Міфопоетика

Міфопоетика
07.07.2007

Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) / К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз, А. І. Швець; За наук. ред. Б. С. Тихолоза. – Львів, 2007. – 336 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. «Франкознавча серія». Вип. 11].

Колективну монографію присвячено питанням міфопоетики творчості І.Франка, надто актуальним з огляду на пріоритетні завдання методологічного оновлення українського літературознавства. Виконане на сучасному науковому рівні, комплексне дослідження теоретичних аспектів проблем міфологізму в науковій та художній спадщині письменника, універсальних часопросторових координат його мистецького міфосвіту, нарешті, специфіки, основних форм і типів функціонування міфологічних образів-персонажів у літературному доробку І.Франка має на меті обґрунтовано деконструювати усталені стереотипи сприймання й тлумачення його велегранної творчості крізь надміру звужену призму раціоналізму, позитивізму й реалізму. Наукове осмислення ірраціонального, ірреального, фантастично-міфологічного компонента художнього макрокосмосу письменника відкриває читачеві малознані й малодосліджені досі його аспекти, занурюючи водночас в архетипні глибини української традиційної духовної культури. Книгу завершує короткий словник міфологічних персонажів творчості І.Франка, який стане в нагоді всім, хто цікавиться українською міфологією та її естетичними трансформаціями в новочасній літературі.

Видання адресоване науковцям-філологам, викладачам та студентам-гуманітаріям, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться творчістю Івана Франка.

 

ЗМІСТ


Вступ
Розділ 1. Міфосвіт Івана Франка: теоретичні обрії
1.1. Міф у етнокультурологічній концепції І.Франка
1.2. Міфологізм у художньому мисленні І.Франка
Розділ 2. Міфопоетична модель світу у творчості І.Франка:
загальні координати
2.1. Міфочас
2.2. Міфопростір
2.3. Міфосюжет і ритуал
Розділ 3. Міфологічні персонажі Франкової творчості
3.1. Поганські божества
3.2. Духи (ангели / демони)
3.3. Люди з надприродними властивостями
3.4. Персоніфіковані поняття
3.5. Міфологічний бестіарій
Висновки
Короткий словник міфологічних персонажів творчості Івана Франка