Від міфу до художньої філософії

Від міфу до художньої філософії
30.08.2013

Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка / Катерина Дронь. К.: Наукова думка, 2013. - 240 с. - Проект "Наукова книга" (Молоді вчені).

У праці здійснено комплексне дослідження теми міфологізму у науко­вому та художньому дискурсах Івана Франка. Вперше розкрито сутність Франкового потрактування генези, природи і функцій первісних міфів, з’ясовано місце та роль міфології в етнокультурологічній концепції вченого, визначено джерела, форми, основні варіанти й міру вияву міфологізму в художній прозі письменника. Проведено всебічний семантико-функціональний аналіз багатогранної міфопоетики основних стихій природи, а також міфогенної та міфологічно маркованої часо-просторової топіки як чільних складових поетикальної (тематичної і, вужче, імагологічної) системи літе­ратора.
Монографія стане в нагоді усім тим, хто цікавиться проблемами міфо­логізму в українській літературі й мистецькій практиці І. Франка зокрема.