щорічних робочих планів Інституту Івана Франка далі розвивати продуктивну співпрацю зі спорідненими установами: академічними (Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститутом народознавства НАН України, Міжнародною школою україністики НАН України, Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львівською національною науковою бібліотекою України ім. Василя Стефаника та ін.), університетськими (філологічним факультетом, Інститутом франкознавства та Науковою бібліотекою Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом філології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Інститутом франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка та ін.), музейними (Львівським національним літературно-меморіальним музеєм Івана Франка, Музеєм-садибою Івана Франка в с. Нагуєвичах Дрогобицького району Львівської області, Музеєм видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького в Києві, Літературно-меморіальним музеєм Івана Франка у Криворівні та ін.), громадськими об’єднаннями (Науковим товариством імені Шевченка у Львові, Міжнародним фондом Івана Франка, Львівською та Івано-Франківською обласними організаціями Національної спілки письменників України, Всеукраїнською громадською організацією Союз українок та ін.).
       Активізувати співпрацю із зарубіжними вченими та установами (Канадським інститутом українських студій, Інститутом славістики Віденського університету, Інститутом літературних досліджень Польської академії наук – IBL, кафедрами славістики, полоністики та україністики Варшавського університету, Ягеллонського університету, Католицького університету та Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, факультетом філології Університету в Білостоку, кафедрою української мови та літератури Загребського університету та ін.).
       Залучати до наших проектів фахових дослідників з інших установ України та з-за кордону.

                                 Матеріально-технічне забезпечення
       Забезпечувати дальше матеріально-технічне та естетичне впорядкування приміщення Інституту Івана Франка, укомплектування його мистецькими виробами (картинами, скульптурами, панно тощо).
       Задля отримання Інститутом Івана Франка додаткових коштів на виконання статутних завдань надавати в оренду вільні приміщення будинку, що перебуває у власності  установи.
       Продовжити оснащення відповідальних працівників Інституту Івана Франка новим обладнанням та оновленою комп’ютерною технікою.

                                                         Бібліотека
       Постійно поповнювати фонди бібліотеки Інституту Івана Франка за рахунок нових надходжень од видавництв, подарованих видань, приватних книжкових колекцій тощо.

                                                        Веб-ресурс
       Постійно оновлювати і вдосконалювати сайт Інституту Івана Франка (http://www.ifnan.gov.ua/) задля оприлюднення найвагоміших результатів діяльності установи, популяризації наукових заходів, розміщення наших видань.