Кулішезнавство

Кулішезнавство
09.08.2007

Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: У 2 т. - Київ: Український письменник, 2007. Т. 1. Життя Пантелеймона Куліша: Наукова біографія. – Вип. 11. – 463 с. Т. 2. Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша. – Вип. 12. – 462 с.

 Першу в Україні синтетичну монографію (у двох томах) про видатного україн­ського літератора, історика, фольклориста, етнографа та громадсько-куль­тур­ного діяча Пантелеймона Куліша (1819–1897) відкриває вперше створена науко­ва біо­гра­фія, побудована на першо­джерелах, значною мірою архівних та малові­до­мих. Детально простежується його жит­тє­вий шлях у численних здо­­бутках, складнощах, суперечностях і проблемних ситуаціях. Унікального мис­ли­теля показано як живу осо­бис­тість, у широ­ко­му контексті тогочасних українсько­-ро­сійсько-поль­ських політичних та культурних відносин, у зближеннях і розходжен­нях, співпраці й полемі­ці з колегами (Т. Шевченком, М. Костома­ровим, Вас. Білозер­ським, О. Кониським, І. Пулюєм, В. та Ол. Бар­­­­вінськими, А. Вахнянином, М. Дра­­го­мановим, М. Павли­ком, М. Грабовським, Ю.-І. Кра­шевським, П. Плетньо­­вим, С. та І. Аксаковими, Л. Жемчужниковим, А.-Ф. Рамбо та багатьма іншими). Розкривається визначна роль П. Куліша в українському культурному і визвольному русі.

Другий том синтетичної монографії про Пантелеймона Куліша (1819–1897) висвітлює його творчий шлях: світогляд, філософські, зокрема історіософські, та релігійні погляди, ідеологію, естетику, визначний внесок у розвиток української прози, поезії, драматургії, художнього перекладу, літературознавства, публіцистики, мемуаристики, політико-філософської думки, культури листування, літературної мови. Видатного майстра слова подано як проникливого мислителя, високо­освічену, універсальну, енциклопедичну постать в історії української культури. Особливу увагу звернуто на його осмислення проблем української державности, шляхів виборення національної волі та соціальної рівноправности, роздуми над загадками й сенсом людського буття. Феноменального інтелектуала показано як предтечу багатьох літературних та ідеологічних явищ кінця ХІХ–ХХ ст., як автора, більшість творів якого зберігає актуальність і сьогодні. Фундаментальний літературний портрет є водночас скон­денсованою енциклопедією Кулішевої творчости.

Для науковців, викладачів і студентів гуманітарного профілю, громадсько-культурних та політичних діячів, усіх, хто цікавиться розвитком української літератури й культури, політико-історіософської думки.